Menu

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ»
підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

ХНЕУ. Програма підготовки бакалавра з обліку і аудитуБажаєте розуміти «мову бізнесу»?
Зацікавлені у формуванні інформаційного забезпечення для прийняття стратегічних рішень?
Маєте інтерес до логіки, критичного мислення та вирішення різного роду проблемних питань?
Прагнете усвідомлювати, як функціонують фінансові механізми підприємств та їх об’єднань?
Хочете вміти аналізувати складні економічні процеси й усвідомлювати їх вплив на світове господарство?
Потребуєте знань у сфері управління грошовими потоками суб’єктів господарювання?
Пов’язуєте майбутню кар’єру з максимізацією прибутку підприємств чи збільшенням доходів бюджету країни?
Готові перевіряти та контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств?
Потрібні знання з оцінки реальної вартість активів та управління нерухомістю?
Розумієте важливість максимального розкриття свого творчого та наукового потенціалу?
Готові приєднатися до професій з багаторічною історією розвитку та віковими традиціями роботи?

Нами пропонується цікава та прогресивна програма підготовки бакалавра за освітньо-професійної програмою "Облік і аудит", яка надає обґрунтовані відповіді на ці та багато інших важливих питань. Фахівці з обліку та аудиту завжди затребувані на ринку праці. Випускник програми стає гармонійно розвинутою особистістю, для якої відкрита значна кількість можливостей застосування отриманих компетентностей та шляхів реалізації професійних уподобань. Гарантована якість навчання допоможе здолати будь-які перешкоди на шляху до кар’єрного успіху. Отримайте 100% задоволення від навчання та 100% результат у професійному та особистісному розвитку.

ХНЕУ. Кафедра бухобліку. Напрям підготовки облік і аудит

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:  07 Управління та адміністрування pacholi 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 Облік і оподаткування
 ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ:  бакалавр
 ФОРМА НАВЧАННЯ:  денна, заочна
 ТЕРМІН НАВЧАННЯ:  4 роки на базі повної
 загальної середньої освіти
 ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС:  240 кредитів
ФАКУЛЬТЕТ:  Фінансів і обліку
МОВА ВИКЛАДАННЯ:  українська, англійська
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 100 осіб
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ
ПРЕДМЕТІВ У 2022 році:
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова, або біологія,
або географія, або фізика, або хімія


ХНЕУ. Кафедра бухобліку. Напрям підготовки облік і аудит

Про програму підготовки бакалавра. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з обліку і аудиту розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сферах обліково-аналітичної та контрольно-аудиторської діяльності. Лише знання бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту дозволить Вам усвідомити всі процеси, які відбуваються на підприємствах. Саме тому головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала. Потрібно розуміти, що бухгалтерський облік та фінансова звітність - це головні інструменти управління як для малого бізнесу, так і для крупних транснаціональних компаній. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з обліку, аудиту і оподаткування попередніх років:

ОПП «Облік і аудит» підготовки на першому (бакалаврському) рівні освіти, набір 2023 року

ОПП «Облік і аудит» підготовки на першому (бакалаврському) рівні освіти, набір 2022 року

ОПП «Облік і аудит» підготовки на першому (бакалаврському) рівні освіти, набір 2021 року

ОПП «Облік і аудит» підготовки на першому (бакалаврському) рівні освіти, набір 2020 року

ОПП «Облік і аудит» підготовки на першому (бакалаврському) рівні освіти, набір 2019 року

 

Знання та навички, що надаються програмою підготовки бакалавра з обліку, аудиту і оподаткування стануть у нагоді фахівцям будь-якого економічного профілю. Немає різниці, будете Ви відповідати за формування звітності на підприємстві чи використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень. Керівник підприємства чи начальник відділу повинен усвідомлювати зв’язки між окремими показниками діяльності підприємства та мати впевненість у достовірності інформації, на підставі якої було розраховано такі показники. Тут стають у нагоді компетентності у сфері проведення аудиту чи реалізації контрольно-ревізійної діяльності. Отримання таких компетентностей базується на фундаментальній профільній економічній підготовці.
Випускаючою кафедрою за програмою підготовки бакалавра з обліку і аудиту є кафедра обліку і бізнес-консалтингу. На кафедрі працюють викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету. Ми маємо значний досвід у підготовці економічної еліти нашої держави та усвідомлення потреб ринку праці. Почніть свій шлях до успіху з опанування програми підготовки бакалавра з обліку, аудиту і оподаткування.

Oblik v cifrachІ. АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Ринкові трансформації обумовили представлення бухгалтерського обліку як сфери наукової діяльності, що потрібна для забезпечення користувача точною й об’єктивною інформацією про економічні явища та процеси. Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Лише облік надає можливість вносити в життя людини потрібні знання, вчить її об’єктивності, справедливості, точності та законності. Саме досконале володіння фаховими знаннями та вміння використовувати науковий підхід при розв'язанні реальних проблем практичної діяльності перетворює майбутніх фахівців з обліку і аудиту в інтелектуальну еліту нашої держави та актуалізує дану програму підготовки бакалавра.

Метою програми підготовки бакалавра з обліку і аудиту є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Реалізація даних принципів розкривається в задачах підготовки бакалавра з обліку і аудиту:
- забезпечення підготовки нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, здатних здійснювати аналітичну, контрольно-ревізійну, науково-дослідну та практичну діяльність щодо ефективного розвитку обліково-економічних відносин в країні;
- надання фундаментальних знань у сфері економіки, фінансів, статистики, математики та інформаційно-комунікаційних технологій;
- реалізація навчального процесу на базі інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток культури мислення, опануванням іноземною мовою та максимізацію розкриття потенціалу випускника в сучасних умовах глобалізованої економіки;
- поєднання професійної підготовки випускника з формуванням освіченої та соціально-відповідальної особистості;
- надання універсальних та предметно-спеціалізованих компетентностей з урахуванням рівня економічного розвитку країни для досягнення соціальної мобільності випускника та забезпечення його стійкість на ринку праці;
- розвиток спроможності випускника з формування, аналізу та використання для управління інформації про основні фінансові показники підприємств.

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІУкраїнська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів та ХНЕУ
1. Розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові зв’язки, які існують між економічними процесами й явищами на підприємстві та реалізувати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.
2. Розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри залучення національної економіки у систему світогосподарських відносин.
3. Володіти методами та інструментами спостереження, опису, ідентифікації, аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на підприємстві.
4. Проводити зовнішній аналіз середовища функціонування підприємства та оцінювати вплив його факторів на діяльність підприємства.
5. Обґрунтовувати господарські рішення, розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та особливості ділових комунікацій у професійній сфері.

Тренінг з бухгалтерського облікуПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Розуміння сутності об’єктів бухгалтерського спостереження та здатність до відображення господарських операцій на рахунках обліку.
2. Усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
3. Визначення напрямків максимізації ефективності процесу формування, розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності.
4. Володіння методикою господарського аналізу діяльності підприємств та їх підрозділів.
5. Здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність підприємств різних форм власності та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень.
6. Здатність здійснення обліку із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
7. Засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу діяльності банків, бюджетних установ та підприємств різних форм власності та розмірів.
8. Розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Конкурентні переваги програми підготовки бакалавра з обліку і аудиту лежать у площині поєднання освітнього процесу з практичною спрямованістю навчання, проведенням наукових досліджень та гарантією яскравого студентського життя

ОСВІТА

Бухгалтерський облік і аудит в ХНЕУ• Передбачена індивідуалізація процесу навчання за рахунок можливості вибору 25% дисциплін та наявності різних профілів підготовки майбутнього фахівця.
• Навчальні плани та зміст професійно орієнтованих дисциплін розроблено відповідно до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Education Standard) та у тісній співпраці з Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.
• Вагомий акцент зроблено на фундаментальну теоретичну підготовку з економіки, математики та комп’ютерних технологій. Збільшена кількість кредитів на навчальні дисципліни дозволяє опанувати базові економічні дисципліни та усвідомити особливості розгляду математичної підготовки як основи для аналітичної діяльності (аналіз ринку праці показує, що переваги у працевлаштуванні мають випускники з критичним мисленням та аналітичними можливостями).
Підсилена мовна підготовка студентів та можливість отримання сертифікату на знання ділової англійської мови BEC (Business English Certificates).
• Математичні, комп’ютерні, мовні та гуманітарні дисципліни конкретизуються з урахуванням економічного профілю освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
• Активно використовуються інноваційні методи і технології активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. В процесі навчання використовуються дискусії, міні-лекції, тренінги, ділові-ігри, круглі столи тощо. На лекційні та практичні заняття до студентів за актуальними темами запрошуються спеціалісти з цих питань - головні бухгалтери, аудитори, контролери, підприємці тощо.
• Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності та комплексних завдань з діагностики якості сформованості компетентностей.
• Для покращення опанування матеріалу широко використовуються мультимедійні технології та проводиться моделювання виробничих процесів й ситуацій роботи бухгалтерських служб, контролюючих суб’єктів тощо.

 

НАУКАБухгалтерський облік як наука

Вагомою перевагою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра є те, що вона базується на результатах наукових досліджень, які проводяться співробітниками факультету обліку і аудиту. Лише наукова спрямованість дозволяє адаптувати навчальні плани та програми до швидких змін законодавства та умов діяльності підприємств. Принциповим моментом наукової роботи факультету є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу молоді. Відповідно й основними перевагами підготовки бакалавра з обліку і аудиту постає:
- Інтеграція навчальної та наукової активності студентів.
- Розвиток аналітичних здібностей та критичного мислення через залучення студентів до підготовки наукових статей та участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях.
- Залучення студентів до участі у наукових гуртках, які відповідають бажаному професійному профілю підготовки майбутнього фахівця.
- Орієнтація на використання останніх тенденцій у сфері фінансового та управлінського обліку як потужної основи для подальших наукових досліджень.
- Залучення студентів до участі у конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт, на яких студенти освітньо-професійної програми "Облік і аудит" щорічно отримують переможні місця.

Таким чином, нами в повній мірі реалізовано один з головних принципів ХНЕУ ім. С. Кузнеця – «Навчання через дослідження». Така орієнтація на дослідження дозволяє виховувати фахівців з активною життєвою позицією, здатних до самостійного прийняття рішень в складних ситуаціях та спроможних до успішного кар’єрного зростання.

Практична підготовка бакалаврів з обліку і аудитуПРАКТИКА

Безумовною перевагою програми підготовки бакалавру за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» є орієнтація на надання вмінь та навичок, потрібних на ринку праці. Перелік компетентностей, які опановують студенти кафедри обліку і бізнес-консалтингу сформовано на підставі анкетування роботодавців та представників різного роду професійних об’єднань. Актуальність цього переліку забезпечується проведенням нових циклів опитування роботодавців, постійним моніторингом вимог ринку праці, взаємодією з випускниками факультету, співпрацею з професійними співтовариствами обліковців та аналітиків, залученням до проведення занять провідних фахівців у сфері обліку та аудиту тощо.

Наскрізна програма практики з обліку і аудитуПереваги практичної підготовки студентів в рамках освітньо-професійної програми підготовки з обліку і аудиту полягають в наступному:
 Практична спрямованість навчальних дисциплін починаючи з перших років навчання. Ви отримуєте значні результати у професійному зростанні за рахунок поглибленої спеціалізації та вибору профілю підготовки на третьому та четвертому курсах навчання.
 Програма підготовки бакалавра з обліку і аудиту базується на наскрізній програмі практичної підготовки. Така підготовка передбачає проведення освітньої, ознайомчої, виробничої та переддипломної практик на базі провідних підприємств, організацій та установ. В результаті в своїй дипломній роботі студент вирішує актуальне для певного суб’єкта господарювання практичне завдання, що підтверджується довідкою про впровадження.
 Викладання дисциплін професійного циклу орієнтується на врахування специфіки діяльності різних суб’єктів господарювання та наявність різних видів економічної діяльності.
 Частина курсів орієнтована на вимоги міжнародної сертифікації бухгалтерів за програмою СAP/CIPA. Опанування цих курсів на високому рівні дає змогу отримати сертифікат.
 Кафедрою обліку і бізнес-консалтингу укладено договори про співробітництво з провідними промисловими підприємствами та профільними установами в межах регіону і України. Кафедра обліку і бізнес-консалтингу має наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних ВНЗ.
 До викладання навчальних дисциплін за бакалаврською програмою залучаються практикуючі бухгалтери, аудитори та фахівці фінансово-економічних підрозділів підприємств.
 Залучення до навчального процесу технологічної складової надає обліковцю розуміння особливостей організації виробництва та принципів управління сучасним підприємством.

1С Бухгалтерія в ХНЕУ ім. С. КузнецяАВТОМАТИЗАЦІЯ

Сучасний бухгалтер вже давним-давно не той рахівник, який вів паперову документацію. У теперішній час розвитку комп’ютерних технологій всі обліково-аналітичні процеси автоматизовані. Це значно полегшує роботу бухгалтера чи аудитора. При цьому ми навчаємо покладатися на себе, а не на програму. Надаємо глибинних знань та усвідомлення того, як працюють програми автоматизації облікової чи аналітичної роботи. Ми розкриваємо глибинний зміст тих процесів, які автоматизовано виконуються на робочому місці конкретного працівника. Допомагають нам у цьому наші партнери – вендори з впровадження систем автоматизації обліку «1С», «Парус», «M.E.Doc» тощо. Окрім того в розпорядженні майбутнього фахівця з обліку і аудиту наявні

- Лабораторія «Навчальна бухгалтерія» – моделюється діяльність підприємства з відображенням всіх можливих процесів та операцій з використанням програмного продукту 1С Підприємство 8.2;
- Лабораторія «Технологій обробки аналітичних даних» – орієнтована на побудову економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства;
- Сукупність віртуальних підприємств на основі діяльності яких студенти вчаться формувати аудиторські висновки.

BooksСУЧАСНІ ТА АКТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Специфікою професії бухгалтера та аудитора є необхідність відстеження змін у законодавстві та постійної актуалізації власних знань. Для врахування таких змін у навчальному процесі нами широко використовуються електронні системи підтримки освітнього процесу (Moodle). У слухачів програми підготовки бакалавра у повному та миттєвому розпорядженні наявні персональні навчальні систем (ПНС) за всіма навчальними дисциплінами. Саме можливість швидкого оновлення інформаційного ресурсу ПНС дозволяє не лише викладачам, а й студентам бути в курсі останніх змін в бухгалтерському та податковому законодавстві. Зрозуміло що викладачами кафедри використовуються й традиційні підходи до формування методичного забезпечення, таких як підготовка підручників та навчальних посібників.

Активне студентське життя. Сомодіяльність у ХНЕУЯСКРАВЕ ТА НЕЗАБУТНЄ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студенти, які навчаються за програмою підготовки бакалавра з обліку і аудиту приймають активну участь як у науковій роботі, так і у самодіяльності університету. Вони постійно виступають з доповідями на конференціях, беруть участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах зі спеціальності. Студенти спеціальності «Облік і аудит», а також викладачі кафедр факультету є постійними учасниками та переможцями спортивних змагань як на рівні спартакіади між факультетами ХНЕУ ім. С. Кузнеця, так і на рівні обласних та міжнародних змагань. Університетом створюються найкращі умови для реалізації творчого та спортивного потенціалу талановитої молоді.

Мис університету. Міс факультету облік і аудит ХНЕУДля студентів та викладачів факультету фінансів і обліку створено читальну залу в бібліотечному корпусі, з можливістю використання електронної бази даних як у внутрішній мережі, так і в мережі Internet. 100% студентів забезпечуєтсья гуртожитком. У двох гуртожитках факультету є обладнані спортивні зали для проведення секційних занять та аудиторії для самостійної підготовки до практичних та семінарських занять.

Активну участь приймають викладачі кафедри обліку і бізнес-консалтингу й у виховній роботі, що здійснюється на факультеті фінансів і обліку. Домінуючою тенденцією виховного впливу з боку викладачів-кураторів є сприяння гармонійному розвитку соціально відповідальної особистості. Саме тому головним завданням виховного впливу викладачами факультету обрано орієнтацію на свідому діяльність студента, що керується критеріями професіоналізму та усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому.

ІV. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З ОБЛІКУ І АУДИТУ

Випускники спеціальності облік і аудит ХНЕУГоловним критерієм вибору програми підготовки завжди були та залишається перспективи працевлаштування. Сфери професійної діяльності випускників розповсюджуються на всі види економічної діяльності, що визначені в Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010. Державним класифікатором професій ДК 003:2010 передбачається, що бакалавр з обліку і аудиту на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Сфери професійної діяльності випускника програми розповсюджується на:
- облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей та форм власності;
- фінансові, кредитні й страхові установи;
- органи державної та регіональної влади;
- освітні, консалтингові та науково-дослідні установи.

Разом з тим роботодавцями ціниться також й спеціалізація в певних аспектах отриманої фахової підготовки. Саме тому, навчання за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" орієнтується на ряд спеціалізованих профілів професійної реалізації випускника. Ці профілі реалізовані через закладену в структуру освітньо-професійної програми підготовки бакалавра можливість вибору блоку профільних дисциплін (мейджорів) обліково-аналітичного профілю. Даний профіль орієнтується на посади бухгалтера, касира, економіста-аналітика, бухгалтера-експерта, консультанта з економічних питань, економіста з податків і зборів, аналітика консолідованої інформації, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Перевагою профілю є його універсальність, яка полягає в орієнтації на роботу в фінансово-економічних та облікових службах підприємств різних форм власності, аудиторських компаніях та органах державної влади, банківських та бюджетних установах тощо.

Зазначимо, що в перші роки після завершення навчання випускники за програмою підготовкою бакалавра за спеціальністю "Облік і оподаткування" отримують найбільші темпи зростання заробітної плати. Отримання практичного досвіду дозволяє їх займати керівні посади.

Випускники спеціальності облік і аудит ХНЕУ. Сергій ПірожніковБухгалтер легко може вирости до керівника крупного бізнесу чи CEO (Chief Executive Officer – головний виконавчий директор). Такому зростанню сприяє унікальне розуміння всіх процесів, що відбуваються на підприємстві, та усвідомлення особливостей їх обліково-інформаційного відображення. Отримані в рамках підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" знання дозволяють випускнику з легкістю виконувати професійні обов’язки в суміжних спеціальностях, пов’язаних з економікою, податками, фінансами та менеджментом. Програмою підготовки бакалавра за спеціальністю "Облік і оподаткування" вагому роль приділено розвитку математичних та аналітичних здібностей майбутнього фахівця, які надто потрібні керівнику будь-якого рівня.
Нами пропонується унікальний набір універсальних та фахових компетентностей, які стануть у нагоді для початку успішного кар’єрного розвитку у багатьох сферах економіки країни. Все залежить від наполегливості та бажання вчитися. Навчайтеся якомога більше та робіть виважений вибір свого майбутнього кар’єрного шляху.

V. СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ

Перелік дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та розподіл їх за семестрами представлено за цим посиланням. ХНЕУ ім. С. Кузнеця повною мірою реалізована вимога щодо самостійного вибору студентами 25% навчальних дисциплін. Пропонована кафедрою обліку і бізнес-консалтингу варіативна складова підготовки представлена у вигляді майнора та мейджора, орієнтованих на розкриття особливостей  ведення обліку з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та поглиблене надання професійних компетентностей. 

VI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Випускники факультету облік і аудит ХНЕУ. Євген ПопопвБезумовно, основою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра є колектив кафедри обліку і бізнес-консалтингу, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію різними засобами - онлайн заняттями, стажуванням в провідних установах, організаціях, на підприємствах, а також в провідних наукових і науково-дослідних центрах. Все це дозволяє використовувати прогресивні освітні технології, а також корегувати навчальний процес з урахуванням потреб ринку і економіки.

VII. МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ

Випускник освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за першим бакалаврським рівнем спеціальності 071 "Облік і оподаткування"  має можливість продовжувати навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів як за цією спеціальністю, так і за широким спектром суміжних спеціальностей. Окрім того, випускник даної програми підготовки бакалавра може залучитися до спільних міжнародних програм подвійних дипломів, що діють в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

МИ ДОПОМОЖЕМО У ВАШОМУ ШЛЯХУ
ДО УСПІХУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ВЕРШИН!
 

Переваги професії бухгалтер

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця