Menu

Фартушняк Олька Вікторівна
наукові та навчально методичні праці

 

Монографії

1.Фартушняк О.В. Адаптація та використанняміжнародного досвіду обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. – Розд. 2.5. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 102-114.

Підручники та навчальні посібники

 1. Маляревський Ю.Д. Облік у зарубіжних країнах: Навч. Посібник / Ю.Д. Маляревський, О.В.Фартушняк, І.Ю. Пасічник.–Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2003. - 164 с.
 2. Маляревский Ю.Д., Фартушняк О.В., Пасичник И.Ю. Учет в зарубежных странах: Учебное пособие / Ю.Д. Маляревский, О.В.Фартушняк, И.Ю. Пасичник. – Харьков: Изд. Дом «ИНЖЭК». – 2003. – 180 с.
 3. Фартушняк О.В. Навчальна бухгалтерія: Навчально-практичний посібник // Колектив авторів за заг. ред. к.е.н., проф. П.С. Тютюнника - Розділи 5 та 9. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012 – 276 с.
 4. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік».Навчально-практичний посібник/[Фартушняк О. В.,Пасічник І. Ю.,Горяєва М. С.,Пасенко Н. С.].Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.
 5. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения /Сост. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 164 с. (Рус. яз.)
 6. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / О. В. Фартушняк. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 408 с. (Укр. мов.)

 

Статті у фахових виданнях

1.Фартушняк О.В. Апробация результатов маркетинговых исследований конъюнктуры рынка // Коммунальное хозяйство городов, серия «Экономические науки», выпуск 46, ХГАГХ Харьков, 2002. – С. 81-87

2.Фартушняк О.В. Признание и оценка финансовых инструментов // Экономика развития, № 1 (25),Харьков, ХГЭУ,2003. – С. 60-62

3.Фартушняк О.В. Проблема оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. - №12. – С. 92-97

4.Фартушняк О.В. Загальна побудова фінансового та податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінка / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку. – 2007. - №2(42). – С. 70-72

5.Фартушняк О.В. Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку – 2008. - №2(46) – С. 67-69

6.Фартушняк О.В., Факторинг як засіб ліквідації неплатежів // Управління розвитком – 2009. - №8 – С. 32-33

7.Фартушняк О.В. Учет дебиторской задолженности: сравнительная характеристика международного и отечественного опыта / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Бизнес информ. – № 6. – 2010. – С. 36 -40.

8.Фартушняк О.В. Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании / О.В. Фартушняк // Бизнес информ. – 2009. – № 4(3). – С. 119-122.

9.Фартушняк О.В., Безкоровайна Л.В.,Пасичник И.Ю. Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в отечественной и зарубежной практике // Бізнес інформ. – № 2(2). – 2011. – С. 107-109.

10. Фартушняк О.В. Проблема оцінки впливу кон’юнктури ринку на конкурентне становище підприємства в процесі управління конкурентоспроможністю його продукції / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник // Бізнес інформ. – № 11. – 2013. – С. 287-292.

11. Пасічник І.Ю. Формування системи автоматичного управління конкурентоспроможністю продукції / І. Ю. Пасічник, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2013. № 1(60). С. 45–52.

12. Фартушняк О.В. Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств / О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько // Технологический аудит и резервы производства. - № 2/2 (16). – 2014. – С. 38-4213. Фартушняк О. В. Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств / О. В Фартушняк, Д. І Цибулько // Бизнес Информ. – 2014. - №11. – С. 201 – 206.

14. Цибулько Д.І. Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств / Д.І.Цибулько, О.В. Фартушняк // Технологический аудит и резервы производства(Technology audit and production reserves). – 2015. - №1/5 (21). – С. 72 – 78.

15. Цибулько Д.І. Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння / Д. І Цибулько, О. В Фартушняк // Бизнес Информ. – 2015. - №1. – С. 274 – 278.

16. Цибулько Д.І. Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств / Д. І Цибулько, О. В Фартушняк // Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №1. – С. 101 – 110.

 

Інші видання та матеріали конференцій

 1. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 1 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. - 152 с.
 2. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 2 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - 212 с.
 3. Фартушняк О.В. Организация маркетинговых исследований конъюнктуры товарного рынка / О.В. Фартушняк // Тезисы доклад. межд. научно-практич. конф. -Днепропетровск, - 19-30 вересня 2005. – С. 25-29.
 4. Фартушняк О.В. Проблема адаптації стандартів обліку на національному рівні країни / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник // Тези доповід. Международної науково-практич. конф. –Харків, 17-18листопада2005. – С. 45-46
 5. Фартушняк О.В. Кредитование и факторинг — или есть разница? / О.В. Фартушняк // Тези виступів VIIміжнародної наукової конференції “наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку”. - Житомир.- 2008. - С.57-59.
 6. Фартушняк О.В. Технічне переозброєння: форми та заходи планування. / О.В.Фартушняк, Д. І Цибулько // Политика и общественные науки в эпоху глобализации: Материалы Международной научного форума / Институт фундаментальных исследований (3-4 сентября 2012г., Харьков, Украина). – Х.: ИФИ, 2012. – 254с.

 

Методичні розробки

 1. Фартушняк О.В. Завдання до самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050103, 7.050206 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2003. – 32 с.
 2. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 7.050106 усіх форм навчання / О. В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник . - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2004. – 16 с.
 3. Фартушняк О.В. Тестові завдання та контрольні питання з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6.050100 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2005. – 16 с.
 4. Фартушняк О.В. Методичні рекомендаціїдо виконання практичних завдань з теми "Облік витрат діяльності та фінансових результатів" курсу "Фінансовий облік" для студентів спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 20 с.
 5. Маляревський Ю.Д. Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Ю.Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 28 с.
 6. Маляревський Ю.Д. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання /Ю.Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 40 с.
 7. Фартушняк О. В. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально – дослідних завдань з навчальної дисципліни " Фінансовий облік -1" для студентів спеціальності 6.050100 " Облік і аудит" денної форми навчання / О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. . – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 8. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / О.В. Фартушняк, В.В. Лактіонов, І.Ю. Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2007. – 16 с.
 9. Фартушняк О.В. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 16 с.
 10. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / Ю. Д. Маляревський, С.В. Лабунська, О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. –Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - 68 с.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік-І” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / Ю. Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 60 с.
 12. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / Ю. Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк . – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 48 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік-ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / П.С. Тютюнник, Ю. Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 48 с.
 14. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 15. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік — I» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 16. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми «Облік власного капіталу» навчальної дисципліни «Фінансовий облік-II» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько . – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. - 24 с.

 

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Дату виникнення світу могли б встановити лише бухгалтери

(Станіслав Єжи Лец)

Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Бакалавр з обліку і оподаткування

Бакалавр з обліку і оподаткування

Вступ до магістратури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Облік і аудит

Запрошуємо до навчання в магістратурі ХНЕУЗапрошуємо до навчання в магістратурі ХНЕУ

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика