Menu

Історія становлення та розвитку кафедри

   Створення в 1930 році нашого університету (перша назва Харківський інженерно-економічний інститут) збіглося з активним розвитком промислового потенціалу країни і, в зв'язку з цим, гострою потребою у висококваліфікованих економічних кадрах. Кафедра бухгалтерського обліку є однією з найстаріших кафедр вузу, засновником і родоначальником кафедр - аналізу господарської діяльності, фінансів, аудиту та оподаткування. Початковий етап організації нашої кафедри практично можна віднести до періоду створення інституту та економічного факультету. З перших років дисципліни кафедри викладалися не тільки на нашому факультеті, а й на всіх інших факультетах, що і зажадало в 1936 році створення кафедри бухгалтерського обліку та статистики.

   Перші роки становлення кафедри проходили в складній обстановці, пов'язаної з відсутністю теоретичних і методологічних положень, що відображають соціально-економічні умови того періоду. Проте вже до кінця тридцятих років навчальний процес був досить забезпечений навчальною та методичною документацією. У період німецької окупації згоріли всі архівні документи, навчальна, методична та спеціальна література. У післявоєнний період йде активне відновлення інституту. Кафедра поповнюється науковими та практичними працівниками, які мають великий досвід роботи в галузі статистики, аналізу господарської діяльності, фінансів та промислового обліку. Очолює кафедру бухгалтерського обліку та статистики проф. Сєріков Олександр Миколайович, деканом економічного факультету був Сідлік Зіновій Самуїлович.

  У 1947 році приходить на кафедру доцент к.е.н. Барац Ісаак Семенович, який працював раніше головним бухгалтером Міністерства металургійної промисловості, великий фахівець в області бухгалтерського обліку, що має 20 - річний стаж роботи головного бухгалтера. 24.02.1948 року доц. Барац І.С. стає на початку виконуючим обов’язки, а потім завідувачем кафедрою бухгалтерського обліку та статистики. У ті роки фінансові органи країни виконували контрольні функції держави, встановлюючи штатний розклад підприємствам. Нашому інституту був встановлений штат викладачів в кількості 65 одиниць професорсько-викладацького складу, у тому числі 9 - кафедрі бухгалтерського обліку та статистики. Якісний склад був наступний: професор- 2, доцент - 5; асистент - 2; старший лаборант і лаборант.

   Починаючи з 1948 року набір студентів в інститут постійно збільшувався, тому і склад кафедри розширювався. За кафедрою були закріплені наступні курси:

1. Аналіз господарської діяльності - проф. Серік А.І. викл. ОВЧАРОВА Р.І.

2. Бухгалтерський облік - доц., к.е.н. БАРАЦ І.С. ст. викл. РАКОВСЬКИЙ А.К. ст. викл. ПАНЧЕНКО А.І. ст. викл. ГРИЦУК Л.Д., яка в подальшим стала доцентом, к.е.н. Московського авіаційного інституту

3. Статистика - проф. д.е.н. ГУРЕВИЧ М.Б. доц. к.е.н. ДВОРНИКОВ А.І. доц. к.е.н. СІДЛІК З.С. викл. КРИВОБОКОВ Г.П.

4. Фінанси - доц. к.е.н. ВІТЕБСЬКИЙ М.Н. доц. к.е.н. ФАРБШТЕЙН С.О. ст. викл. ЦУКЕРНІК М.С.

  Вже в ті роки кафедра вела велику науково-дослідну роботу з проблеми аналізу господарської діяльності на підприємствах машинобудування, металургійної та вугільної промисловості. За підсумками НДР проводилися конференції, публікувалися статті, розроблялися методики щодо вдосконалення обліку, аналізу та фінансів для підприємств різних галузей народного господарства. Колектив кафедри розробляє методичну та навчальну документацію з дисциплін, що читаються, постійно підтримує ділові контакти з промисловими підприємствами, глибоко аналізує розроблені Академією наук України професіограми підготовки фахівців економічного профілю (нинішні кваліфікаційні характеристики). Результатом цієї роботи стали вдосконалені навчальні плани, в яких був збільшений обсяг облікових дисциплін, статистики та фінансів.

  На початку шістидесятих років кафедра була реорганізована в кафедру бухгалтерського обліку, статистики та фінансів. Кафедра бере участь у республіканських і союзних наукових конференціях, у роботі методичних комісій державного комітету у справах вищої школи. З перших років утворення кафедра була профілююча з підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, фінансів, аналізу господарської діяльності, ревізії та контролю. У довоєнні роки прийом студентів на економічний факультет становив 25 осіб і лише за денною формою навчання. У післявоєнні роки прийом студентів був збільшений до 50 осіб і відкрита підготовка фахівців з вечірньою та заочною формами навчання.

   У 1955 році згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 122 від 28.08.55 р. в інституті було відкрито факультет з підготовки бухгалтерів на базі 2-3 курсів Харківського юридичного інституту (денне відділення) у кількості 300 осіб студентів. Провідні викладачі кафедри за завданням державного комітету з вищої школи розробляють і видають для студентів вищих навчальних закладів ряд підручників і навчальних посібників. Так, доц. Сідлік З.С. у 1952 р. видав збірник задач з промислової статистики обсягом 14 др. арк., а в 1956 р. цей збірник був переведений на китайську мову. Доц. Дворніков А.І. підготував і видав в Держтехвидавництві України навчальний посібник «Планування продуктивності праці і чисельності робітників на машинобудівному заводі». Доц. Барац І.С. - Навчальний посібник «Бухгалтерський баланс і аналіз», «Теорія бухгалтерського обліку», «Класифікація витрат на виробництво». Доц. Вітебський М.Н. "Фінансування промислових підприємств".

   Завдання відновлення народного господарства, засноване на вимогах науково-технічного прогресу висунуте перед вищими навчальними закладами ряд питань, пов'язаних з активізацією наукових економічних досліджень. Кафедра почала працювати над науковою проблемою, пов'язаною зі зміцненням господарського розрахунку і пов'язані з цим питання удосконалення обліку, методики калькулювання собівартості, ефективності використання оборотних коштів. Так в 1947-1958 р.р. кафедра в співдружності з працівниками заводів ХТЗ, Велосипедного заводу, Торгового машинобудування, «Поршень», «Хімреактивів» та ін. вела роботу з перекладу окремих цехів на госпрозрахунок. У результаті була запропонована нова система планування обліку і калькулювання продукції ливарних цехів. Запропонована методика була впроваджена і перенесена на інші промислові підприємства м. Харкова, що було відзначено в обласній пресі. Завдяки зусиллям провідних викладачів була розпочата аспірантська підготовка кадрів через аспірантуру.

   На базі науково-дослідних робіт виконаних колективом кафедри були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Носач І.П., Грицай А.П., пізніше Денисенко Я.К., Гончар Н.П., Фатєєва П.І., Ільченко М.І., підготовлена дисертація Стаханова Ю.С. В цей же час кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних робіт спільно з низкою інших кафедр - кафедри технології машинобудування, економіки та організації машинобудівного виробництва, хімічного виробництва та кафедрою політекономії. Бурхливий темп науково-технічного прогресу, який припадає на кінець п'ятидесятих і початок шістидесятих років торкнувся багатьох ВНЗ м. Харкова у тому числі і нашого. З'являється обчислювальна техніка, на виробництві займаються механізацією облікових робіт. На кафедру приходять фахівці з механізованого обліку та з обчислювальної техніки - Рябуха А.Є., Коваленко Ю.І. та інші, які потім утворили кафедру «Організація механізованої обробки економічної інформації».

   Після закриття економічного факультету кафедра була у складі факультетів: гірничого, металургійного, ОМОЕІ і тільки у 1971 році - економічний, коли він був утворений. У 1964 році відкривається денне відділення за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і набирається одна група студентів у кількості 25 осіб, до якої увійшли студенти які мають практичний досвід роботи, (тільки 2 особи не мали стажу роботи, інші працювали бухгалтерами від 3-х до 8- ми років практичної роботи). Періодично збільшується план набору студентів на всі форми навчання. У цей період йде збільшення складу кафедри. Кафедра поповнювалася в основному практичними працівниками - бухгалтерами.

1

     З 1965 року кафедра працювала в наступному складі: зав. кафедрою к.е.н., доц. Барац Ісаак Семенович, к.е.н., доц. Денисенко Яків Костянтинович, к.е.н., доц. Фатєєва Поліна Іванівна, к.е.н., доц. Гончар Ніна Павлівна, к.е.н., доц. Ушакова Дора Василівна, ст. викладачі: Сивая Тамара Дмитрівна, Зорін Леонід Васильович, Лобунець Раїса Сергіївна, Кожухар Юлія Георгіївна, Козодуб Лідія Степанівна, Ткачова Євгенія Григорівна, Левін Володимир Семенович, Семернін Павло Филипович, Дикань Лариса Василівна, Фальченко Олександр Іванович, Петренко Людмила Федорівна, к.е.н., доц. Баженова Євгенія Іванівна (працювала раніше начальником фінансового відділу Турбінного заводу). Дещо пізніше прибули: к.е.н., доц. Стародубова Галина Михайлівна, к.е.н., доц. Кондусова Лариса Федорівна, к.е.н., доц. Понікаров Валерій Дмитрович, к.е.н., доц. Мултанівська Тетяна Володимирівна, к.е.н., доц. Чечетов Михайло Васильович, к.е.н., доц. Лукін Володимир Олександрович, к.е.н., доц. Маляревський Юрій Дмитрович, к.е.н., доц. Кірш Олександр Вікторович, к.е.н., доц. Куров Олександр Миколайович, к.е.н., доц. Ковалюх Вікторія Михайлівна, та ін.

  

P9307912

 У 1967 році кафедру очолив вихованець економічного факультету нашого університету доц. к.е.н. Грицай Олександр Петрович, який успішно захистив у 1971 році дисертацію в Московському фінансовому інституті і отримав ступінь доктора економічних наук. Він був засновником розробки проблеми нормування оборотних коштів на базі якої було захищено цілий ряд дисертацій (Малик Г.В., Нескреба Н.М. та ін.). Далі кафедра була перейменована на кафедру бухгалтерського обліку і фінансів, оскільки була створена самостійна кафедра статистики, яку очолив доц., к.е.н. Денисенко Я.К. У цей же період склад кафедри істотно зріс за рахунок поповнення кафедри молодими талановитими викладачами та видатними фахівцями з виробництва. На кафедрі почала функціонувати система підвищення кваліфікації практичних працівників промислових підприємств і організацій Харкова та інших областей України.

    Науковий напрям кафедри отримав подальший розвиток. Вчені кафедри очолили роботи в області актуальних питань нормування оборотних коштів промислових підприємств, мінімізації виробничих запасів, удосконалення обліку витрат на виробництво продукції. У ці ж роки на кафедрі була сформована актуальна наукова тематика з проблем вдосконалення і розвитку прогресивних методів бухгалтерського обліку. Наукові розробки кафедри в області нормативного методу обліку були впроваджені на великих промислових підприємствах України, Росії, Білорусії, Грузії, Казахстану. Викладачі кафедри беруть безпосередню участь у підготовці кадрів за спеціальностями: 7.050106, 7.050102, 7.050103, 7.050104, 7.050105, 7.050106, 7.050108, 7.050109, 7.050110, 7.050201, 7.050206, 7.080401 шляхом викладання окремих дисциплін відповідно до навчальних планів.

     На базі навчального комплексу «коледж-вуз» кафедра готує фахівців з обліку та аудиту за скороченою формою навчання (після закінчення студентами Харківського фінансово-економічного коледжу). Разом з цим викладачі кафедри беруть участь у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» за спеціалізаціями «Адміністративний менеджмент» та «Економіка», а також проводять заняття в госпрозрахункових групах Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації. Накопичений у цій області багатющий досвід дозволив створити на базі кафедри науковий напрямок, а надалі наукову школу в галузі ефективних методів обліку, яку очолив доц., д.е.н. Коршунов В.І. За результатами наукових досліджень написані монографії: «Маркетингові дослідження ринку», «Маркетинг і питання управління конкурентоспроможністю і матеріаломісткістю продукції», «Організація бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах». 

   У 1985 році виконуючим обов'язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку та фінансів стає вихованець економічного факультету доцент, к.е.н. Фальченко Олександр Іванович. З 1991 року він стає завідувачем кафедри.

   Scan20009  Scan20023

 

У 2001 році завідувачем кафедри бухгалтерського обліку призначається доцент, к.е.н. Маляревський Юрій Дмитрович. 

    У 2005 році на базі кафедри бухгалтерського обліку Scan201було створено дві кафедри: кафедра обліку підприємницької діяльності, яку очолив к.е.н., проф. Маляревський Ю.Д. та кафедра обліку в бюджетних та фінансово-кредитних установ, яку очолив к.е.н., проф. Тютюнник П.С. Підготовка велась за спеціальністю “облік і аудит” за всіма обліковими дисциплінами. Було підготовлено 2 магістерські програми (наукового та професійного спрямування). Створення кафедр у сучасних умовах господарювання було зумовлено зростанням потреби спеціалістах з обліку активів, капіталу та зобов'язань і господарських операцій у всіх сферах економічної діяльності України.

кафедра обліку та звітності ХНЕУ

   У 2008 році кафедру обліку в бюджетних та фінансово-кредитних установах перейменовано на кафедру бухгалтерського обліку і звітності.    

    У 2009 році на базі кафедр “Обліку підприємницької діяльності” та “Бухгалтерського обліку і звітності” створено кафедру “Бухгалтерського обліку”, яку очолив проф., д.е.н. Пилипенко А.А.

Детальна інформація про життя та розвиток знов створеної кафедри представлена у інших розділах цього сайту.

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика