Menu

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукова діяльність кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. КузнецяСпівробітники кафедри активно приймають участь й у науково-дослідній роботі, яка займає одне з найважливіших місць в їх діяльності. Тематика наукових досліджень формується виходячи із сучасних проблем бухгалтерського обліку та можливості впровадження отриманих результатів як у навчальний процес, так і в практичну діяльність.

Підґрунтям для вибору напрямків наукових досліджень кафедри постали запити практичного життя бухгалтерів в межах угод про співробітництво та на виконання госпдоговірних й держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень членами кафедри здійснюється підготовка публікацій в журналах, реферованих виданнях, збірниках тез тощо. Наукові розробки використовуються й у навчальному процесі, зокрема, у підготовлених ученими кафедри понад 20 навчальних посібників та підручників з грифом.

Принциповим моментом наукової роботи кафедри є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу молоді. Під керівництвом викладачів студенти працюють у наукових гуртках, беруть участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт, на яких щорічно отримують переможні місця. Таким чином, кафедра в повній мірі реалізує один з головних принципів ХНЕУ ім. С. Кузнеця – "Навчання через дослідження".

До основних напрямків наукових досліджень кафедри відноситься наступне: 

 Напрямок  Характеристика напрямку  Презентація
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства Оцінка ефективності існуючої системи інформаційного забезпечення підприємства; організація систем бухгалтерського, управлінського, стратегічного обліку; модернізація показників системи управлінського обліку; комплексна оцінка інтелектуального капіталу підприємства та прогноз змін внаслідок інноваційної активності; складання фінансових звітів згідно П(с)БО та МСБО; методика вибору стратегії інноваційного розвитку за допомогою оцінювання інноваційних можливостей; методика визначення пріоритетності інноваційних проектів  Презентація наукової діяльності кафедри
Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства Організація обліку ЗЕД підприємства; оптимізація оподаткування ЗЕД підприємства; оцінка ефективності, резервів удосконалення та перспектив розвитку ЗЕД підприємства; виявлення загроз ЗЕД; моделювання факторів і результатів прояви загроз; ідентифікація носіїв загроз ЗЕД та їхніх інтересів; визначення поточного та оптимального рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства з урахуванням конкретних умов господарювання; формування інформаційно-аналітичної бази для здійснення діагностики рівня економічної безпеки; розробка напрямів досягнення оптимального рівня економічної безпеки  Презентація наукової діяльності кафедри
Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю бізнесу Розширення функцій облікової системи до функцій системи управління ефективністю бізнесу; консолідація інформації у сфері конкурентної розвідки; обґрунтування методичного підходу до розробки стратегії інтеграційного розвитку за допомогою застосування схем портфельного аналізу, співвіднесених з опціонним підходом; методичного підходу до забезпечення трансферту компетенцій; розробка відповідного організаційного та обліково-аналітичного забезпечення  Презентація наукової діяльності кафедри
Формування ефективної системи обліку і управління витратами підприємства Удосконалення обліку та управління витратами підприємств; обґрунтування технології нормалізації структури собівартості продукції, спрямованої на максимізацію маржинального доходу підприємства і враховує ринкові потреби і можливості інноваційного розвитку; діагностика та удосконалення існуючого на підприємстві способу розподілу витрат невиробничих підрозділів на собівартість продукції; розробка кодів обліку витрат діяльності в умовах автоматизації облікового процесу; організація інформаційно-аналітичної бази та обґрунтування методичних рекомендацій по оптимізації обсягу виробництва продукції підприємства і максимізації розкриття виробничого потенціалу  Презентація наукової діяльності кафедри
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика