Menu

Махота Ала Валентинівна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Махота А. В. Застосування прогнозних моделей формування ефективних конкурентних переваг банку в сучасних умовах / А. В. Махота // Фінансово-економічні проблеми стабільності розвитку економіки України / Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Частина 1) . – Умань.: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочинський), 2010. – С. 66-74.

Статті у фахових виданнях

1. Махота А. В. Принципові підходи до визначення сутності економічної категорії «конкурентоспроможність банку» / А. В. Махота // Економічні науки: зб. наук. праць. Випуск 3 (12) ч.1 (Чернівці, 6-7 листопада 2008 р.) / Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці: Технодрук, 2008. – С. 95-102.

2. Махота А. В. Сутність та зміст конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Економіка Криму. – 2010. – № 2 (35) – С.171-175.

3. Махота А. В. Класифікація конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: вип. 25 / М-во освіти і науки України,  Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Частина 3. – С. 142-150.

4. Вовк В. Я. Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку / В. Я. Вовк,  А. В. Махота // Економіка України. – 2010. - №6(575) – С.35-43.

5. Вовк В. Я. Аналітичний інструментарій оцінки динамічних конкурентних переваг банку з урахуванням їх стійкості у довгостроковій перспективі / В. Я. Вовк,  А. В. Махота // Вісник Національного банку України. - №12 – 2010. – С.22-27.

6. Махота А. В. Методичний підхід до здійснення моніторингу конкурентних переваг банку в системі забезпечення його конкурентоспроможності / А. В. Махота // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць. Випуск 7 (25) ч.5 (Луцьк, 7-8 жовтня 2010 р.) / Луцький національний технічний університет. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – С. 36-51.

7. Махота А. В. Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку  / А. В. Махота // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. №2. – 2. – С. 163-170.

Махота А. В. Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства: сутність та класифікація / А. В. Махота, Ю. О. Леонова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 2. – С.154-161.

8. Махота А. В. Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з дебіторами / А. В. Махота, Ю. О. Леонова // Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць / ДонДУУ. – Т. ХIV, вип. 288: Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Серія: Економіка. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 246-258.

9. Махота А. В. Дослідження методології облікової оцінки фінансових інвестицій приватних підприємств / А. В. Махота // Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ / Збірник наукових праць «Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 09.2014. - №.18 – 2014.

10. Махота А. В. Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід / А. В. Махота // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. – №2(17). – 2014. – С. 107-116.

11. Махота А. В. Бухгалтерське відображення фінансових інвестицій приватних підприємств / А. В. Махота // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск. –  8/24. – 2014 р. – С.209-214.

12. Махота А. В. Облік доходів від фінансових інвестицій / А. В. Махота // Бізнес-Інформ. – 2014. – №12 (443). – С. 377-382.


Інші видання та матеріали конференцій

1. Махота А. В. Конкурентні переваги банку в системі забезпечення його конкурентоспроможності / А. В. Махота // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених [«Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи»], (Львів, 23-24 жовт. 2008 р.) /Львівський інститут баскської справи Університету банківської справ Національного банку України / Відп. за вип. Р.А. Слав'юк - ЛІБС УБС НБУ, 2008. – С. 97-98.

2. Махота А. В. Моніторинг конкурентоспроможності банку в умовах євроінтеграції / А. В. Махота // Матеріали наук.-практ. конф. [«Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах»] (Харків, 24 жовт. 2008 р.) / Харківський універсистет внутрішніх справ – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 101-103.

3. Вовк В. Я. Особливості формування конкурентних переваг банку в сучасних умовах ведення банківського бізнесу / В. Я. Вовк, А. В. Махота // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Концептуальні засади та вектори розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економіці України»] (Харків, 20 лютого 2009 р) / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 26-28.

4. Вовк В. Я. Економічна сутність та структура динамічних конкурентних переваг банку / В. Я. Вовк, А. В. Махота // Материалы Всеукр. научно-практ. конф.  [«Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития»], (Севастополь, 3-6 вересня  2009 р.)  / Севастопольський національний технічний університет - С.: Изд-во СевНТУ, 2009. – С. 88-90.

5. Махота А. В. Теоретичні засади оцінки конкурентоспроможності банку / А. В. Махота // Зб. наук. праць за мат.  ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. вчених, викладачів та студентів [«Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку»], (Київ, 16 листоп. 2009 р.) / Київський економічний інститут менеджменту. – К.: ЕКОНМЕН, 2009. – С 120-123.

6. Махота А. В. Методичний підхід до оцінки конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Зб. тез доповідей VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»], (Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р.) / Тернопільський національний економічний університет. – Т.: Вид-во ТНЕУ, 2009. – С. 144-156.

7. Махота А. В. Аналіз сучасних підходів до оцінки конкурентоспроможності та конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в сучасних умовах ринкових відносин»],  (Умань, 20-21 травня 2010 р.) / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавець «Сочинський», 2010. – С. 209-211.

8. Махота А. В. Сутність моніторингу конкурентних переваг банку в системі забезпечення його конкурентоспроможності / А. В. Махота // Зб. тез доповідей ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України»], (Суми, 28-29 жовт. 2010 р.) / Українська академія банківської справи Національногого банку України. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 45-46.

9. Махота А. В. Дослідження впливу зовнішніх запозичень на рівень конкурентоспроможності банківської системи України / А. В. Махота // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [ «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» ], (Суми, 26-27 травня 2011 р.)  / Українська академія банківської справи Національногого банку України. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ», 2011.

10. Махота А. В. Обґрунтування системи показників комплексної оцінки конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Матеріали V Симпозіуму [ «Антикризове регулювання у сфері державних фінансів, роль науки у вищих навчальних закладах» ], (Харків, 15 листопада 2012 року) / Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУ ФМТ, 2012. – С. 247-248.

11. Махота А. В. Сучасні перешкоди адаптації системи вищої освіти України до вимог Болонської конвенції / А. В. Махота // Матеріали навчально-методичної конференції [ «Сучасна економічна освіта: зміст, технології, якість» ], (Харків, 1-2 лютого 2013 року) / Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУ ФМТ, - 2013. – С.93-98.

12. Махота А. В. Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку / А. В. Махота // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. №2. – 2. – С. 163-170.

13. Махота А. В. Особливості визнання фінансових інвестицій / А. В. Махота // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах в умовах інституціональних змін глобальної економіки], (Луцьк, 16 грудня 2014 р.) / Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Луцьк) / відпов. ред. Н.В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2014. – С.84-88.

14. Махота А. В. Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій приватних підприємств / А. В. Махота // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки], (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – Одеса : ЦЕДР, 2015. – Ч. 2. – с 109-111.

Методичні розробки

1. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання : [Електронне видання] / укл. Ю. С. Ча­совнікова, А. В. Махота. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 44 с. (Укр. мов.)

2. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине «Учет по видам экономической деятельности» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» дневной формы обучения / сост. Пасенко Н. С., Горяева М. С., Махота А. В. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 64 с. (Рус. яз.)

3. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання : [Електронне видання] / укл. А. В. Махота, Н. С. Пасенко, Ю. С. Часовнікова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 57 с. (Укр. мов.)

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика