Menu

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ»
підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Функціонування сучасних підприємств пов’язано з зростанням динамічності середовища господарювання, розвитком кризових явищ та загостренням конкурентної боротьби. У таких умовах прийняття рішень керівництвом підприємства можливо лише за наявності точної, достовірної, об’єктивної та актуальної інформації. З оглядом на це, освітньо-професійна магістерська програма орієнтується на розширення традиційного розуміння бухгалтерського обліку в напрямку формування на підприємстві стратегічних систем вимірювання. Це потребує від працівників, що займаються обліком, здатності володіння технічними засобами фіксування та обробки обліково-аналітичної інформації. Освітньо-професійна магістерська програма надає компетентності, які спрямовані на гармонізацію параметрів обліково-аналітичного процесу з вимогами менеджменту підприємства. Наявність такого набору компетентностей збільшує цінність підготовленого професіонала при працевлаштуванні та забезпечує досягнення ним кар’єрних висот.

Логіка побудови магістерської програми враховує присутність на національному ринку міжнародних холдингових компаній та промислово-фінансових груп. Для цього частину дисциплін програми орієнтовано на отримання навичок у сфері використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IAS) та фінансової звітності (IFRS). Додатковий акцент робиться на аналітичне забезпечення системи управління витратами та обліковий супровід зовнішньоекономічних операцій. Випускник освітньо-професійної магістерської програми отримує компетентності щодо обґрунтування рішень в процесі управління міжнародними операціями на керівних посадах. Для цього приділяється особлива увага формуванню професійних суджень, які приймаються в нестандартних ситуаціях та відповідають вимогам професійної етики та цінностей.

Отже, дана освітньо-професійна програма орієнтується на поєднання трьох найбільш складних областей організації бухгалтерського обліку на підприємстві: підтримка прийняття управлінських рішень, імплементація міжнародного бухгалтерського досвіду та впровадження інформаційних облікових систем. Головною перевагою тут є достатність отриманих знань для успішної професійної сертифікації за кожною з означених областей.

Гарант освітньо-професійної програми «Облік і аудит»

Лабунська - член робочої групи

 Лабунська Світлана Віталіївна

 Професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Доктор економічних наук, професор
Відображення сфери наукових інтересів: Google ScholarScopus

 

Робоча група магістерської програми «Облік і аудит»

 

Безкоровайна - член робочої групи ОППБезкоровайна Лідія Василівна 

Доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Кандидат економічних наук, доцент
Відображення сфери наукових інтересів: Google Scholar

  
 

Кожушко - член робочої групи ОППКожушко Ольга Вікторівна 

Доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Кандидат економічних наук, доцент
Відображення сфери наукових інтересів: Google Scholar

 

Давидова - член ОНПДавидова Ганна Михайлівна

 Здобуввач вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

 

Клімов - член ОНПКлімов Андрій Віталійович

Директор ТОВ «Галар-Аудит», член Ради Української асоціації сертифікованих бухгалтетів і аудиторів, кандидат економічних наук

Освітньо-професійна програма підготовки магістра з обліку, аудиту і оподаткування попередніх років:

ОПП «Облік і аудит» підготовки на другому (магістерському) рівні освіти, набір 2023 року / [рецензії до освітньої програми]

ОПП «Облік і аудит» підготовки на другому (магістерському) рівні освіти, набір 2022 року / [рецензії до освітньої програми]

ОПП «Облік і аудит» підготовки на другому (магістерському) рівні освіти, набір 2021 року / [рецензії до освітньої програми]

ОПП «Облік і аудит» підготовки на другому (магістерському) рівні освіти, набір 2020 року

ОПП «Облік і аудит» підготовки на другому (магістерському) рівні освіти, набір 2019 року

 

 

 

         Ми готуємо не просто бухгалтерів, а перетворюємо облік в інформаційний центр управління бізнесом   

АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Актуальність програми підтверджується тим, що обліково-аналітична інформація перетворюється в основний фактор впливу на прийняття рішень на підприємстві. Магістерська програма враховує інтернаціоналізацію діяльності підприємств, зростання вимог до якості облікової інформації та поширення ІТ-технологій у сфері обліку. Актуалізує магістерську програму також розширення на законодавчому рівні переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані вести облік у відповідності до міжнародних стандартів.

Мета програми полягає у підготовці професіоналів високого рівня, які здатні до організації обліково-аналітичного процесу у відповідності до вимог системи управління підприємством та запитів глобального ринкового середовища.

Задачі магістерської програми:
Магістерська програма "Облік і аудит"– створення гармонійно розвинутої особистості, яка є професіоналом облікової справи (професійна задача);
– розвиток навичок науково-дослідної роботи та надання спроможності формування професійних суджень в нестандартних ситуаціях на основі самоудосконалення (освітня задача);
– розвиток професійних цінностей, етики та відповідальності (соціальна задача);
– створення надійного старту для зайняття за мірою набуття практичного досвіду керівних посад обліково-аналітичних чи фінансово-економічних підрозділів підприємств установ та міжнародних корпорацій (розвиваюча задача).

Цільовою аудиторією програми є:
– особистості з критичним поглядом на життя та аналітичними навичками. Це бакалаври напряму підготовки «Облік і аудит», які прагнуть отримати глибокі знання з міжнародних стандартів звітності та розширити практичні навички ведення фінансового та управлінського обліку, у тому числі з використанням комп’ютерних облікових систем;
– фахівці, які орієнтуються на альтернативні чи суміжні напрямки розвитку власної кар’єри. Це співробітники фінансово-економічних служб підприємств різних форм власності, бакалаври та спеціалісти споріднених напрямів підготовки, які усвідомлюють роль знань у сфері бухгалтерського обліку для збільшення власної цінності як фахівця при працевлаштуванні.

Магістерська програма "Облік і аудит"ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ

На особистісному рівні отримані за програмою компетентності зводяться до:

– 
здатності до пошуку необхідної інформації та її інтерпретації для вирішення проблемної ситуації;
– отримання цілісної системи навичок, щодо використання професійних цінностей та вимог професійної етики бухгалтерів, виявлення зон етичних суперечностей та подолання етичних конфліктів при формування професійного судження;
– здатності до системного творчого мислення, використання професійного рівня у громадській діяльності, володіння активною громадською позицією та наполегливості у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності.

На професійному рівні отримані за програмою компетентності зводяться до:
– здатності організовувати бухгалтерський облік та налагоджувати контрольно-аналітичні процеси, орієнтовані на інформаційне забезпечення управлінських рішень;
– здатності калькулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної інформації про виробничу діяльність в системі управління витратами підприємства;
– здатності здійснювати облікове відображення зовнішньоекономічних операцій підприємств-резидентів та формувати інформаційні пакети для залучення іноземних інвестицій та кредитів в іноземній валюті;
– здатності формувати облікову політику та складати фінансову звітність підприємства за міжнародними стандартами;
– здатності використовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для рішення практичних задач у галузі професійної діяльності;
– здатності інтерпретувати представлену у фінансовій звітності інформацію в процесі обґрунтування рішень щодо оперативного та стратегічного управління суб’єктами господарювання різних форм власності та видів діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Особливості магістерської програми полягають в унікальному поєднанні навчальних дисциплін та забезпеченні їх орієнтації на повне задоволення інформаційних потреб менеджменту підприємства.


Зв’язок навчальних дисциплін магістерської програми з формуванням інформації для прийняття рішень менеджментом керівної ланки підприємства

Таке поєднання навчальних дисциплін програми підсилює конкурентні переваги магістерської програми які зводяться до:
МСФЗ в ХНЕУ– розробки навчальних курсів у тісній співпраці з професійними організаціями та у відповідності до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Education Standard developed and approved by the International Accounting Education Standards Board);
– в рахування останніх тенденцій у сфері фінансового та управлінського обліку та надання студентам потужної основи для подальших наукових досліджень;
– гармонізації курсів магістерської програми з вимогами щодо базових знань за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА та навчальними планами СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія)
– широкого переліку вибіркових дисциплін, пропонованих кафедрою, які конкретизують задекларовані в магістерській програмі компетентності та враховують галузеві аспекти діяльності суб’єктів господарювання;
– наявності потужного віртуального середовища «Навчальна бухгалтерія», в якому моделюється діяльність під приємства з відображенням всіх процесів та операцій з використанням компьютерних облікових систем;
– застосування тренінгових освітніх технологій та сполучення наукової і практичної складової навчального процесу;
– високопрофесійного викладацького складу, більшість з яких окрім академічного підтвердження кваліфікації пройшли професійні сертифікаційні програми та є практикуючими бухгалтерами й аудиторами.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця