Menu

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз
(для економістів, фінансистів та ТОП-менеджерів)

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз (для ТОП-менеджерів)СТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм крім програми кафедри 
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н., професор П. С. Тютюнникк.е.н., доцент Н.С. Пасенко

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Процеси економічної інтеграції у світовий простір та інтернаціоналізація економіки призвели до необхідності гармонізувати систему обліку та складання звітності з вимогами міжнародних стандартів. Це буде сприяти формуванню привабливого інвестиційного клімату в країні та прискорить інтеграційні процеси в економічних відносинах. На сьогоднішній день провідні компанії світу та значна кількість національних підприємств здійснюють ведення обліку та складають фінансову звітність з використанням міжнародних стандартів. Саме тому адміністративний персонал повинен опанувати основи ведення обліку за міжнародними стандартами, вміти складати на цій основі фінансову звітність та детально аналізувати наведену інформацію для прийняття виважених управлінських рішень.

Навчальна дисципліна «Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз» надає магістрам необлікових спеціальностей усвідомлення світового досвіду формування інформації у фінансових звітах та формування професійних суджень щодо аналізу діяльності компанії та прийняття управлінських рішень в нестандартних ситуаціях.

Дисципліну розроблено з урахуванням вимог щодо базових знань з курсу Фінансовий облік-1 за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА. Вивчення навчальної дисципліни «Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз» повинно сприяти прагненню студентів до одержання і збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до виконання професійних обов’язків топ-менеджерів в умовах глобалізації завдяки ознайомленню з вимогами міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, основам ведення обліку за міжнародними стандартами, опануванні методикою трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, у звітність за МСФЗ та аналізуванні представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління.

Основні задачі дисципліни:

- вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;
- систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві;
- забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
- формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Виконання практичних завдань та самостійна робота за темами навчальної дисципліни надасть можливість студенту здобути наступні компетентності: 

- застосування принципів підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки та подання статей (елементів фінансових звітів);
- вміння відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські процеси, операції, ситуації, що виникають в процесі ведення обліку за МСФЗ;
- техніку складання фінансових звітів за міжнародними стандартами;
- підготовку приміток до фінансових звітів за МСФЗ;
- визначення облікової політику підприємства, вибір облікової політики та складання наказу про облікову політику з урахуванням вимог міжнародних стандартів;
- ідентифікацію різниць між фінансовими звітами, складеними за МСФЗ, та за національними стандартами;
- застосування методики трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами;
- вміння інтерпретувати й використовувати інформацію, наведену у фінансовій звітності, для прийняття управлінських рішень.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання базових принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика