Menu

Горяєва Марина Сергіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Горяєва М.С. Порівняння обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за національними та міжнародними стандартами // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Розд. 2.2. – С. 142-156. – Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Облік у галузях виробництва і послуг. Навчальний посібник / [Маляревський Ю. Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С., Касич А. О.]. – Харків: Вид-во "ІНЖЕК", 2008. – 616 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.)

2. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік». Навчально-практичний посібник / Фартушняк О.В., Пасічник І.Ю., Пасенко Н.С., Горяєва М.С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.

3. Маляревський Ю.Д. Облік активів підприємства. Навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С. – Харків, Вид. ХНЕУ, 2010. –192 с.

4. Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг. Навчальний посібник / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н. С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.)

5. Навчальна бухгалтерія. Навчально-практичний посібник / Авторський колектив – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 276 с. 

Статті у фахових виданнях

1. Мултанівська Т.В. Місце інвентаризації в аудиті основних засобів на підприємстві / Мултанівська Т.В., Горяєва М.С., Васильева Ю.В.  Науч. – тех. сб. «Комму-нальное хозяйство городов». – К.: Техника, 2009. – С.290-295. 

2. Мултанівська Т.В. Можливості розширення використання інших аудиторських послуг / Мултанівська Т.В., Горяєва М.С., Маляревський Ю.Д..Вісник Національного технического універ-ситету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробниц-тва. - Харків: НТУ "ХПІ". - 2009. - №36. С. 128-137

3. Мултановская Т.В., Внешний контроль качества в аудите как фактор повышения эффективности внутрифирменных стандартов / Мултановская Т.В., Горяева М.С., – Бизнес информ. - 2010. - №9. - С. 90 -94.

4. Мултанівська Т.В.,  Проблемы реализации результатов аудита на предприятии /  Мултановская Т.В., Воинова Т.С., Горяева М. С. – Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризові аспекти регулювання економіки» – 02–04.12.2010 р., м. Харків // Бізнес-інформ. - 2011. - №2(395).- т.2. - С.155-157.

5. Мултановская Т.В. Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторское доказательство для повышения качества аудита / Мултановская Т.В.,  Горяева М. С. – Бизнес-информ. - 2012. - №12. - С.245-248.

6. Мултанівська Т.В. Застосування результатів роботи внутрішніх аудиторів під час здійснення аудиту фінансової звітності  / МултанівсьаяТ.В.,  Горяєва М. С. – Науковий вісник Херсонського державного університетуСерія Економічні науки Випуск 9-1,Частина1. Херсон: 2014.–С.221-224. 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Мултанівська Т.В.  Внутрішньофірмо-вий контроль якості аудиту / Мултанівська Т.В.,  Горяєва М.С. - Економіка розвитку. - ХНЕУ. - 2009. - №1. - С.91-95.

2. Мултанівська Т.В.  Можливості залучення експерта для підвищення якості аудиторських доказів / Мултанівська Т.В.,  Горяєва М.С. - Збірник праць Всеукр. науково-практичної кон-ференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні» / за заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.– С.236-238. 
3. Заєць О. М. Сравнительная характеристика определения и классификации биологических активов / Заєць О.М., Горяєва М.С. - Антикризові аспекти регулювання економіки: зб. тез доповідей на Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 груд. 2010 р. – Харків.: ХНЕУ, 2010. – С. 138-140. 

4. Заєць О. М. Проблемні аспекти застосування справедливої вартості в обліку біологічних активів та сільськогоспо-дарської продукції / Заєць О.М., Горяєва М.С. - Збірник наукових праць науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – 297 с. 

5. Мултанівська Т.В. Аудиторський контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С, Горяєва М. С. - Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювавня» (21-22 лютого 2014 р.) Макіївка: МЕГІ. – 2014. – С. 155-157.

6. Мултанівська Т.В. Застосування справедливої вартості при визначенні оцінки активів підприємства / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С, Горяєва М. С. -Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія та практика: Всеукраїн-ська науково-практична інтернет-конференція: тез. Доп., 13-14 березня, 2014 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – С. 192-194. 

7. Мултанівська Т.В.  Удосконалення процесу організації виконання процедурпри проведенні аудиту / Мултанівська Т.В., Горяєва М. С. - Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення. Міжнародна науково-практична конференція м. Ужгород 6-7 березня 2015р.- Ужгород:УНУ, 2015. – С. 216–219.

Методичні розробки

1. Задания и методические указания по выполнению курсовой работы курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 дневной и вечерней форм обучения / Фальченко А.И. Стародубова Г.М. Петренко Л.Ф. Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1994

2. Методические указания по теме «Отчетность объединений и предприятий» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 всех форм обучения / Сотникова О.А. Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1994

3. Методические указания к практическому заданию по теме «Учет затрат на производство» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 / Петренко Л.Ф., Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1995.

4. Методические указания к разделу «Учет продукции, работ и услуг и их реализации» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 / Сотникова О.А., Яковлева Г.Э, Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1996.

5. Методические указания по теме «Учет фондов и резервов» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 / Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

6. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет материальных ресурсов» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Маляревский Ю.Д., Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

7. Горяева М. С. Текст лекции «Отчетность предприятия» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения - РИО ХГЕУ, 1998.

8. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет денежных и расчетных операций» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Маляревский Ю.Д., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1998.

9. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по курсу «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050201, 7.050204, 7.050206 дневной формы обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

10. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет фондов» курса «Бухгалтерский учет»  / Маляревский Ю.Д., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1999.

11. Методические рекомендации к практическим заданиям  по курсу  «Учет и аудит» для студ. спец. 7.050201, 8.000007дневной формы обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2000.

12. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет розничной торговли» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2002.

13. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет оптовой торговли» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2002.

14. Программа курса «Бухгалтерский учет торговой и посреднической деятельности» для студ. спец. 7.050108 всех форм обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2002.

15. Задания и методи-ческие рекоменда-ции к практичне-скому заданию по курсу «Бухгалтер-ский учет торговой и посреднической деятельности» для студ. спец. 7.050108 дн. формы обучения Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2002.

16. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет в сельскохо-зяйственных пред-приятиях» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяй-ства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2003.

17. Методические рекомендации к контрольной работе по курсу «Бухгал-терский учет» для студ. спец. 7.050108, 7.050201 заочной формы обучения /Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 2003.

18. Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях производства и услуг» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. РИО ХГЕУ, 2004.

19. Методические рекомендации к контрольной работе по курсу «Бухгал-терский учет в отраслях произ-водства и услуг» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. РИО ХГЕУ, 2004.

20. Програма курсу “Облік у галузях виробництва і послуг” для студ. Спец. 7.050106 всіх форм навчання / Стародубова Г. М., Горяєва М. С. Вид  ХГЕУ, 2004.

21. Контрольні завдання і тести з курсу «Бухгалтер-ський облік» для бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання / Сотнікова О.А., Горяєва М.С. - Вид  ХГЕУ, 2004.

22. Методические рекомендации к практическим заданиям  по курсу «Бухгалтерский учет» для студентов всех форм обучения / Горяева М.С., Качала М.В., Плетникова Л.Н., Сотникова О.А., Яковлєва Г.Э. - Вид  ХГЕУ, 2004.

23. Конспект лекций по курсу «Бухгалтерский учет» для бакалавров всех форм обучения / Горяева М.С., Качала М.В., Плетникова Л.Н., Сотникова О.А., Яковлєва Г.Э. - Вид  ХГЕУ, 2004.

24. Конспект лекций по курсу «Учет в отраслях производства и услуг» / Стародубова Г. М., Горяєва М. С., Петренко Л.Ф. - Вид  ХГЕУ, 2004.

25. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів спеці-альностей 8.050108, 8.050201,8.000007 усіх форм навчання / Сотнікова О.А., Горяєва М.С. - Вид  ХНЕУ, 2005.

26. Методические рекомендации к заданиям для самостоятельной работы по курсу «Отчетность предприятия» для студентов специ-альности  8.050106 всех форм обучения / Тютюнник П.С., Горяєва М.С. - Вид ХНЕУ, 2005.

27. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу Бухгалтерський облік для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання / Маляревський Ю. Д., Сотнікова О. О., Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

28. Задания и методические указания к курсовой работе по курсу «Бухгалтер-ский учет» для студентов спец. 8.050106 заочной формы обучения / Маляревский Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

29.Робоча програма курсу «Облік активів підприєм-ства» для студентів спец. 8.050106 усіх форм навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

30. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Облік активів підприємства” для студентів спеціальності 8.050106 денної форми навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2007.

31. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня "спеціаліст" Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С., Лабунська С. В., Горяйнова Ю. С., Прокопішина О. В.  - Вид ХНЕУ, 2007.

32. “Облік активів підприємства”. Конспект лекцій Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2007.

33. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств  для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної форми навчання Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2009.

34. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни “Звітність підприємств для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2009.

35. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва і послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2010.

36. Облік праці та її оплати. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансовий облік -1" для студентів напряму підготовки " Облік і аудит" усіх форм навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С., Лучанінова Г.С.  - Вид ХНЕУ, 2010.

37. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2011.

38. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2011.

39. Задания и методи-ческие указания к курсовой работе по дисциплине «Финансовый учет» для студентов направления подготовки 6.030509 заочной формы обучения / Маляревский Ю. Д., Горяева М.С. - Вид ХНЕУ, 2013.

40. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік активів підприємства» для студентів спеціальності 8.03050901«Облік і аудит» денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С.Вид ХНЕУ, 2013.

41. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни «Облік у галузях виробниц-тва та послуг» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2013.

42. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік за видами економі-чної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

43. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Волошан І.Г., Горяєва М.С.  - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

44. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» / Фартушняк О.В., Безкоровайная Л.В., Пасичник И.Ю., Шушлякова О.В., Цыбулько Д.И. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

45. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Махота А.В., Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

46. Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми навчання / Махота А.В., Пасенко Н.С., Часовникова Ю.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

47. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій в автотранспортних підприємствах з навчальної диски-пліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

48. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у будівельних підпри-ємствах з навчаль-ної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

 

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика