Menu

Організація бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського облікуСТАТУС : Нормативна дисципліна освітньої програми підготовки магістра з обліку і аудиту 
СЕМЕСТР : 1
МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська або російська
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекційні / практичні
ВИКЛАДАЧІ: д.е.н, професор. А. А. Пилипенко, к.е.н., доцент О.В. Писарчук 

Організація бухгалтерського облікуКоротка анотація дисципліни
(загальна характеристика, особливості, переваги)

Сучасні умови реформування економіки, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють велике значення подальшого вдосконалення як системи управління підприємством в цілому так і окремих її підсистем – обліку і контролю. Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, яка забезпечує необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він став обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства. Організація обліку – самостійний розділ, який для бухгалтерів має дуже важливе значення. Недоліки організації викликають відставання обліку, затримання подання звітних даних та іншої обліково-економічної інформації, призводять до заплутаності обліку, створення умов для розкрадання матеріальних цінностей та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу. Наявність великих розривів між моментом одержання обліково-економічної інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства.

Мета та основні задачі дисципліни

Мета навчальної дисципліни – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Об'єктом навчальної дисципліни є система бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання та окремі її складові. Предметом навчальної дисципліни є закономірності та проблеми побудови системи бухгалтерського обліку підприємства.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
- формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень;
- надання навичок щодо створення системи обліково-інформаційного забезпечення системи управління підприємством;
- засвоєння основних принципів організації облікового відображення основних господарських процесів підприємств;
- опанування студентами навичок регламентування роботи виконавців облікового процесу, формування облікових структур та визначення регламентів їх функціонування;
- оволодіння інструментарієм організації облікового процесу; усвідомлення необхідності формування перспективних планів розвитку системи бухгалтерського обліку та визначення підходів до оцінювання якості сформованої облікової інформації. 

Компетенції з дисципліни організація бухгалтерського обліку Компетентності, що забезпечує дисципліна

– Здатність використовувати принципи системного підходу та методи теорії організації для упорядкуван-ня облікового процесу.
– Здатність визначати етапи організації облікового процесу та формувати необхідно організаційно-проектну документацію.
– Здатність формувати облікову політику управлінського обліку та виділяти контури бюджетного управління.
– Здатність формувати графіки документообігу та визначати й оптимізувати перелік облікових номенклатур.
– Здатність до організаційно-нормативної регламентації діяльності виконавців облікового процесу та функціонування облікових підрозділів.
– Здатність визначати облікову політику підприємства в частині обліку його активів, капіталу та зобов’язань.
– Здатність визначати облікову політику в частині обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства.
– Здатність оцінювати якість організації облікового процесу та розробляти пропозиції щодо планування його розвитку.

Тематичний план дисципліни

Тематичний план дисципліни Організація бухгалтерського обліку

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

«Організація бухгалтерського обліку» є невід’ємною складовою частиною циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів за спеціальністю «Облік і аудит». Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає після опанування таких дисциплін освітнього ступеню «бакалавр», як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік», а також виконання тренінгів, міждисцип-лінарних комплексних курсових робіт та бакалаврської дипломної роботи.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика