Menu

Професійна етика бухгалтера та аудитора

Професійна етика бухгалтера та аудитораСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари / практичні та тренінгові заняття
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н., доц. В.В. Тютлікова

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Характерною рисою професії бухгалтера і аудитора є прийняття відповідальності перед громадськістю та представниками ділової спільноти, які використовують для прийняття рішень дані обліку і звітності, спираючись на компетентність їх виконавців. В рамках даної дисципліни майбутні фахівці ознайомляться з сутність професійних цінностей бухгалтера і аудитора, міжнародними правилами етики та їх роллю у підтримці престижності професії. Визначать особливості професійної поведінки на різних ділянках практичного обліку в організації.

Студенти навчаться використовувати отримані знання для вироблення професійної поведінки бухгалтера і аудитора в різних ситуаціях з внутрішніми і зовнішніми опонентами. На практичних заняттях оволодіють навичками прийняття правильного рішення в конфліктних ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльністю бухгалтера і аудитора та навичками ідентифікації можливих загроз порушення принципів професійної етики, а найголовніше шляхами мінімізації професійних ризиків. Для кращого засвоєння матеріалу, теоретичний курс супроводжується практичними завданнями, які подано у вигляді ситуа¬ційних завдань, ділових ігор.

Мета та основні задачі дисципліни

Мета дисципліни - формування у студентів цілісної системи знань щодо професійних цінностей та вимог професійної етики бухгалтерів та аудиторів, практичного застосування в інтересах суспільства та професії.

Основні задачі дисципліни:

- засвоєння теоретичних знань про професійні цінності та основні положення професійних етичних кодексів;
- оволодіння практичними навичками застосування знань етичних положень в практичній діяльності;
- ознайомлення зі способами розв’язання етичних конфліктів;
- формування внутрішнього прагнення дотримуватися законодавчих і нормативних актів, Кодексу етики.

Компетентності, що забезпечує дисципліна

Вивчення дисципліни «Професійна етика бухгалтера та аудитора» дозволяє забезпечити формування у студентів наступних компетентностей щодо спеціалізованого об’єкта професійної діяльності:
- застосовувати знання етичних положень в практичній діяльності з урахуванням конкретних практичних ситуацій;
- виявляти зони етичних суперечностей та конфліктів в професійній діяльності, визначати фактори, що вплинули на їх виникнення та визначати методи їх розв’язання;
- формувати думку щодо рівня дотримання норм етичних кодексів, існування етичних конфліктів;
- застосовувати запобіжні заходи щодо зменшення впливу етичних конфліктів та їх уникнення;

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Теоретичною основою дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» є дисципліни «Бухгалтерський облік» і «Аудит» знання яких забезпечує розуміння сутності аудиту та бухгалтерського обліку, їх завдань, об’єктів і суб’єктів.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика