Menu

Обліково-аналітичне забезпечення  конкурентної розвідки

Обліково-аналітичне забезпечення  конкурентної розвідкиСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: д.е.н, професор. А. А. Пилипенко, к.е.н., доцент О.В. Писарчук 

Коротка анотація дисципліни
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Будь-яка організація не в змозі ефективно функціонувати в умовах жорсткої конкурентної боротьби без глибокого й багатоаспектного розуміння ринкового середовища та без наявності повноцінної й достовірної інформації про діяльність суб’єктів даного середовища. Саме забезпечення пошуку відомостей про стан конкурентів та вироблення рекомендацій щодо визначення орієнтирів поведінки в стратегічних зонах господарювання для будь-якого підприємства стає фактором отримання переваг у конкурентній боро-тьбі.  Важливість даного положення обумовлює доречність відокремлення певної служби чи підрозділу підприємства, що здійснюватиме аналітичне оцінювання діяльності конкурентів та забезпечуватиме керівництво необхідною інформацією для превен-тивного прийняття бізнес-рішень

Мета та основні задачі дисципліни

Мета навчальної дисципліни – засвоєння техніки та методики організації обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних рішень для підприємств, що функціонують у конкурентному середовищі. Завдання дисципліни – оволодіння знаннями, практичними навичками та формування компетентності фахівця, здатного забезпечити інтегрування облікових даних, якісно-змістовне перетворення стратегічної інформації, переміщення інформаційних ресурсів й формалізації знань для оптимізації рішень в сфері підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

– здатність виявляти потреби зовнішнього оточення та ідентифікація запитів щодо надання споживчої цінності;
– спроможність удосконалювати форми й методи інформаційно-аналітичної й консультативної роботи у сфері конкурентної розвідки;
– виробництво нового знання і розробка варіантів (сценаріїв) рішень у сфері конкурентоспроможності;
– розробка й реалізація заходів з операціоналізації стратегії підприємства;
– інформаційна підтримка конкурентного позиціонування й конкурентної поведінки;
– розробка систему обліково-аналі¬тич¬ного забезпечення стратегічного процесу;
– контролювати реалізацію конкурентної стратегії підприємства;
– контролювати якість консолідованої інформації;
– розробка та використання аналітичних моделей;
– планування інформаційно-аналітичних досліджень;
– бенчмаркінг та інформаційна підтримка логістичного управління підприємством;
– аналіз і синтез інформації (витяг, придбання знань);
– організація стратегічного обліку;
– організація та регламентування діяльності служб конкурентної розвідки:
– організація управління генеруванням використанням та розповсюдження нових знань:
– забезпечувати інформаційні потреби системи менеджменту щодо прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на реалізацію конкурентної поведінки;
– оцінювання вигід від зв’язування стратегічних систем вимірювання з мотивацією персоналу.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Дисципліна базується знаннях таких дисциплін, як «Маркетинг», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент».

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика