Menu

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ
БАКАЛАВР ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра з обліку і аудитуОсвітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом "Облік і аудит" в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця орієнтована на поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях.

Починаючи з 2015/2016 навчального року ХНЕУ ім. С. Кузнеця перейшов на майнор-межджор підхід до формування навчальних планів. Таким чином забезпечується реалізація вимоги Закону України "Про вищу освіту" відносно 25% дисциплін, що обираються студентами самостійно. Кафедра бухгалтерського обліку є випускаючою, за напрямім підготовки 6.030509 "Облік і аудит". Розроблені навчальні плани повністю відповідають прийнятому у ХНЕУ ім. С. Кузнеця підходу до їх формування.

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра з обліку і аудитуКафедра бухгалтерського обліку запропонувала власний майнор, якій орієнтований на формування компетентностей у сфері обліково-інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Пропоновані кафедрою мейджор курси орієнтуються на формування обліково-аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, які здійснюють різні види діяльності.  

Склад дисциплін, закладених в майнор-мейджер курс розвивають та конкретизують отримані компетентності під час вивчення базових навчальних дисциплін за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". При цьому отримані компетентності орієнтовані на задоволення вимог роботодавців щодо таких посад: бухгалтер, касир, економіст-аналітик, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з економічних питань, економіст з податків і зборів, помічник аудитора, аналітик консолідованої інформації, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, податковий інспектор. 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ

Складові освітньо-професійної програми  Загальна кількість Форма
контролю 
кредитів
ЄКTC
 годин
ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ (LIBERAL ART AND SCIENCES)
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 150 Екзамен
Іноземна мова 9 270 Залік, Екзамен
Соціальна та економічна історія України  5 150  Екзамен 
Філософія  5 150  Екзамен 
Фізичне виховання (факультатив)  - - Залік
РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:  24  720  
ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу)
Навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5 150  Залік 
Навчальна дисципліна технологічного спрямування
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
150  Залік 
РАЗОМ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:  10 300   
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ:  34 1020   
ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ (CORE STUDIES)
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Математичний аналіз та лінійна алгебра 150   Екзамен
Дослідження операцій та методи оптимізації 5 150  Екзамен
Інформатика 150  Екзамен
Теорія ймовірності та математична статистика 150  Екзамен
Статистика 150  Екзамен
Економетрика 120  Залік
Політична економія 150  Екзамен
Мікроекономіка 150  Екзамен
Макроекономіка 120 Залік
Національна економіка 120  Залік
Світове господарство і міжнародні економічні відносини  150 Екзамен
Економіка підприємства 150  Екзамен
Гроші та кредит 150  Екзамен
Фінанси 150  Екзамен
Бухгалтерський облік 150  Екзамен
Менеджмент 150  Екзамен
Маркетинг 150  Екзамен
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120  Залік
БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА НАПРЯМОМ
Фінансовий облік І 5 150  Екзамен
Фінансовий облік ІІ 150  Екзамен
Облік у бюджетних установах 4 120  Залік
Аналіз господарської діяльності  5 150  Екзамен
Управлінський облік 5 150  Екзамен
Облік у банках 120  Залік
Аудит 5  150 Екзамен
РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 119  3570  -
ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
НЕПРОФІЛЬНІ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
(студенти можуть обрати МАЙНОР або окремі варіативні дисципліни із загальноуніверситетського пулу)
Майнор, що пропонується кафедрою бухгалтерського обліку 
"Обліково-інформаційне забезпечення підприємницької діяльності" 
Основи підприємницької діяльності 5  150 Екзамен
Зарубіжний досвід ведення підприємницької діяльності 150  Екзамен
Комп’ютеризована система автоматизації діяльності суб’єкта малого бізнесу 150  Екзамен
Комп'ютерні облікові системи в управлінні промисловим підприємством 150  Екзамен
РАЗОМ НЕПРОФІЛЬНІ ВАРІАТИВНІ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
 20 600 
ПРОФІЛЬНІ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
(Студенти можуть обрати Дисципліну правового спрямування, що відповідає його напряму підготовки, а також МЕЙДЖЕР з переліку, який пропонує випускаюча кафедра. Структуру та форми контролю МЕЙДЖЕРІВ визначають кафедри, що відповідають за підготовку напряму)
Дисципліна за вибором (ELECTIVE COURSE)
(Дисципліна правового спрямування)
 5 150  Екзамен 

Мейджор, що пропонується кафедрою бухгалтерського обліку 
«Обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 
 

Курсова робота: фінансовий облік  1  30 Курсова робота
Теорія економічного аналізу  5 150  Екзамен
Облік і звітність в оподаткуванні  4 120  Залік
Курсова робота: аналіз господарської діяльності  1  30 Курсова робота
Облік за видами економічної діяльності  5 150  Екзамен
Аналіз в галузях народного господарства 150  Екзамен
Звітність підприємств 120  Залік
РАЗОМ ПРОФІЛЬНІ ВАРІАТИВНІ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
 30 1500  -
РАЗОМ ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ:  169 5070  -
ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Навчальна практика 30 Залік
Ознайомлювальна практика 1 30  Звіт
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності» 60  Залік
Тренінг-курс «Основи охорони праці» 60  Залік
Виробнича практика 3 90  Звіт
Комплексний тренінг 60  Звіт
Науково-дослідна практика:
Науковий семінар
Наукова робота
3 90  Звіт
Переддипломна практика 270  Звіт
РАЗОМ ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: 23 690  -
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ (ATTESTATION)
Державний екзамен з іноземної мови  2 60  Екзамен
Підготовка та захист дипломної роботи  13 360  Дипломна
робота
РАЗОМ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ: 14 420  -
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ:
 240 7200  -
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика