Menu

Кафедра бухгалтерського обліку
Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця

Заснована у 1936 році, кафедра бухгалтерського обліку є провідною ланкою у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів: «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» (шифр 071) та спеціалізацією «облік і аудит». Підґрунтя такої підготовки становлять як автономія ВНЗ та принципи інтеграції у європейський освітянський простір, так і реальні потреби національної економічної системи щодо формування у випускників бажаних компетентностей.

accounting 23

Ринкові трансформації обумовили представлення бухгалтерського обліку як сфери наукової діяльності, що потрібна для забезпечення користувача точною й об’єктивною інформацією про економічні явища та процеси. Лише облік надає можливість вносити в життя людини потрібні знання, вчить її об’єктивності, справедливості, точності та законності. З оглядом на це, кафедрою здійснюється підготовка докторів філсофії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». До цього велася підготовка аспірантів (кандидатів економічних наук) за спеціальностями 08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", 08.00.08 – "Гроші, фінанси та кредит" та 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами".

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. КузнецяГоловна мета кафедри – поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях. Саме досконале володіння фаховими знаннями та вміння використовувати науковий підхід при розв'язанні реальних проблем практичної діяльності перетворює майбутніх фахівців з обліку і аудиту в інтелектуальну еліту нашої держави. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. Серед більш як 40 викладачів, на кафедрі працюють 3 доктора економічних наук та професора, 19 кандидатів економічних наук та доцентів. Більшість з них – сертифіковані бухгалтери за програмою СІРА та сертифіковані аудитори.

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. КузнецяДля активізації діяльності студентів, викладачами кафедри широко застосовуються сучасні педагогічні інструменти, використовуються інноваційні методи навчання, засновані на тренінгових технологіях та віртуальних формах моделювання діяльності підприємств. Безумовною перевагою членів колективу кафедри є систематичне підвищення ними свого кваліфікаційного рівня й педагогічної майстерності шляхом залучення до програм сертифікації, проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах чи участі у вирішенні нагальних практичних проблем підприємств різних форм власності.

На кафедрі викладається більше 20 дисциплін, що надають випускнику необхідні компетенції в сфері бухгалтерського обліку та формують його як особистість, здатну до вирішення основних професійних задач. Досягається це за рахунок оптимізації розподілу навчального навантаження між загальноосвітніми, фундаментальними й спеціальними дисциплінами, впровадження безперервної комп'ютерної й практичної підготовки, прийняття модульності навчання та використання рейтингових систем діагностики знань.

Прийнята університетом дворівнева система підготовки передбачає, що після отримання кваліфікації бакалавр студент може продовжувати навчання в розрізі різноманітинх магістерських програм. Кафедрою пропонується цікава та прогресивна освітньо-професійна програма підготовки магістра "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання". Окрмім того, кафедрою пропонується широкий спектр дисциплін МАГ-МАЙНОР, орієнтованих на формування облікових компетентностей слухачами інших магістерських програм.

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Висока освіченість, педагогічна майстерність й практичний досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри забезпечують підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного впроваджувати нові форми і методи обліку, раціонально використовувати облікову інформацію в системі управління, здійснювати контрольно-аудиторські процедури та проводити превентивні заходи з підвищення ефективності господарської діяльності. Випускники отримують професійні компетенції, які дозволяють їм працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, аналітика, економіста, аудитора, ревізора-інспектора, консультанта з податків тощо.

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Дату виникнення світу могли б встановити лише бухгалтери

(Станіслав Єжи Лец)

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Бакалавр з обліку і оподаткування

Бакалавр з обліку і оподаткування

Вступ до магістратури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Облік і аудит

Запрошуємо до навчання в магістратурі ХНЕУЗапрошуємо до навчання в магістратурі ХНЕУ

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика