Menu

Підхід "майнор-мейджер" до підготовки фахівців

Освтіньо-професійні програми підготовки бакалаврів ХНЕУ ім. С. Кузнеця базуються на майнор-мейджор підході до формування освітнього профілю студента. Такий підхід дозволяє повною мірою реалізувати вимогу Закону України "Про вищу освіту" щодо наявності 25% вибіркових дисциплін. Кафедра бухгалтерського обліку пропонує власний майнор. 

Майнор кафедри бухгалтерсього обліку
1С: Обліковий консалтинг (бізнес консалтинг)

1С обліковий консалтингМайнор кафедри (умовна назва блоку непрофільних дисциплін, що вивчаються послідовно на 2 та 3 курсах) орієтнується на надання студентам загального уявлення про організацію бізнесу та про особливості здійснення підприємницької діяльності з використанням автоматизованих компьютерних систем, які базуються на платформі 1С: підприємство.

Головною перевагою пропонованого майнора є те, що викладання дисциплін базується на наявній на нашій кафедрі лабораторії "Навчальна бухгалтерія".
- Студенти спеціальності "Облік і оподаткування" (спеціалізація "Облік і аудит") в рамках даного майнора отримують компетентності щодо автоматизованої реалізації облікового процесу.
- Студнети інших спеціалізації та освітньо-професійних програм після вивчення дисциплін майнора усвідомлюють, яким чином формуються на підприємстві інформаційні потоки та як вони використовуються в процесах прийняття рішення. 
 

 
Загальна характеристика дисциплін майнора кафедри бухгалтерського обліку наведена у табл. 1. Основу майнора становлять дві десятикредитні дисципліни, які викладаються на другому та на третьому курсах. Перша дисципліна, "Організація ведення бізнеса", орієнтується на визначення особливостей організації підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Особливістю даної дисципліни є орієнтація компетентностей на усвідомлення впливу параметрів організації підприємницької діяльності на логіки роботи компьютерних облікових систем. Друга дисципліна "Компьютерна система 1С:Підприємство для ведення бізнесу" розкриває особливості інформаційного супроводу підприємницької діяльності з використанням програмного продукту 1С:Підприємство. При цьому передбачено виділення двох змістовних блоків, які також орієнтуються на фізичних-осіб підприємців на та юридичних осіб.

Таблиця 1

Характеристика майнора "1С Обліковий консалтинг (бізнес консалтинг)" 

Назва дисципліни   Пререквізити    Семестр Постреквізити  Трудомісткість
Організація ведення
бізнесу
Знання основ мікроекономіки та макроекономіки

3 семестр (1 семестр 2-го курсу)

Орієнтація на фізичних осіб-підприємців

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців знання організаційно-правових форм господарювання, сутності загальної та спрощеної системи обліку й оподаткування, порядку здійснення підприємницької діяльності фізичними особами та вміння використовувати законодавчі й нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів малого підприємництва. 10 кредитів, форма контролю - залік

4 семестр (2 семестр 2-го курсу)

Орієнтація на юридичних осіб

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців порядку здійснення підприємницької діяльності юридичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності за різними системами оподаткування та вміння використовувати законодавчі й нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів малого й середнього підприємництва, реєструвати та оформлювати підприємницьку діяльність, здійснювати розрахунки податків приватного підприємця, підприємства, нарахувань і утримань із заробітної плати працівників, складати та подавати податкову й бухгалтерську звітність.
Компьютерна система 1С:Підприємство для ведення бізнесу Знання основ мікроекономіки та макроекономіки, інформатики

5 семестр (1 семестр 3-го курсу)

Орієнтація на фізичних осіб-підприємців

Здатність використовувати програму 1С. Конфігурація «Бухгалтерія для України» або «Управління невеликою фірмою». Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців знання системи автоматизації, що використовуються суб’єктами різних форм власності підприємницької діяльності за різними системами оподаткування 10 кредитів, форма контролю - залік
 
Знання основ бухгалтерського обліку та інформатики

6 семестр (2 семестр 2-го курсу)

Орієнтація на юридичних осіб

Здатність використовувати програму 1С. Конфігурація «Управління промисловим підприємством». Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до прийняття управлінських рішень на основі облікової інформації за допомогою комп’ютерних технологій

 

Викладачі: к.е.н., доцент Фартушняк Ольга Вікторівна, к.е.н., доцент Часовнікова Юлія Сергіївна, к.е.н., доцент Курган Наталя Володимирівна, к.е.н., доцент Волошан Ірина Геннадіївна, к.е.н., доцент Пасенко Наталія Сергіївна,к.е.н., ст. викладач Цибулько Дмитро Іванович, ст. викладач Пасічник Інна Юріївна

Дисципліна «Організація ведення бізнесу»

Коротка анотація дисципіни. Дисципліна "Організація ведення бізнесу" розглядає порядок організації діяльності різних суб’єктів господарювання, у тому числі фізичних осіб, домогосподарств, приватних підприємців, створення та діяльності суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм господарювання, зокрема малого та середнього підприємництва. Перевагою даної дисципліни є її практична спрямованість на роботу з нормативно-правовими актами, вирішення питань організаційної та облікової роботи з власними коштами та доходами від підприємницької діяльності, вирішення питань вибору та реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм, а також бізнес-планування їх діяльності. У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню студентами професійною компетентністю в галузі організації підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Мета та основні задачі дисципліни. Метою дисципліни є формування знань і навичок студентів щодо формування власного й сімейного бюджету, організації підприємницької діяльності фізичних осіб, організації та планування діяльності юридичних осіб, а також облікового супроводження здійснення господарської діяльності на підприємстві.
Задачами дисципліни є:
- вивчення особливостей фінансової грамотності при керуванні власним бюджетом;
облікове супроводження домашнього господарства;
вивчення нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні;
вивчення організаційних основ побудови підприємницької діяльності;
визначення порядку реєстрації підприємницької діяльності фізичної особи;
вивчення системи оподаткування підприємницької діяльності;
визначення напрямків консалтингу бізнес-питань підприємців;
вивчення порядку взаємовідносин фізичної особи з контролюючими органами;
визначення особливостей вибору організаційно-правової форми ведення бізнесу;
вивчення практичних аспектів реєстрації підприємств;
вивчення порядку вибору системи оподаткування підприємницької діяльності юридичних осіб;
визначення напрямків планування та реалізації бізнес-процесів на підприємстві;
вивчення порядку складання бізнес-плану та розробки організаційної структури підприємства;
комп’ютерно-облікове супроводження ведення бізнесу;
вивчення зарубіжного досвіду здійснення підприємницької діяльності. .

Компетентності, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність здійснювати оформлення та ведення господарської діяльності юридичними та фізичними особами.

Трудомісткість. 10 кредитів, 132 аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю.

Дисципліна «Комп'ютерна система "1С: Підприємство" для ведення бізнесу»

Коротка анотація дисципіни. Дана дисципліна розглядає особливості побудови облікової системи України за допомогою комп’ютерних технологій та формує здатність до реєстрації, накопичення та збереження інформації для прийняття управлінських рішень в процесі підприємницької діяльності. Перевагою вивчення дисципліни є прагнення студентів до одержання і збагачення знань, виробленні нового типу економічного мислення, формуванню самостійності і творчої активності в момент прийняття рішень за допомогою комп’ютерних технологій. У процесі вивчення даної дисципліни у студентів формуються практичні навички ведення автоматизованого обліку, реєстрації операцій, які виникають під час ведення бізнесу.

Мета та основні задачі дисципліни. Мета навчальної дисципліни – формування системи знань з особливості побудови облікової системи за допомогою комп’ютерних технологій в управлінні бізнесом.
Задачами даної навчальної дисципліни є:
оволодіння теоретичними знаннями та формування компетентності фахівця, здатного використовувати інформаційні облікові технології в управлінні підприємницької діяльності;
розвинення практичних навичок щодо реєстрації, обробки та аналізу облікової інформації під час формування інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень; використання знань основних методів вирішення завдань в управлінні бізнесом;
розвинення навичок користування засобами автоматизації при веденні підприємницької діяльності.

Компетентності, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність вести бізнес за допомогою комп'ютерних технологій..

Трудомісткість. 10 кредитів, 124 аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю. 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика