Menu

Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій

Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операційСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н, доцент. Н.В. Курган

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Операції в іноземній валюті проводяться багатьма підприємствами та організаціями, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність в Україні. Зовнішньоекономічна діяльність на сьогоднішній день є таким же важливим елементом господарювання компанії, як діяльність на внутрішньому ринку. Техніка проведення, облік і оподаткування зовнішньоекономічних операцій, розрахунки за якими здійснюються у іноземній валюті, – це найбільш складні питання бухгалтерського обліку, якими має володіти здобувач для отримання керівних посад за фахом «Облік і аудит» при працевлаштуванні.

Обізнаність у сфері зовнішньоекономічної діяльності вимагає спеціальної підготовки. Вивчення дисципліни «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій» надає студентам ґрунтовні і актуальні знання щодо порядку проведення і особливостей фінансового та податкового обліку різноманітних операцій підприємства із нерезидентами: експорту, імпорту, бартеру, лізингу, комісії, консигнації, інвестування тощо.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою дисципліни «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій» є надання знань та практичних навичок щодо відображення операцій зовнішньоекономічної діяльності у бухгалтерському обліку і фінансової звітності та їх аналізу.

Основні задачі дисципліни:

- отримання методологічних основ та знайомство з нормативною базою стосовно проведення та обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- набуття вміння відображати в обліку комплекс господарських операцій при проведені зовнішньої торгівлі, у тому числі і зустрічної з підприємствами-нерезидентами України;
- усвідомлення та набуття практичних навичок проведення та відображення в обліку розрахунків у іноземній валюті.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Ввивчення курсу дисципліни «Облік виробництва та управління витратами підприємств» забезпечує:

• знання особливостей проведення операцій в іноземній валюті резидентами України;
• засвоєння відмінностей та порядку застосування базисних умов постачання за «Інкотермс-2010»;
• здатність до застосування стандартизованого порядку обліку операцій в інвалюті, згідно вимог П(С)БО № 21 «Вплив зміни валютних курсів»;
• вміння складати бухгалтерські проведення та відповідні записи з документування та обліку купівлі і продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України;
• вміння документувати та складати відповідні бухгалтерські записи з обліку касових операцій в іноземній валюті підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
• здатність до відображення в бухгалтерському та податковому обліку надходження інвестицій та кредитів в іноземній валюті;
• спроможність документувати та складати відповідні бухгалтерські записи з обліку експортних, імпортних, бартерних, лізингових операцій резидентів України, а також зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною та операцій, що виконуються за угодами комісії та консигнації;
• навички з оцінювання економічної ефективності різних зовнішньоекономічних операцій підприємства;
• вміння складати фінансову та податкову звітність стосовно зовнішньоекономічних операцій підприємства.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

для кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій» студенти повинні до його початку опанувати знання та навички з дисциплін природничо-наукового циклу в галузі економічної теорії, мікроекономіки, з циклу професійних навчальних дисциплін в галузі менеджменту, маркетингу, фінансів, економіки підприємства, бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу, а насамперед, знання, які отримані за дисципліною «Фінансовий облік».

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика