Menu

Монографії

  1. Литвиненко А. О. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія / А. А. Пилипенко, А. О. Литвиненко – Х.: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. (15 ум. др. арк. / 7,5 ум. др. арк. власного внеску).
  2. Литвиненко А. О. Економічні процеси та явища національного рівня. Напрями реформування фінансової політики України. / А. О. Литвиненко, О. Д. Литвиненко // Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. – Д.: НГУ, 2014. – 394 с. – С. 288-295. (25 ум. др. арк. / 0,3 ум. др. арк. власного внеску)

Статті у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1. Пилипенко А. А. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems // А. А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 165 (5-6). – С. 75-79. (0,35 ум. друк. арк. / 0,15 ум. др. арк. власного внеску);
  2. Пилипенко А. А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання // А. А. Пилипенко, А. О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 159 (5-6). – С. 52-57 (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016). (0,875 ум. друк. арк. / 0,43 ум. др. арк. власного внеску).

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів

1. Свідоцтво на твір «Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства» № 1-15/10220 від 22.12.2016 р.

Статті у фахових виданнях

1. Литвиненко О.Д. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства / О.Д. Литвиненко, А.А. Литвиненко // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 16–19.

2. Литвиненко А.О. Формування моделі інвестиційно-інноваційного розвитку / А. О. Литвиненко // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, 2006. – №5. – С. 37–38.

3. Хохлов Н.П. Управление развитием материально-технической базы производства в корпорации / Н.П. Хохлов, А.А. Литвиненко // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 84–86.

4. Литвиненко А. О. Формування системи управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства / О.А. Литвиненко // Труды 13-й международной научно-технич. конфер. «Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве» (Харків, 19-20 квітня, 2007 р.). – Х.: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 620-624;

5. Литвиненко А. О. Інституціональні засади організації управління інноваційним розвитком промислового підприємства / А. О. Литвиненко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» (Харків, 23-24 жовтня 2007 р.). – Х.: ХНЕУ, 2007. – С. 128–130.

6. Литвиненко А.О. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: податковий аспект / А. О. Литвиненко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові ринки та інститути» (Харків, 7-8 грудня 2007 р.). – Х.: ХНЕУ, 2007. – Т.2. – С. 182–185.

7. Литвиненко А. О. Формування механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства / А.О. Литвиненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики» (Харків, 23-24 жовтня 2008 р.). – Х.: ХНЕУ, 2008. – С. 102–104.

8. Литвиненко А.О. Оцінювання сприйнятливості промислового підприємства до провадження інновацій /А.О. Литвиненко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2009. – № 87. – С. 156–162.

9. Литвиненко А. А. Мотивационный механизм управления развитием материально-технической базы предприятия / А. А. Литвиненко // Бизнес-Информ. – 2009. – №4. – С. 139–143.

10. Литвиненко А.О. Теоретичні аспекти організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства / А.О. Литвиненко // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. статей. – Х.: УДАЗТ, 2009. – №26. – С. 97–101.

11. Литвиненко А. О. Розвиток матеріально-технічної бази підприємства: концептуальні засади та механізм управління / А.О. Литвиненко // Управління розвитком: зб. наук. робіт. – Х.: ХНЕУ, 2010. – №20. – С. 124–126.

12. Литвиненко А. О. Організація управління розвитком потенціалу матеріально-технічної бази підприємства:обліково-аналітичний аспект / А.О. Литвиненко // Тези доповідей міжнародної науково-практ. конфер. «Антикризові аспекти регулювання економіки» (Харків, 2-4 грудня 2010 року). – Х.: «ІНЖЕК», 2010. – С. 152–156.

13. Пилипенко А. А. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства / А. А. Пилипенко, А. О. Литвиненко // Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165–168.

14. Пилипенко А. А. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2011. – №3 – С. 83–89.

15. Литвиненко А. О. Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства / А. О. Литвиненко // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук.-практ. статей. – 2012. – №37 – С. 209–215.

16. Литвиненко А. О. Інструментальне забезпечення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства / А.О. Литвиненко // Бизнес Информ. – 2012. – №3. – С. 179–183.

17. Пилипенко А.А. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46–54.

18. Литвиненко А. А. Рефлексивная составляющая в построении мотивационного механизма стратегического управления развитием материально-технической базы предприятия / А.А. Литвиненко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (Часть 8). – С. 1643–1648.

19. Напрямки управління дебіторською заборгованістю // Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, викладачів, спеціалістів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» – Харків, 28.03.2014.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. – 1500 с. – С. 488-491.

20. Пилипенко А.А. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий журнал «ScienceRise» No11/1(16)2015. – С. 21-26.

21. Пилипенко А. А. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108.

22. Пилипенко А. А. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: a href="http://global-national.in.ua/issue-8-2015

23. Пилипенко А. А. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88

24. Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Economic Anals-XXI (2016), 159(5-6), 52-57

25. Литвиненко А. О. Сучасна стратегія ведення бізнесу В. Махота // Міжнародна наукова конференція [Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця], (м. Харків, 26-28 травня 2016 року). - С. 263-266

26. Lytvynenko A. The grounding of the mechanism of controlling in the management of the industrial enterprise potential development / A. Lytvynenko // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Ви­пуск 20. – Частина 1. – С. 115–119.

27. Литвиненко А. О. Застосування програм для створення аудіо- та відео- навчально-методичних розробок у навчанні / А. О. Литвиненко, О. Д. Лит­ви­ненко // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» 20-27 листопада 2016 р., м. Прага. – Прага: ВД «Празький інститут підвищення кваліфікації», 2016. – 239 с. – С. 39–41.

28. Lytvynenko A. O. The formation of strategy in the management of the industrial enterprise potential development // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видан­ня. – 2016. – Випуск 13. – С. 303–309.

29. Литвиненко А.О. Сучасна стратегія ведення бізнесу – франчайзинг / А.В. Махота, А.О. Литвиненко // Міжнародна наукова конференція  [Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця], (м. Харків, 26-28 травня 2016 року) / С. 263-266.

30. Литвиненко А.О. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016)

31. Lytvynenko A.O. The formation of concept of the enterprise’s potential effective usage – 2016. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.rusnauka.com/39_FPN_2016/Economics/10_217299.doc.htm

32.  Lytvynenko A.O. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, educational, medicine. / А. О. Lytvynenko // – Opole: the Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 292 p. – P. 274–278.

33. Литвиненко А.О. Сучасна стратегія ведення бізнесу – франчайзинг/ А.В. Махота, А.О. Литвиненко // Міжнародна наукова конференція [Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця], (м. Харків, 26-28 травня 2016 року). - С. 263-266.

34. Lytvynenko A.O. Use of Accounting and Analytical Information on Bank’s Foreign Currency Exchange Transactions for Managerial Decision-making / А. О. Lytvynenko // Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017

Методичні рекомендації

1.Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування та фондовий ринок» для студентів спеціальності «Облік і аудит» всіх форм навчання / О.Д. Литвиненко, А.О.Литвиненко -  Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. – 32 с. (Укр. мов.)

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності «Облік і аудит» всіх форм навчання /О.Д. Литвиненко, А.О.Литвиненко - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с. (Укр. мов.)

3. Практикум з навчальної дисципліни «Інвестування та фондовий ринок» для студентів спеціальності «Облік і аудит» всіх форм навчання /О.Д. Литвиненко, А.О.Литвиненко - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 42 с. (Укр. мов.)

4. Методичні рекомендації до тренінгу "Організація реалізації інвестиційного проекту" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Фінанси" всіх форм навчання / укл. В. О. Калишенко, А. О. Литвиненко, О. А. Губська – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 76 с. (Укр. мов.)

5. Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум: Бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / уклад. І. Г. Волошан, А. О. Литвиненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 44 с. (Укр. мов.)

6. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навчання / уклад. А. В. Махота, А. О. Литвиненко, В. В. Тютлікова та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с. 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика