Menu

Майнор кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУПідхід "майнор-мейджор" до підготовки фахівців
Вільний майнор кафедри бухгалтерського обліку

"Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємства
(з використанням 1С: Підприємство)"

Освтіньо-професійні програми підготовки бакалаврів ХНЕУ ім. С. Кузнеця базуються на майнор-мейджор підході до формування освітнього профілю студента. Такий підхід дозволяє повною мірою реалізувати вимогу Закону України "Про вищу освіту" щодо наявності 25% вибіркових дисциплін. Кафедра бухгалтерського обліку пропонує власний майнор та междор. 

ВІЛЬНИЙ МАЙНОР кафедри бухгалтерського обліку (окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ, з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР) орієтнується на надання студентам загального уявлення про організацію підприємницької діяльності та про особливості її здійснення з використанням автоматизованих компьютерних систем, які базуються на платформі 1С: підприємство. Головною перевагою пропонованого мейджора є те, що викладання дисциплін базується на наявній на кафедрі лабораторії "Навчальна бухгалтерія". Студенти напряму підготовки "Облік і аудит" в рамках даного майнора отримують компетентності щодо автоматизованої реалізації облікового процесу. Студнети інших напрямів підготовки після вивчення дисциплін майнора усвідомлюють, яким чином формуються на підприємстві інформаційні потоки та як вони використовуються в процесах прийняття рішення. 

ОПИС ВІЛЬНОГО МАЙНОРА

Викладачі: к.е.н., доцент Волошан Ірина Геннадіївнак.е.н., доцент Пасенко Наталія Сергіївна.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): Знання базових принципів економіки підприємства та організації бізнес-процесів

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): Навчальна дисципліна «Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємства (з використанням 1С: Підприємство)» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, бухгалтерам, аналітикам, податківцям, а також тим, хто планує займатися підприємництвом та мати власний бізнес. Сучасні тенденції ринку праці такі, що адміністративний персонал практично в обов'язковому порядку повинен володіти навичками роботи з 1С: Підприємство. За інших рівних умов при прийманні на роботу перевага віддається саме тим кандидатам, які можуть працювати у програмі 1С: Підприємство, створювати первинні документи (прибуткові та видаткові накладні, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові касові ордери тощо) та вміти відображати операції в обліку. Викладання дисципліни представляє обліковий процес як інформаційну модель діяльності підприємства від складання первинного документу до складання зведених реєстрів та звітності підприємства. Викладання дисципліни орієнтовано на надання компетентностей щодо обліково-інформаційного забезпечення бізнес-процесів підприємства з використанням програмного продукту 1С: Підприємство 8.2.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту володіти комп’ютерною програмою 1С:Підприємство 8.2, а саме:
- можливість першого застосовування програми 1С: Підприємство 8.2 на підприємстві (формування підприємства як інформаційної бази в 1С: Підприємство 8.2, настроювання параметрів ведення обліку, облікової політики, складання довідників контрагентів, номенклатури, співробітників тощо);
- відображати залишки активів, зобов’язань та капіталу за допомогою документів із зазначенням аналітичних групувань;
- здобути навички заповнення первинних документів: рахунків-фактур, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, актів на введення до експлуатації основних засобів, нематеріальних активів та актів на їх вибуття, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних та ін.;
- ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей, їх переміщення, переоцінки та інвентаризації; ведення обліку з отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг, їх реалізації;
- ведення обліку операцій з необоротними активами;
- ведення кадрового обліку від формування штатного розкладу, реєстрації кандидатів на приймання на роботу до звільнення;
- ведення регламентованого обліку з розрахунками з персоналом (облік відпрацьованого часу, розрахунок нарахованої заробітної плати, утримань з них та нарахувань на фонд заробітної плати та відображення таких операцій в обліку);
- складання форм фінансової звітності та проведення їх аналізу з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Успішне вивчення дисциплін майнора дозволяє спробувати отримати сертифікат користувача 1С за рівнем «1С: Професіонал».

Мета та основні задачі дисципліни:
Метою викладання даної навчальної дисципліни є опанування компетентностей з організації обліково-інформаційного забезпечення бізнес-процесів підприємства в умовах комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
- систематизація набутих знань щодо обліково-інформаційного забезпечення бізнес-процесів;
- засвоєння методичних підходів та практичних прийомів складання первинних документів окремих бізнес-процесів підприємства в комп’ютерній програмі 1С: Підприємство 8.2;
- вивчення процесу документообігу на підприємстві;
- формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію обліку та звітності для прийняття управлінських рішень.

Компетентність, що забезпечує: Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності створення обліково-інформаційного забезпечення бізнес-процесів підприємства та його використання з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Трудомісткість: 5 кредитів, 150 години, залік.

Опис вільного майнора кафедри бухгалтерського обліку "Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємства (з використанням 1С: Підприємство)" на сайті університета, представлено за цим посиланням

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика