Menu

Лабораторний практикум «НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ» (для обліковців)

1C навчальна бухгалтеріяСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лабораторні роботи
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н., професор П. С. Тютюнникк.е.н., доцент Н.С. Пасенко

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Сучасний бухгалтер обов’язково повинен володіти навичками роботи з 1С: Підприємство 8.2. Це є обов’язковою умовою до осіб, які приймаються на роботу на такі посади. Викладання дисципліни орієнтовано на надання компетентностей щодо ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного продукту 1С: Підприємство 8.2.

Навчальна дисципліна розглядається як одна із спеціальних прикладних дисциплін підготовки студентів за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Ця дисципліна дає змогу студентам опанувати й поглибити свою професійну підготовку як майбутніх фахівців з обліку і аудиту. «Навчальна бухгалтерія» допоможе оволодіти більш детальними аспектами обліку за допомогою комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2 та закріпить вже існуючі компетентності з обліку. Головний акцент проведення занять зводиться до моделювання роботи бухгалтерії великого підприємства, з перенесенням ролей діючих працівників бухгалтерії на студентів.

Отримані під час навчання компетентності дозволяють спробувати отримати сертифікат користувача 1С за рівнем «1С: професіонал».

Мета та основні задачі дисципліни

Мета дисципліни – опанування компетентностей з ведення обліку на підприємстві в умовах комп’ютерної програми «1С: Підприємство 8.2 та надання знань щодо інтерпретації отриманої інформації для прийняття управлінських рішень

Основні задачі дисципліни:

- систематизація набутих знань щодо послідовності облікового процесу;
- забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів ведення обліку в комп’ютерній програмі 1С: Підприємство 8.2;
- вивчення процесу документообігу на підприємстві;
- формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію обліку та звітності для прийняття управлінських рішень.

Компетентності, що забезпечує дисципліна

Виконання завдань на лабораторних заняттях та самостійна робота за темами навчальної дисципліни надасть можливість студенту здобути наступні компетентності
- володіння комп’ютерною програмою «1С:Підприємство 8.2», а саме: можливість першого застосовування програми 1С: Підприємство 8.2 на підприємстві (формування підприємства як інформаційної бази в 1С: підприємстві 8.2, настроювання параметрів ведення обліку, облікової політики, складання довідників контрагентів, номенклатури, співробітників тощо);
- відображення введення залишків активів, зобов’язань та капіталу за рахунками бухгалтерського обліку із зазначенням аналітичних групувань;
- заповнення первинних документів: рахунків-фактур, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, актів на введення до експлуатації основних засобів, нематеріальних активів та актів на їх вибуття, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних та ін.;
- ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей, їх переміщення, переоцінки та інвентаризації;
- ведення обліку з отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг, їх відпуск на виробництво та реалізації;
- ведення обліку з придбання, ведення до господарського обороту, ремонту та/або модернізації, нарахування амортизації та списання основних засобів та нематеріальних активів, операцій з капітальними інвестиціями;
- облік валютних операцій (придбання, реалізація валюти, інші операції з валютою);
- ведення кадрового обліку від формування штатного розкладу, реєстрації кандидатів на приймання на роботу до звільнення;
- ведення регламентованого обліку з розрахунками з персоналом (облік відпрацьованого часу, розрахунок нарахованої заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, відпускних за різними виробничими ситуаціями, утримань з них та нарахувань на фонд заробітної плати та відображення таких операцій в обліку);
- формування системи податкового обліку на підприємстві;
- заповнення Журналу операцій;
- формування різноманітних звітів за синтетичними та аналітичними рахунками;
- проведення аналізу записів на рахунках бухгалтерського обліку; визначення первинного документу до сформульованої господарської операції;
- складання форм фінансової звітності та проведення їх аналізу з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання базових принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика