Menu

Облік виробництва  та управління витратами підприємств

Облік виробництва та управління витратами підприємствСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н., доцент C.В. Лабунська, к.е.н, доцент. Н.В. Курган

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Вивчення дисципліни передбачає опанування методологічних основ побудови калькуляційних систем обліку витрат фінансово-господарської діяльності промислового підприємства, набуття вміння розробляти та застосовувати на практиці системи управління витратами в загальній системі менеджменту, що визначаються особливостями галузевою приналежності підприємства , його технологічним рівнем, стадією життєвого циклу та стратегічними цілями, які воно ставить собі на меті на даному етапі розвитку. В ході вивчення курсу розглядаються питання: побудови ефективної системи формування центрів витрат підприємства , методи та процедури визначення вартості калькуляційної одиниці виробленої продукції на основі застосування Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;формування інструментарію управління витратами; обґрунтування прийняття рішень оперативного та стратегічного рівнів управління інвестиційними проектами підприємства. Окремий розділ курсу присвячений процесу формування та впровадження бюджетів витрат та проведенні бюджетного аналізу.

Основною відмінністю курсу є те, що він носить міждисциплінарний характер (узагальнює та поєднує знання студентів з курсів «Бухгалтерського (фінансового) обліку» та «Менеджменту»). Підчас вивчення дисципліни «Облік виробництва та управління витратами підприємств» основна увага приділяється досягненню синтезу теорії і практики, що сприяє оволодінню навичками як стандартизованого, так й когнітивного підходів в прийнятті рішень спрямованих на ефективне управління витратами підприємства на основі інформаційного ресурсу, сформованого в системі бухгалтерського обліку суб’єкту господарювання.

Курс розроблено з урахуванням вимог щодо базових знань з курсу Управлінський облік-1 за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань та практичних навичок оцінки та аналізу витрат  господарчої діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень на стратегічному та оперативному рівні спрямованих на їх оптимізацію з урахуванням цілей підприємства.

Основні задачі дисципліни:

- побудови системи обліку та калькулювання витрат за центрами виникнення;
- впровадження та використання систем калькулювання (на одиницю продукції, попроцесної, позамовної) та управління витратами підприємства(Direct-Costing, Absorbtion- Costing, Standart- Costing,);
- вміння проведення CVP- аналізу та прийняття на його основі управлінських рішень;
- розробки бюджетів за всім циклом господарської діяльності;
- контролю та аналізу відхилень під час виконання бюджетів;
- інструментарію та критеріїв обрання інвестиційних проектів( стратегічного та оперативного рівнів управління).

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Ввивчення курсу дисципліни «Облік виробництва та управління витратами підприємств» забезпечує студенту вміння:
- ідентифікувати, оцінювати та класифікувати витрати та видатки підприємства в процесі господарської діяльності з позицій можливостей спрямування управлінського впливу;
- формувати систему калькулювання витрат унікальну для певного підприємства;
- обирати та використовувати найбільш ефективну, для окремого суб’єкту господарювання, систему управління витратами;
- розробляти та запроваджувати систему бюджетування за всіма рівнями, аналізувати відхилення від виконання бюджетів та впроваджувати систему управління витратами за слабкими сигналами ;
- застосовувати критеріальний відбір та визначати дійсні витратами за інвестиційними проектами;
- застосовувати моделі прийняття рішення за умов невизначеності.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання основ дисциплін «Бухгалтерського  та /або Фінансового обліку», «Управлінського обліку»/ або « Управління витратами» та «Менеджменту».

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика