Menu

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»

Метою програми підготовки бакалавра «Фінансово-економічна безпека» є підготовка компетентних фахівців – економістів-аналітиків, бухгалтерів-експертів, консультантів з економічних питань, економістів з податків і зборів, аналітиків консолідованої інформації, економістів з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Конкурентною перевагою бакалаврської програми є якісне поєднання економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту як найважливіших функцій управління безпекою фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання в умовах динамічного бізнес-середовища. Продовживши навчання за освітнім ступенем магістра в рамках програми "Управління фінансово-економічною безпекою" Ви отримуєте дипломи за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (бакалавр) та 073 "Менеджмент" (магістр). Саме сполучення цих спеціальностей створює унікального фахівця, попит на ринку праці на якого завжди залишатиметься стабільно високим.

Що таке фінансово-економічна безпека?

- Забезпечення економічної безпеки національної економіки та підприємств є однією з найбільш вагомих проблем будь якого суб'єкта господарювання; 
- Завданнями фахівця з фінансово-економічної безпеки є виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз в діяльності підприємства, оцінка ризику впливу цих факторів та розробка заходів з подолання негативних впливів; 
- Фахівці з безпеки відстежують нелегальні грошові потоки, реалізують фінансовий контроль та оцінюють реалістичність сценаріїв розвитку підприємства;
- Здатність підтримки безпеки значно залежить від повноти наявної інформації у осіб, які приймають рішення.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання бакалаврів

- застосовувати методи аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності;
- спостерігати за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів та запобігання втратам і непродуктивним витратам;
- проводити комплексний аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності, розробляти пропозиції з усунення чинників загроз фінансово-господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
- забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів фінансово-економічної звітності порівнянною та достовірною інформацією про діяльність підприємства, його майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки.

Склад дисциплін бакалаврської програми

Зміст програми підготовки розкривається наступними дисциплінами та модулями: Національна системи безпеки; Економічна безпека банківських та фінансових установ; Організація кадрової безпеки; Економічний аналіз та аудит в системі економічної безпеки; Ризик-менеджмент; Обліково-аналітичне забезпечення системи безпеки та конкурентної розвідки; Фінансова безпека України; Судово-економічна експертиза; Економіко-математичне моделювання фінансово-економічної безпеки; Методи та моделі прийняття управлінських рішень; Стратегічний управлінський облік; Фінансовий менеджмент; Організація міжнародної безпеки; Корпоративна безпека; Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні.

Ключовими дисциплінами при цьому є:
- Основи управління фінансово-економічною безпекою – теоретичні і практичні особливості діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки господарської діяльності суб'єктів господарювання;
- Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті – механізми прийняття управлінських рішень, аналітичний інструментарій процесів прийняття та реалізації управлінських рішень;
- Аудит в управлінні фінансово-економічною безпекою – перевірка та контроль обліково-аналітичної діяльності в торгових підприємствах, банках, бюджетних установах, на фондовому ринку, сільськогосподарських підприємствах, транспортних та будівельних підприємствах;
- Фінансова звітність за національними та міжнародними стандартами – міжнародні стандарти формування обліково-аналітичної звітності суб'єктів господарювання;
- Стратегічний управлінський облік – поєднання в рамках єдиної системи фінансового і управлінського обліку і забезпечення фахівців економічною інформацією для прийняття ефективних рішень та оцінки діяльності підприємства. 

Переваги навчання за освітньо-професійною програмою

- Досвідчений професорсько-викладацький склад з професіоналів-практиків. 
- Вагомий акцент на фундаментальну теоретичну підготовку, яка сполучує сфери економіки, обліку, фінансів, інформаційних систем та права.
- Підсилена підготовка з іноземної мови.
- 100% забезпечення гуртожитком.
- Наявність можливості паралельної участі у програмах підготовки офіцерів запасу (з присвоєнням військового звання молодшого лейтенанту запасу).
- Формування унікального за затребуваного ринком набору компетентностей.

Працевлаштування:

Отримані в рамках спеціальності 071 компетентності орієнтовані на посади:

- економіста-аналітика, бухгалтера-експерта, консультанта з економічних питань, економіста з податків і зборів, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, експерта-консультанта з питань обліку та оподаткування, фахівця в контролюючих органах, директора власного підприємства. З набуттям практичного досвіду: головного бухгалтера, фінансового директора, аудитора (після сертифікації), начальника відділу, заступника директора з економіки

Програма «Фінансово-економічна безпе-ка» орієнтована на наступні посади:

- керівника, професіонала із питань фінансово-економічної безпеки;
- аналітика/консультанта із питань фінансово-економічної безпеки;
- професіонала із питань соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій;
- радника, консультанта (оглядача) з економічних питань;
- відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи);
- спеціаліста відділу внутрішнього моніторингу банку;
- судовий експерт в сфері розслідування економічних правопорушень

 

У бізнесі завжди є проблеми
Цифри говорять, у чому проблема і наскільки вона серйозна
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» навчає тому, де знайти та як консолідувати необхідні цифри
Освітня програма «Фінансово-економічна безпека» показує, як використати цифри (облікові дані) для того щоб позбутися або запобігти появі проблем 

Бухгалтерський облік це мова бізнесу
Лише базова облікова підготовка надає системне бачення всіх процесів, які відбуваються на підприємстві
Тільки усвідомлення податкових наслідків прийнятих рішень дозволяє забезпечити збереженість активів та капіталу
Лише розуміння, як застосувати знання про обліку та податки в практичній діяльності формує ефективного фахівця з фінансово-економічної безпеки

Конкурсні предмети у 2019 році

НА БЮДЖЕТ І КОНТРАКТ 1. Українська мова та література (ЗНО) 2. Математика(ЗНО) 3. Іноземна мова або географія (ЗНО)
ТІЛЬКИ НА КОНТРАКТ 1. Українська мова та література (ЗНО) 2. Історія України (ЗНО) 3. Іноземна мова або географія (ЗНО)

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика