Menu

Навчальний план підготовки доктора філософії з обліку і оподаткування

Завантажити навчальний план можна за наступним посиланням

Пояснювальна записка до навчального плану

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні
результати

навчання
Найменування нав­чальних дисциплін, практик
1. Цикл загальної підготовки
Здатність повного розуміння іншомовних наукових текстів за обраною спеціальністю та спроможність  обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній чи письмовій формі

Вилучати наукову інформацію професійного спряму­вання з іншомовних джерел на основі критичного аналізу.

Спілкуватися і ефективно взаємодіяти іноземними мовами з широкою науковою спіль­нотою в галузі наукової та професійної діяльності на міжна­родних конференціях, у рецензо­ваних національних та міжнародних виданнях на принципах діалогу культур і з урахуванням соціо­культурного контексту.

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Іноземна мова»,

«Іноземна мова (тренінг)»

Здатність до загальнонауко­вих дискурсивних практик, самостійної генерації теоре­тичних конструкцій та гіпо­тез, розв’язання наукових проблем

Здатність до парадигмального розрізнення, дискурсивного відтворення та оцінки сучасних наукових досягнень, в тому числі в міждисциплінарних областях.

Здійснювати комплексні дослідження на основі холістичного наукового світогляду та продукувати оригінальні теоретичні конструкції, концептуалізації, гіпотези і дослідницькі проблеми

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Філософія науки»

Здатність планувати, розробляти, реалізовувати і коригувати процес наукових досліджень

Демонструвати спроможність ефективно організовувати науково-дослідну діяльність та розробляти план проведення науково-дослідних робіт.

Працювати з сучасними науко­метричними платформами, використовувати технологію презентації, захисту та впровадження результатів науко­вих досліджень

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Методологія та організація наукових досліджень»

Здатність ефективно використовувати сучасну методологію наукового дослідження

Проводити інформаційний пошук, використовувати інноваційні технології та демонструвати знання проектних форм наукових досліджень.

Генерувати власні нові наукові ідеї, повідомляти свої знання та ідеї науковому співтовариству, розширюючи межі наукового пізнання.

Використовувати принципи організації наукової праці та демонструвати спроможність роботи над дисертацією.

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Методологія та організація наукових досліджень»

Здатність до дослідження багатомірних економічних процесів, визначення закономірностей в великих обсягах необроблених даних

Демонструвати знання завдань порівняльного багатомірного аналізу в економіці та основних етапів в рішенні задач класифікації і зниження розмірності.

Здійснювати лінійне упорядкування багатомірних об'єктів на основі методів таксономії; застосовувати метод дендритів для нелінійного упорядкування об'єктів.

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Здатність використовувати методи стискання інформації, системно-динамічного моделювання в моніторингу економічних системі для попередження несприятливих ситуацій та підвищення рівня ефективності їх діяльності

Виділяти й аналізувати багатомірні об'єкти в економіці; застосовувати методи зниження признакового простору; виділяти об'єкти-репрезентанти в однорідних групах; визначати агрегатні діагностичні ознаки.

Здійснювати класифікацію об'єктів на основі методів дискримінантного аналізу, нейромережевого моделювання, дерев класифікацій; здійснювати побудову системно-динамічної моделі.

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Здатність використовувати інформаційні технології в процесі наукової роботи Використовувати сучасні інформаційні технології для організації спільної роботи, комунікації, роботи з базами знань, вирішення етичних питань, презентації результатів дослідження

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Здатність розробляти та викладати навчальні дисципліни за спеціальністю з використанням інноваційні технології навчання

Розробляти науково-методичне забезпечення освітньої діяльності, складати навчальний план підготовки фахівців, індивідуальний план викладача та іншу документацію; організовувати проведення навчальних занять зі студентами навчального закладу.

Демонструвати знання інноваційних форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних технологій. Формувати систему застосування інноваційних технологій навчання щодо дисципліни, яка викладається

Дисципліни циклу загальноосвітньої наукової підготовки:

«Методика викладання та інноваційні технології в педагогіці (тренінг)»

2. Цикл професійної підготовки
Здатність виявлення, постановки та вирішення актуальних наукових задач та проблем у сферах бухгалтерського обліку і оподаткування.

Застосовувати загальнонаукові та специфічні методи в дослідженні взаємозв’язку і взаємодії суспільних явищ та процесів, при здійсненні систематизації понятійно-катего­ріаль­ного апарату предметної області досліджень.

Аналізувати процеси, пов’язані з еволюцією економічних теорій та концепцій, визначати тенденції розвитку економічної думки, встановлювати взаємозв'язок між складовими предметної області економічних досліджень

Дисципліни професійної підготовки: «Теорія обліку та сучасні концепції звітності», «Податкова політика та податкове регулювання»

Дисципліни вільного вибору: «Сучасні економічні теорії», «Історія економічних теорій та концепцій»

Здатність формування напрямків податкової політики та володіння основними інструментами податкового регулювання, які забезпечать реалізацію напрямків податкової політики

Демонструвати знання основних інструментів податкового регулювання та принципів  побудови податкової політики держави

Відтворювати основні напрямки гармонізації податкової політики України з країнами ЄС та оцінювати вплив податкових пільг на резуль­тати виконання бюджету країни

Дисципліни професійної підготовки:

«Податкова політика та податкове регулювання»

Здатність представлення облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством

Визначати елементи управлінського процесу та місце управлінського обліку як підсистеми загальної системи менеджменту підприємства

Розробляти методичні підходи до обґрунтування та прийняття ефективних рішень щодо управління витратами в загальній системі менеджменту підприємства

Формувати інформаційні потоки про види та елементи витрат за центрами відповідальності

Дисципліни професійної підготовки: «Теорія обліку та сучасні концепції звітності»

Дисципліни вільного вибору: «Організація управлінського обліку в системі менеджменту підприємства»

Здатність до здійснення облікових процесів в сфері оподаткування та планування податкових платежів з метою оптимізації податкового навантаження 

Узагальнювати принципи й методи корпоративного податкового менеджменту та володіти навичками обчислення податкових зобов’язань та складання податкової звітності

Володіти методикою оптимізації податкового навантаження на суб’єктів господарювання та знати методи податкового планування за різними податками й зборами 

Дисципліни професійної підготовки:

«Податкова політика та податкове регулювання»

Дисципліни вільного вибору:

«Податковий менеджмент»

Здатність обирати підхід до оцінювання вартості підприємства та спроможність формувати контури вартісно-орієнтованого корпоративного управління

Усвідомлювати місце бухгалтерського обліку в концепціях управління вартістю підприємства та формувати інформаційні потоки, які сприяють максимізації вартості підприємства

Критично аналізувати, оцінювати та синтезувати нові й складні ідеї  в галузі оцінки вартості бізнесу чи ефективності розвитку підприємства

Дисципліни професійної підготовки: «Теорія обліку та сучасні концепції звітності»

Дисципліни вільного вибору: «Організація і методи оцінки бізнесу», «Оцінка ефективності розвитку підприємств»

Здатність формування інформаційно-технологічної підтримки бізнес-процесів підприємства в умовах постійних законодавчих реформ в системі обліку та інформаційних вимог управлінської ланки.

Демонструвати знання передових інформаційних технологій підтримки бізнес-процесів підприємства тавизначати інформаційні потреби користувачів щодо обліково-аналітичної підтримки їх діяльності;

Формувати напрями розвитку інформаційної системи підприємства на базі синтезу обліково-аналітичного забезпечення окремих бізнес процесів та технологічної підтримки формування облікової інформації;

Проводити облікове консультування  щодо складання (опису) методологічно-технологічної основи формування релевантного інформаційного та економічно безпечного забезпечення бізнес-процесів підприємства

Дисципліни професійної підготовки: «Теорія обліку та сучасні концепції звітності»

Дисципліни вільного вибору: «Інформаційно-технологічна підтримка бізнес-процесів підприємства в умовах реформування системи обліку»

Здатність обґрунтовувати напрями вирішення проблем у сферах організації контрольно-аудиторської діяльності, проведення аудиту фінансової звітності та оцінки якості й достовірності облікової інформації

Здійснювати аудиторську оцінку здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та  визначати вплив припущення безперервності діяльності підприємства на думку аудитора.

Поглиблювати теоретичні знання щодо застосування процедур контролю якості аудиту та формулювати висновки на підставі оцінки елементів системи контролю якості аудиту

Дисципліни професійної підготовки:

 «Теорія обліку та сучасні концепції звітності»

Дисципліни вільного вибору: «Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємств», «Теоретико-методичне забезпечення контролю якості аудиту»

Здатність постановки та вирішення наукових задач на основі критичного аналізу облікової інформації та її використання для розв’язання проблем розвитку суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою бізнес-моделювання

Формувати систему показників оцінки та аналізу різних аспектів підприємницької діяльності в умовах повного та обмеженого доступу до інформації, флуктуаційних викидів та аномальних даних.

Здійснювати оцінювання та аналіз багатовимірних процесів підприємницької діяльності, формувати науково-інформаційне обґрунтування управлінських рішень.

Демонструвати знанняконцептуальних основ бізнес-моделювання, формувати сценарії поведінки агентів економічних відносин та будувати прогноз їх діяльності. 

Дисципліни професійної підготовки: «Теорія обліку та сучасні концепції звітності»

Дисципліни вільного вибору: «Аналіз даних та багатовимірна статистика», «Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності»

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика