Menu

Звітність банків

Звітність банківСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: к.е.н, доцент. Н. В. Глєбова, к.е.н., доцент А.В. Махота, к.е.н., доцент А.О. Литвиненко

Коротка анотація дисципліни
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Звітність банку – важливий інструмент управління, який відображає результати діяльності банку, його майновий і фінансовий стан, дотримання банком фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій, забезпеченість відповідними джерелами коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку банку. Вивчення дисципліни «Звітність банків» сприяє прагненню студентів до одержання і збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення, навичок самостійної роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою літературою, формуванню самостійності і творчої активності в момент прийняття рішень, принциповості, ініціативності, професійної етики, моральних якостей. Після отримання здобутих знань можливе працевлаштування за фахом – бухгалтер, аналітик, економіст, аудитор у банківській або фінансово-кредитній установі.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою дисципліни «Звітність банків» є засвоєння студентами специфіки організації підсумкової стадії облікового процесу в банках, формування звітних даних, методики і техніки складання основних форм звітності банків і формування в них практичних навичок на такому рівні, який би дозволив легко орієнтуватися в питаннях складання фінансової, статистичної та податкової звітності в банках, вирішення навчальних завдань, оволодіння практичним досвідом організації звітності в банках та вміти використати надалі знання та навички при рішенні завдань, адаптуючи їх до практичної роботи.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Виконання практичних, семінарських завдань та самостійної роботи за темами навчальної дисципліни зробить студентів більш компетентними при складанні банківських звітних форм. Таким чином, для виконання професійних завдань на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» студенти набудуть наступні компетентності:
• систематизація положень, інструкцій, методичних вказівок з питань організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах;
• оволодіння методикою і технікою складання звітних форм, формування основних показників звітності, порядку подання, розгляду та затвердження звітних форм;
• формування та застосування на практиці методики і техніки складання фінансової, статистичної та податкової звітності згідно стандартів;
• вчасно складати та відповідним чином оформляти щоденну, декадну, квартальну та річну форми банківської звітності.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Знання основ теорії бухгалтерського обліку, обліку у банках, основ фінансів, управлінського обліку, аудиту, обліку операцій в іноземній валюті, звітністі підприємств, тому що вони тісно пов’язані з даною навчальною дисципліною. Отримані на їх основі знання дозволяють студентові засвоїти теоретичні положення, надають можливість осягнути знання та придбати навички за досліджуваною дисципліною.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика