Menu

Цюрко Інна Анатоліївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Назарова Г. В. Управління корпоративним пенсійним фондом: монографія / Г. В. Назарова, І. А. Цюрко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 220 с.


Підручники та навчальні посібники

1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко [та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. –      К. : Знання, 2012. – 573 с.

Статті у фахових виданнях

1. Фесенко І. А. Оцінка ступеню задоволеності працівників соціально-трудовою сферою діяльності / І. А. Фесенко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т. 1. Ч. II. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 870–881.

2. Назарова Г. В. Принципы управления корпоративным пенсионным фондом/ Г. В. Назарова, І. А. Фесенко // БизнесИнформ. – 2007. – № 5. ‑ т. 2. – С. 63–66.

3. Фесенко І. А. Методи збереження інтелектуального капіталу підприємства / І. А. Фесенко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 102. – С. 197–199.

4. Фесенко І. А. Упровадження корпоративного пенсійного страхування на підприємстві / І. А. Фесенко // Економіка розвитку. – 2007. – № 3 (43). – С. 8386.

5. Фесенко І. А. Проблеми підготовки кадрів управлінського персоналу корпоративного пенсійного фонду / І. А. Фесенко // Зайнятість та ринок праці / Шеф-редактор Б. М. Данилишин. – К.: РВПС України, 2008. – С. 102–105.

6. Фесенко І. А. Тезаурус поняття «корпоративний пенсійний фонд» / І. А. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 269–272.

7. Фесенко І. А. Класифікація ризиків в організації діяльності корпоративного пенсійного фонду / І. А. Фесенко // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. праць проф.-викл. складу і аспірантів – Випуск 31. – Т. 2. – К.: Акад. муніцип. упр., 2008. – С. 140–144.

8. Назарова Г. В. Корпоративний пенсійний фонд як новий формальний інститут ринкової економіки / Г. В. Назарова, І. А. Фесенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. – Донецк: ДонНТУ, 2008. – С. 199204. (Серия: Экономическая; выпуск 342(138)).

9. Цюрко І. А. Модель ідеального керівника відділу персоналу / І. А. Цюрко // Бизнес Информ. – 2013. – № 12 (431). – С. 372-377.

10. Цюрко І. А. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера / І. А. Цюрко // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 2. – С. 139–145.

11. Назарова Г. В. Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів / Г. В. Назарова, І. А. Цюрко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 373-381.

12. Цюрко І. А. Формування джерел зайнятості населення України в складних економічних умовах / І. А. Цюрко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 4(41). – С. 12-15.

13. Цюрко І. А. Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України / І. А. Цюрко // Вісник економіки транспорту та промисловості – 2014. – № 48. – С. 24-29. Інші видання та матеріали конференцій

1. Фесенко І. А. Пенсійні аспекти соціального партнерства / І. А. Фесенко // Управління розвитком: Зб. наук. статей. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – № 1. –  С. 105–107. (За матеріалами Міжнар. наук.-метод. конф. «Соціально-психологічні технології управління персоналом» (Харків, 24 лист. 2006 р.)).

2. Фесенко І. А. Міжнародний досвід країн у сфері заощадження пенсійних коштів працівників підприємств / І. А. Фесенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі», (Полтава, 18-19 квіт. 2008 року). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – C. 133‑134.

3. Фесенко І. А. Інвестування пенсійних активів у людський капітал / І. А. Фесенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Гуманізація соціального управління», (Харків, 28 квіт. 2008 р.) – Х.: ФОП Александрова К. М., 2008. – C. 318–321.

4. Фесенко І. А. Конфлікт інтересів між учасниками корпоративного пенсійного фонду та корпоративним пенсійним фондом / І. А. Фесенко // Управління розвитком: Зб. наук. статей. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – № 15. – С.140–141. (За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни» (Харків, 2‑3 квіт. 2009 р.)).

5. Цюрко І. А. Необхідність формування недержавної пенсії для працівників бюджетних установ / І. А. Цюрко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 травня 2013 р. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 537 – 541.

6. Цюрко І. А. Якісний рівень підготовки фахівців з недержавного пенсійного забезпечення / І. А. Цюрко // Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти.Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів 28 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. – С. 1176-1179.

7. Цюрко І. А. Світові тенденції реформування пенсійних систем / І. А. Цюрко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 р. – Х. – С. 409-412.

8. Цюрко І. А. Прекаризація у вимірі тенденцій зайнятості / І. А. Цюрко // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2014 р.: наукове видання – Х. – С. 192-193.

Методичні розробки

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» усіх форм навчання. / Укл. Г. В. Назарова, І. А. Цюрко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с.

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» усіх форм навчання. / Укл. Г. В. Назарова, І. А. Цюрко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 34 с.

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика