Menu

Госпдоговірні та держбюджетні теми кафедри

 

В рамках науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку проводиться фундаментальне наукове дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук за напрямами інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації та економічна безпека підприємницької діяльності на тему «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія».

Науковий керівник проекту – д.е.н., професор Пилипенко А.А.

Період реалізації проекту – 2015-2018 рр.

Метою проекту є обґрунтування концепції, розробка теоретико-методологічних та методичних основ створення та практичного використання механізму управління економічною безпекою великомасштабної економіко-виробничої системи в процесі її інноваційного розвитку в умовах розбудови економіки України на засадах економіки знань.

Об'єктом дослідження є процеси інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем, представлені в контексті додержання належного рівня їх економічної безпеки.

Предметом до­слідження виступають теоретико-методологічні засади організаційної регламентації механізму управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем та методичні підходи, методи й прикладні аспекти формування відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

«ОБЛІК В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Облікова інформація передбачає комплексне урахування різних рівнів і форм зв’язків між елементами системи бухгалтерського обліку та системи управління, еволюція яких посилює їх цілісність і ефективність, можливість багатоваріантного розвитку в нестійкому економічному середовищі функціонування суб’єктів господарювання з урахуванням статистичних і динамічних законів та закономірностей, що має визначальний характер для загальної еволюції економічної системи України.

Метою роботи є обґрунтування концепції та розробка теоретичних, методологічних і організаційних засад забезпечення єдності обліково-аналітичної інформації в управлінні суб’єктами економічної діяльності.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних, орга-нізаційних та практичних питань, пов’язаних із синергією облікової та аналітичної інформації в управлінні суб’єктами економічної діяльності. Об’єктом дос-лідження є процес формування якісної обліково-аналітичної інформації для управління суб’єктами економічної діяльності України.

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика