Menu

Напрями наукових досліджень здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Науково-дослідні теми, за якими ведуться дослідження у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

Назва теми Вид теми (фундаментальна, прикладна, госпдоговірна, ініціативна) Номер державної реєстрації Терміни виконання
Теоретичні основи ефективного використання регулюючої функції податків Фундаментальна, держбюджет
МОН України
РК 0106U004294 01.01.2006-31.12.2008
Теоретичні основи державного стимулювання інноваційних процесів засобами податкової політики Фундаментальна, держбюджет
МОН України
РК 0107U008159 01.09.2007-31.12.2008
Розробка рекомендацій щодо впровадження бюджетного управління на промисловому підприємстві

Фундаментальна, держбюджет
МОН України

РК 0108U003502 01.04.2008-30.04.2009
Розвиток управлінського обліку та стратегічних систем вимірювання інноваціно орієнтованих промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу

Прикладна, держбюджет МОН України

0111U003024

01.01.2011-31.12.2012

Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія.

Фундаментальна, держбюджет
МОН України

0115U002375

01.01.20015-31.12.2017

Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком промислового підприємства Госпдоговірна,
спецфонд

0114U001917

01.04.2014-30.08.2014
Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільно-економічних інтересів України у світовому економічному просторі. Прикладна, держбюджет
МОН України
0116U004521 01.02.2016-31.12.2017
Підвищення якості управління активами як складова інноваційного розвитку підприємства Госпдоговірна,
спецфонд
0107U009955 01.11.2007-31.07.2008
Формування обліково-аналітичної складової системи управління діяльністю підприємства на засадах економічної безпеки. Госпдоговірна,
спецфонд
0108U008320 01.10.2008-30.09.2009
Теоретичні основи ефективного використання регулюючої функції податків Фундаментальна, держбюджет
МОН України
0106U004294 01.01.2006-31.12.2008
Теоретичні основи державного стимулювання інноваційних процесів засобами податкової політики Фундаментальна, держбюджет
МОН України
0107U008159 01.09.2007-31.12.2008

З урахуванням зазначеної у таблиці тематики напрямами наукових досліджень здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування визначено такі:

1. Теорія, методологія, методики та організація обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності економічних суб’єктів.
2. Міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування в системі наукових знань
3. Методологія й організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності.
4. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю, ревізії, аудиту та оподаткування в різних країнах.
5. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства: методологія і організація визначення, обліку та контролю.
6. Податкова політика держави та інструментами податкового регулювання, які забезпечують реалізацію напрямків податкової політики.
7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка, та оприлюднення).
8. Побудова системи облікової інформації відповідно до міжнародних стандартів.
9. Облікові процеси в сфері оподаткування та планування податкових платежів з метою оптимізації податкового навантаження.
10. Оцінка в обліку, аналізі, контролі, аудиті та оподаткуванні.
11. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань.
12. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво.
13. Консолідація облікової інформації в менеджменті підприємства.
14. Інформаційно-технологічна підтримка бізнес-процесів підприємства в умовах реформування системи обліку.
15. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.
16. Облікове, контрольне та аналітичне забезпечення управління економічними суб’єктами.
17. Наукові положення стандартизації, гармонізації та уніфікації нормативно-правового забезпечення обліку, контролю, аудиту та оподаткування в Україні та їх інтеграції в зовнішньоекономічне середовище
18. Історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат).
19. Проектування об’єктів та процесів обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення).
20. Аналіз облікової інформації та її використання для розв’язання проблем розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.
21. Інституціональні складові, процеси, технології, інструменти та процедури систем обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
22. Інституалізація професійної облікової, контрольної та аудиторської діяльності.
23. Розвиток аналітичної функції в обліку, контролінгу та аудиті.
24. Розроблення факторних систем та аналітичного інструментарію для формування і використання інформаційних ресурсів в управлінні економічними суб’єктами.
25. Науково-теоретичні засади професії та професійної етики бухгалтера, аудитора, інспектора, контролера, аналітика в соціально-економічному середовищі

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика