Menu

Збалансована система показників та стратегічні системи вимірювання

Збалансована система показників та  стратегічні системи вимірюванняСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: д.е.н, професор. А. А. Пилипенко, к.е.н., доцент О.В. Писарчук 

Коротка анотація дисципліни Збалансована система показників та стратегічні системи вимірювання
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Забезпечити ефективність реалізації стратегії можливо лише у разі формування належного інформаційного забезпечення системи менеджменту, яке надаватиме керівництву підприємства інформацію про досягнення орієнтирів розвитку. Нездатність наявних інформаційних та облікових систем формувати подібну інформацію призвело до виникнення стратегічних систем вимірювання. Найбільш відомою з стратегічних систем вимірювання є концепція збалансованої системи показників (Balanced ScoreCard, BSC).

Поява даної концепції вирішила багато проблем, пов’язаних з інформуванням керівництва підприємства про реалізацію його конкурентних переваг, з зв’язуванням інтересів персоналу підприємства з стратегічними цілями, з складністю операціоналізації стратегії тощо.

Збалансована система показників та стратегічні системи вимірюванняНа жаль, навіть з оглядом на значну поширеність концепції BSC, вона доволі по різному сприймається науковцями та практиками, надаються суперечливі рекомендації щодо її впровадження та застосування. Даний курс враховує наявність різних підходів до розуміння стратегічних систем вимірювання та орієнтований на надання цілісного уявлення щодо їх використання в управлінні підприємством.

Мета та основні задачі дисципліни

Метою дисципліни є поєднання базових теоретичних настанов, наукових й практичних рекомендацій з визначення послідовності та обґрунтуванням особливостей впровадження збалансованої системи показників в практику господарювання національних товаровиробників.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

Збалансована система показників та  стратегічні системи вимірювання– здатність оцінювати стратегію підприємства в розрізі проекцій збалансованої системи показників;
– спроможність ідентифікувати стратегічні фактори успіху підприємства та розробляти ключові показники ефективності діяльності;
– здатність формувати корпоративну стратегічну карту підприємтва та управляти причинно-наслідковими зв’язками між її складовими;
– здатність використовувати референтну модель впровадження збалансованої системи показників;
Збалансована система показників та  стратегічні системи вимірювання– усвідомлення інструментів розробки та реалізації збалансованої системи показників;
– здатність впроваджувати систему контролінгу на підприємстві;
– здатність забезпечувати синергію корпоративної організації холдингових структур засобами збалансованої системи показинків;
– здантість організовувати управління персоналом підприємства в рамках стратегічних індикаторв ефективності;
– спроможність здійснювати каскадування індикаторів ефективності за рівнями архітектурного предствлення підприємства;
– здатність організовувати управлінський облік як інформаційне забезпечення реалізації стратегії підприємства;

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Дисципліна базується знаннях таких дисциплін, як «Маркетинг», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент».

Наукові розробки викладачів курсу

Збалансована система показниківМонографії та розділи у монографіях

1. Кизим М.О. Збалансована система показників: Монографія / М.О. Кизим, В.А. Зінченко, А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.
2. Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників: монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с
3.Пилипенко А.А. Постанова задачі моделювання конкурентної поведінки інтегрованої структури бізнесу в термінах концепції збалансованої системи показників / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія . – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – С.113 – 133

Збалансована система показниківСтатті у фахових виданнях

1. Пилипенко А.А. Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, И.П. Булеев // Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79
2. Пилипенко А.А. Сбаласированная система показателей: аль¬тернативные концепции их использования / А.А. Пилипенко, И.В. Ялдин // Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112
3. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як нова па¬радигма інтеграційного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745
4. Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління інтегрованою структурою бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників // Проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 46 – 57
Збалансована система показників та  стратегічні системи вимірювання5. Пилипенко А.А. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86
6. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89
7. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика