Menu

Обліково-аналітичне забезпечення  конкурентної розвідки

Обліково-аналітичне забезпечення  конкурентної розвідкиСТАТУС : Відкрито для всіх магістерських програм
СЕМЕСТР : 1 або 2
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: д.е.н, професор. А. А. Пилипенко, к.е.н., доцент О.В. Писарчук 

Коротка анотація дисципліни
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Будь-яка організація не в змозі ефективно функціонувати в умовах жорсткої конкурентної боротьби без глибокого й багатоаспектного розуміння ринкового середовища та без наявності повноцінної й достовірної інформації про діяльність суб’єктів даного середовища. Саме забезпечення пошуку відомостей про стан конкурентів та вироблення рекомендацій щодо визначення орієнтирів поведінки в стратегічних зонах господарювання для будь-якого підприємства стає фактором отримання переваг у конкурентній боро-тьбі.  Важливість даного положення обумовлює доречність відокремлення певної служби чи підрозділу підприємства, що здійснюватиме аналітичне оцінювання діяльності конкурентів та забезпечуватиме керівництво необхідною інформацією для превен-тивного прийняття бізнес-рішень

Мета та основні задачі дисципліни

Мета навчальної дисципліни – засвоєння техніки та методики організації обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних рішень для підприємств, що функціонують у конкурентному середовищі. Завдання дисципліни – оволодіння знаннями, практичними навичками та формування компетентності фахівця, здатного забезпечити інтегрування облікових даних, якісно-змістовне перетворення стратегічної інформації, переміщення інформаційних ресурсів й формалізації знань для оптимізації рішень в сфері підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 Компетентності, що забезпечує дисципліна

– здатність виявляти потреби зовнішнього оточення та ідентифікація запитів щодо надання споживчої цінності;
– спроможність удосконалювати форми й методи інформаційно-аналітичної й консультативної роботи у сфері конкурентної розвідки;
– виробництво нового знання і розробка варіантів (сценаріїв) рішень у сфері конкурентоспроможності;
– розробка й реалізація заходів з операціоналізації стратегії підприємства;
– інформаційна підтримка конкурентного позиціонування й конкурентної поведінки;
– розробка систему обліково-аналі¬тич¬ного забезпечення стратегічного процесу;
– контролювати реалізацію конкурентної стратегії підприємства;
– контролювати якість консолідованої інформації;
– розробка та використання аналітичних моделей;
– планування інформаційно-аналітичних досліджень;
– бенчмаркінг та інформаційна підтримка логістичного управління підприємством;
– аналіз і синтез інформації (витяг, придбання знань);
– організація стратегічного обліку;
– організація та регламентування діяльності служб конкурентної розвідки:
– організація управління генеруванням використанням та розповсюдження нових знань:
– забезпечувати інформаційні потреби системи менеджменту щодо прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на реалізацію конкурентної поведінки;
– оцінювання вигід від зв’язування стратегічних систем вимірювання з мотивацією персоналу.

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

Дисципліна базується знаннях таких дисциплін, як «Маркетинг», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент».

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика