Menu

Андрющенко Віта Олександрівна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1.Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія / Під заг. ред. докт. екон. наук., проф. А. А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. - Х. : ФОП Александрова К. М., ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Под общ. ред. канд. экон. наук, доцента П.С. Тютюнника. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2008. - 504 с.

2.Бухгалтерський облік / Навчальний посібник / П.С. Тютюнник, Г.М. Стародубова, В.О. Андрієнко, Л.Ф. Петренко, І.Г. Волошан, О.О. Сотнікова, М.М. Жовтопуп, П.О. Сахаров; (За заг. ред. канд. екон. наук, доцента П.С. Тютюнника). - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 416 с.

3. Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник. Ч.2 / П.С. Тютюнник, О.О. Сотнікова, Г.М. Стародубова, В.О. Андрієнко, Н.С. Доценко, І.Г. Волошан, М.М. Жовтопуп, П.О. Сахаров; за заг. ред. канд. екон. наук, доцента П.С. Тютюнника. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 388 с.  

4. Звітність бюджетних установ / Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання / П. С.Тютюнник, В. О. Андрієнко – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 80 с.

Статті у фахових виданнях

1. Тютюнник П.С., Андрієнко В.О. Аудит інформаційних технологій // Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 24 – 25 листоп. 2006 р. – Харків: ВД «Фактор», 2006. – C. 115 – 122.
2. Андрієнко В. Вибір методу оцінки запасів під час їх надходження на підприємство // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - № 58, т. 2. – С. 31 – 32.
3. Андрієнко В. О. Гармонізація фінансової звітності українських підприємств // Вісник національного університету "Львівська політехніка" № 577 "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", Львів. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007 р.

4. Тютюнник П.С., Андрієнко В.О. Гармонізація бухгалтерського обліку та звітності як об'єктивна необхідність сьогодення // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 240: В 5 т. – Т IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 891 – 899.

5. Андрієнко В. Поняття та склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – Тернопіль: «Економічна думка», ТНЕУ, 2008. - № 9. – С. 153 – 158.

6. Андрієнко В.О., Тютюнник П.С. Принципи формування фінансової звітності на підприємствах України та за кордоном // Вісник Житомирського державного технологічного університет / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. - № 3 (49). – С. 12 – 15.

7. Тютюнник П.С., Андрющенко В.О. Складання трансформаційного балансу підприємства // Науковий журнал "Бізнес-Інформ", № 2 (2), ХНЕУ, 2011 р. – C. 160 – 164.

8. Андрющенко В.О. Складання Звіту про фінансові результати у сучасних умовах господарювання // Збірник наукових робіт "Управління розвитком". Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених та студентів "Розвиток економіки України в умовах глобалізації", № 5 (102), Харків, ХНЕУ, 2011 р. - С. 182 – 184. 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Андрієнко В.О. Необхідність гармонізації фінансової звітності підприємств // Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України: Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 19 травня 2006 р. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 5 – 6.
2. Андрієнко В. Гармонізація фінансової звітності - необхідний етап у розвитку сучасних підприємств // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 23 - 24 листопада 2006 - Т: Терно-граф, 2006 - С. 62 - 64. 
3. Андрієнко В.О. Вдосконалення обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). - Спеціальний випуск: тези доповідей на 2-й міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (7-11 червня 2006 р. с.м.т. Коктебель). – Харків: УкрДАЗТ, 2006. - Випуск 14. – С. 29.

4. Андрієнкот В.О. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Збірник тез доповідей учасників наукової конференції, присвяченої пам’яті д. е. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002) «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи». – Додаток до наукового вісника Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, 2007. – С. 119 – 120.

5. Андрієнко В.О. Облікова політика в умовах гармонізації бухгалтерського обліку // Становлення облікової політики в Україні: Тези доп. Всеукр. наук. конф. 18-19 травня 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 19 – 21.

6. Андрієнко В.О. Поняття фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Звітність підприємств, як основа прийняття управлінських рішень». – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2007. – С. 56 – 58.

7. Андрієнко В.О. Способи переходу України на міжнародні стандарти // «Економічна політика України в умовах євроінтеграції»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2008 р.). – Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», - 2008. – С. 186 – 188.

8. Андрієнко В.О. Принципи складання фінансової звітності згідно з національними та міжнародними стандартами // Суперечності і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу в умовах євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, аспірантів та студентів 5-7 листопада 2009 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 5 – 7.

9. Андрющенко В.О. Складання фінансової звітності в умовах інтеграції // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції: 6-8 жовтня 2010 року У 2 т. Том 1. / Відповідальний редактор Хомяков В.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 187 – 190.

Методичні розробки

1.Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" денної форми навчання / Укл. П.С. Тютюнник, О.О. Сотнікова, В.О. Андрієнко. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 48 с.

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика