Menu

Дзьобко Ірина Петрівна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Пилипенко А. А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань: монографія /А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук ; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента Пилипенка А. А. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. - 344 с.     (укр. мов.) (21,5 друк.ар.)

2. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія / Під заг. ред. докт. екон. наук., проф. А. А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. - Х. : ФОП Александрова К. М., ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с.

Статті у фахових виданнях

1. Дзьобко І. П. Дослідження потокових процесів як об’єкта логістико-орієнтованого управління підприємством / І. П. Дзьобко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 226: в 3 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 681–686.

2. Дзёбко И. П. Теоретическая модель предприятия через призму концепции логистики/ И. П. Дзёбко // Бизнес Информ. – Харьков : Изд-во ИНЖЭК, 2008. – №6. – С. 74–76.

3. Дзьобко І. П. Оцінка індикаторів прояву логістичного підходу до управління промисловим підприємством / І. П. Дзьобко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 248: в 6 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 469–474.

4. Дзёбко И. П. Система показателей эффективности логистико-ориентированного подхода к управлению потоковыми процессами предприятия/ И. П. Дзёбко // Бизнес Информ. – Харьков : Изд-во ИНЖЭК, 2009. – №2 (3). – С. 91–95.

5. Дзьобко І. П. Методичні положення щодо підвищення ефективності підприємств через управління потоковими процесами / І. П. Дзьобко // Економіка розвитку. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. – №3 (51). – С. 65–67.

6. Дзёбко И. П. Экономико-математическая модель определения интегральных затрат на обеспечение соответствия потоковых процессов/ И. П. Дзёбко // Бизнес Информ. – Харьков : Изд-во ИНЖЭК, 2009. – №5. – С. 7375.

7. Дзьобко І. П. Логістичний підхід до реалізації резервів підвищення ефективності діяльності підприємства / І. П. Дзьобко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 252: в 6 т. – Т. V. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1167–1171.

8. Тридід О. М. Процесний підхід до формування обліково-аналітичної системи підприємства // О. М. Тридід, І. П. Дзьобко //Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики". – Випуск 1 (8). – Частина ІІ. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2010. – С. 92–98.

9. Дзьобко І. П. Організаційно-економічне забезпечення впровадження логістичного підходу до управління підприємством / І. П. Дзьобко // Економіка розвитку. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – №4 (56). – С. 107–111.

10. Тридед А. Н. Внедрение стратегического управленческого учета как инструмента повышения конкурентоспособности компании/ А. Н. Тридед, И. П. Дзёбко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(19) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – С. 375–382.

11. Дзёбко И. П. Формирование учетно-аналитического обеспечения управления стоимостью компании / И. П. Дзёбко, С. А. Конищев // Бизнес Информ. – №2(2). – 2011. – С. 126–129.

12. Problems and terms of the implementation of optimal flow processes management/ I. Dzebko, M. Zinkovsky // Економіка розвитку. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 2 (62). – С. 57–60.

13. Дзьобко І. П. Стратегічні аспекти організації партнерських відносин / І. П. Дзьобко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 23. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – С. 67–72.

14. Азаренков Г. Ф. Формування системи інформаційного забезпечення логістико-орієнтованого управління промисловим підприємством / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко // Зб.наук.пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 37 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - Частина ІІІ. - С. 127-133.

15. Азаренков Г. Ф. Методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування логістичного підходу до управління промисловим підприємством / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко //Економічний нобелівський вісник. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1

 

Інші видання

1. Дзёбко И. П. Экономисту о логистике / И. П. Дзёбко. - Харьков : Центр "Консульт", 2006. - 152 с. (8,83 усл.л.)

2. Дзёбко И. П. Методы калькулирования себестоимости : Попроцессный метод АВС / И. П. Дзёбко. - Энциклопедия бухгалтера и экономиста. - Харьков : Центр "Консульт", 2008. - 150 с. (8,6 усл.л.)

3. Оптимізація логістичних рішень [конспект лекцій] / С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. - 88 с. (5,5 усл.л.)

4. Логістика : [конспект лекцій у схемах і таблицях] / С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. - 96 с. (6 усл.л.)

5. Глосарій логістичних термінів / Укл. С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. - 60 с. (3,75 усл.л.)

Матеріали конференцій

Напрям "Логістика"

1. Дзьобко І. П. Логістико-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства / І. П. Дзьобко // Управління розвитком. – 2006. – №7. – С. 67-68.

2. Дзьобко І. П. Необхідність впровадження логістико-орієнтованого управління розвитком підприємства / І. П. Дзьобко // Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізаційної світової економіки: Збірник доповідей IV наук.-прак. конф. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – С. 134– 138.

3. Дзьобко І. П. Концепція логістико-орієнтованого управління розвитком підприємства / І. П. Дзьобко // Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2008. – С. 51–54.

4. Дзьобко І. П. Логістико-орієнтоване управління як інструмент оптимізації економічних процесів / І. П. Дзьобко // Труди VI-ї міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів: Оптимум-2008" 3-5 грудня 2008 р. – Харків : 2008. – С. 89-90.

5. Дзьобко І. П. Організація ефективного управління потоковими процесами підприємства / І. П. Дзьобко // Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 квітня 2009 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009. – С. 82–83.

6. Дзьобко І. П. Методичні рекомендації щодо реалізації логістико-орієнтованого підходу до управління потоковими процесами підприємства / І. П. Дзьобко // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2009 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009. – С. 14–16.

7. Дзьобко І. П. Обліково-аналітичні проблеми логістичних витрат промислових підприємств / І. П. Дзьобко // Проблеми управління соціально-економічним розвитком України: (Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, Н. М. Внукова, О. М. Колодізєв, А. А. Пилипенко, Т. С. Клебанова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – Назва з контейнера.

8. Дзьобко І. П. Формування моделі збалансованого обліку в управлінні логістичними системами / І. П. Дзьобко, М. О. Зінковський // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: (Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 08-09 листопада 2012 р.) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, Т. І. Лепейко. – Х. : ФОП Александрова К. М., ВД "ІНЖЕК", 2012. – Назва з контейнера. – С. 244–247.

9. Дзьобко І. П. Процесний підхід до організації обліково-аналітичної підтримки процесів розвитку логістичних систем / І. П. Дзьобко // Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти: (Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, 18 квітня 2013 року) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, О. Г. Зима, Т. С. Клебанова, Н. М. Внукова, Т. І. Лепейко, Л. В. Дікань, Н. Л. Гавкалова, А. А. Пилипенко, О. М. Колодізєв, В. В. Сергієнко. – Х. : ХНЕУ, 2013. – Назва з контейнера.

10. Дзьобко І. П. Формалізація стратегічних компонент збалансованого обліку в управлінні логістичними системами / І. П. Дзьобко // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища : Матеріали XI-ї Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, НАУ, 25-26 жовтня 2013 р.) / Відп. ред. М. Ю. Григорак, Л. В. Савченко. – К. : Логос, 2013. – С. 184–186.

 

Напрям "Обліку бюджетних установах" та інше

1. Дзьобко І. П. Напрямки оптимізації бюджетного процесу в Україні / І. П. Дзьобко // Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право. Збірник матеріалів XI міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 року. – К. : УДУФМТ, 2008. – С. 128–130.

2. Дзьобко І. П. Проблеми обліку доходів і видатків бюджетних установ / І. П. Дзьобко // Актуальні проблеми обліку та оподаткування неприбуткових організацій: (Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, А. А. Пилипенко. – Х. : Фактор, 2011. – Назва з контейнера.

3. Дзьобко І. П. Використання світового досвіду щодо підтримки малого бізнесу в Україні / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Малий бізнес та створення інноваційної економіки: круглий стіл (Київ, 26 квітня, 2013), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 23–28.

Напрям "Вища освіта"

1. Проблеми підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів на основі комерціалізації наукових технологій / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки / Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 10-12 листопада 2010 року). – К. : Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, 2010. – С. 7077.

2. Розвиток комерційного трансферу результатів науково-дослідної діяльності ВНЗ / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Випуск 1. – Т. 3. – Маріуполь, 2012. – С. 290–294.

3. Проблеми інтелектуальної власності: плагіат у науці / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Випуск 1. – Т. 1. – Маріуполь, 2013. – С. 344–349.

4. Проблеми комерціалізації результатів наукової діяльності вищих навчальних закладів / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та перспективи: круглий стіл (Київ, 7 червня 2013 року), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 18–25.

Методичні розробки

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" для студентів спеціалізації "Логістика" всіх форм навчання / Укл. С. О. Огієнко, Ю. О. Леонова, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. - 40 с. (2,25 усл.л.)

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" для студентів спеціальності "Логістика" денної форми навчання / Укл. С. О. Огієнко, Ю. О. Леонова, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. - 32 с. (2,00 усл.л.)

3. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських завдань з навчальної дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" для студентів спеціальності "Логістика" денної форми навчання / Укл. С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. - 32 с. (2,00 усл.л.)

4. Робоча програма навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів спеціалізації "Логістика" всіх форм навчання / Укл. С. О. Огієнко, І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. - 36 с. (2,25 усл.л.)

5. Методичні рекомендації до семінарських завдань та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів спеціалізації "Логістика" всіх форм навчання / Укл. І. П. Дзьобко. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. - 28 с. (1,75 усл.л.)

6. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / Укл. О. М. Кудіна, І. П. Дзьобко, М. М. Жовтопуп. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2014. - 60 с. (3,75 усл.л.)

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика