Menu

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (для обліковців)

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (для обліковців)СТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н., професор П. С. Тютюнникк.е.н., доцент Н.С. Пасенкок.е.н., доцент І.Г. Волошан, к.е.н, доцент. О.М. Кудіна

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Процеси економічної інтеграції у світовий простір та інтернаціоналізація економіки призвели до необхідності гармонізувати систему обліку та складання звітності з вимогами міжнародних стандартів. Це буде сприяти формуванню привабливого інвестиційного клімату в країні та прискорить інтеграційні процеси в економічних відносинах. На сьогоднішній день провідні компанії світу та значна кількість національних підприємств здійснюють ведення обліку та складають фінансову звітність з використанням міжнародних стандартів. Саме тому адміністративний персонал в цілому, а бухгалтер зокрема, повинен опанувати ведення обліку за міжнародними стандартами, вміти складати на цій основі фінансову звітність та детально аналізувати наведену інформацію для прийняття виважених управлінських рішень.

Навчальна дисципліна «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» виступає як одна із спеціальних прикладних дисциплін підготовки студентів за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вона надає змогу студентам опанувати й поглибити свою професійну підготовку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за вимогами МСФЗ, як майбутніх професіоналів з обліку і аудиту. Також студенти отримають вміння формувати суджень щодо аналізу діяльності компанії високого рівня зможуть прийняття рішення з подальшої поведінки підприємства в нестандартних ситуаціях.

Дисципліну розроблено з урахуванням вимог щодо базових знань з курсу Фінансовий облік-1 за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА. Вивчення навчальної дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» повинно сприяти прагненню студентів до одержання і збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до виконання професійних обов’язків як бухгалтерів, так і топ-менеджерів в умовах глобалізації завдяки засвоєнню студентами необхідних загальнометодичних та практичних засад побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах фінансового обліку активів, капіталу, зобов'язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління.

Основні задачі дисципліни:

- вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;
- систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві;
- забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
- формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень;
- вивчення організації ведення обліку за міжнародними стандартами;
- опанування методикою трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Виконання практичних завдань та самостійна робота за темами навчальної дисципліни надасть можливість студенту здобути наступні компетентності: 
- застосування принципів підготовки фінансових звітів за міжнародними стандартами до визнання, оцінки та подання статей (елементів фінансових звітів);
- вміння відображати на рахунках бухгалтерського обліку активи, зобов’язання, капітал, а також господарські процеси, що виникають в процесі ведення обліку за МСФЗ;
- складання робочого плану рахунків підприємства відповідно до вимог міжнародних стандартів;
- усвідомлення техніки складання фінансових звітів за міжнародними стандартами;
- здатність до підготовки приміток до фінансових звітів за МСФЗ;
- визначення облікової політику підприємства, вибір облікової політики та складання наказу про облікову політику з урахуванням вимог міжнародних стандартів; 
- спроможність ідентифікувати різниці між фінансовими звітами, складеними за міжнародними та національними стандартами;
- застосування методики трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами;
- вміння інтерпретувати, аналізувати й використовувати інформацію, наведену у фінансовій звітності, для прийняття управлінських рішень.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання базових принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за національними стандартами.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика