Menu

Публікації викладачів за 2014 рік

1. Монографії

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Місто,

дата видання,

видавництво

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.- друк. арк.,

частка кафедри

Відповідність до вимог ВАК (так/ні) Мо-ва

За           якою НДР виконано

Лабунська С.В. (20,5 д. а.) Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика: монографія / С.В.Лабунська  – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 352с. 20,5 20,5 Так Укр. -

Литвиненко О.Д. (0,4)

Литвиненко А.О. (0,3)

Напрями реформування фінансової політики України Харків: Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. 402 с. 25,125 0,7 Так Укр. -

2. Навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Місто,

дата

видання,

видавництво

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.- друк. арк.,

частка кафедри

З грифом МОН

(так/ні)

Мо-ва

За           якою НДР виконано

Глєбова Н.В. Звітність банків : навчальний посібник Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 304 с. 19,0   Так Укр.  

3. Наукові статті, тези доповідей

Статті

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Вид

видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.-друк. арк.,

частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано

Дзьобко І. П. Формування процесної моделі обліку логістичних витрат Стаття Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 4 (70) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2014. 0,4 0,4 Фах Бюд-жетна кафедральна тема
Дзьобко І. П. Моделювання системи збалансованого обліку в стратегічному управлінні логістичними утвореннями Стаття Бизнес Информ. – Харьков : Изд-во ИНЖЭК, 2014. – №12. 0,4 0,4 Фах Бюд-жетна кафедральна тема

Курган Н. В.

Інформаційне забезпечення рентабельності експортних операцій підприємства в умовах автоматизації обліково-аналітично-го процесу Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Випуск 45. – С. 92–97. 0,38 0,38 Фах -

Курган Н. В.

Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукції Стаття Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2014. – Випуск 2 (17). – С. 75-84. 0,5 0,5 Фах -
Кудина О.М. Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости Стаття Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип..24. – Кіровоград: КНТУ,2013. – С.288 – 297. 0,45 0,45 Фах Бюд-жетна кафедральна тема

Махота А.В.,

Леонова Ю.О.

Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з дебіторами Стаття

Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць / ДонДУУ. – Т. ХIV, вип. 288: Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Серія:

Економіка. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 246-259.

0,6

0,6

Фах  

Махота А.В.,

Леонова Ю.О.

Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація Стаття Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 2. – С.154-162. 0,61 0,61 Фах  
Безкоровайна Л. В. Особливості оцінки активів та зобов’язань в обліку Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості – 2014. – № 46. – С. 143–149. 0,8 0,8 Фах  
Пилипенко А.А. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу Стаття Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90. 1,0 0,5 Фах  
Тирінов А. В. Межі застосування поняття «господарський механізм» в економічній діяльності підприємства Стаття Вісник Одеського національного університету. Т. 19. Сер. «Економічні науки» – 2014. – № 2/4. – С. 83–86. 0,5 0,5 Фах

Госпдоговір

тема

№ 132/

2014

Прокопішина О. В. Облік та аналіз витрат суб’єктів туристичної діяльності Стаття Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: зб. наук. праць. – Полтава: ПДАА, 2014. – Вип. 1(8) Том 1  – С.  277 – 283. 0,5 0,5 Фах  
Прокопішина О. В. Облік та аналіз виробництва туристичного продукту Стаття Бизнес Информ. – 2014. – № 5. – С. 210 – 215 0,5 0,5 Фах  
Прокопішина О. В.

Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі

Стаття Економічний аналіз: зб. наук. праць – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 133 – 141   0,75 0,75 Фах Бюд-жетна кафедральна тема

Фартушняк О.В.,

Цибулько Д.І.

Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств Стаття Технологический аудит и резервы производства (Technologyauditandproductionreserves). – 2014. - № 2/2 (16) 0,75 0,75 - -
Цюрко І. А. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера Стаття Галицький економічний вісник. – 2014. – № 2. – С. 139–145 0,48 0,48 Фах -

   

Тези

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Вид

видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.- друк. арк.,

частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано×

Глєбова Н.В. Визнання банком доходів і витрат в бухгалтерському обліку згідно до МСФЗ

Тези доповіді

[Електронний ресурс]

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти [Електронний ресурс] м. Харків, 28 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014 – 76 с. 0,19 0,19    

Волошан И.Г.(0,13)

Вдовиченко А.С (0,12)

Особенности учета основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты Тези доповіді Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики: збірник матеріалі Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р.) у 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С. 60 – 63. 0,25 0,13   Бюд-жетна кафедральна тема
Тирінов А. В. Проблеми застосування таргет-костингу як складової механізму підвищення ефективності промислових підприємств України Тези доповіді Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Хмельницький: Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 120 – 123 0,26 0,26  

Госпдоговір

тема

№ 132/

2014

Прокопішина О. В., Соколовська І. В.

Обліково-аналітична підтримка освітніх програм в галузі туризму Тези доповіді Актуальні питання економічних наук: Матеріали  IIIМіжнародної науково-практичної конференції – Донецьк: ГО «СІЕУ», Вид. Східноукраїнського інституту економіки та управління, 2014. – С. 39 - 41 0,3 0,15    

Прокопішина О. В.,

Дробот В. А.

Облікова складова системи управління персоналом готелю Тези доповіді Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції –Львів: ЛЕФ, 2014. ч. 3. – С. 81 - 84 0,3 0,15   Бюд-жетна кафедральна тема

Мултанівська Т.В. (0,05),

Воінова Т.С. (0,04),

Горяєва М.С. (0,04)

Аудиторський контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

Тези доповіді Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» (21-22 лютого 2014 р.) Макіївка: МЕГІ. – 2014. – С. 155-157. 0,13 0,04 Фах  

Мултанівська Т.В. (0,07),

Воінова Т.С. (0,06),

Горяєва М.С. (0,06)

Застосування справедливої вартості при визначенні оцінки активів підприємства Тези доповіді

Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія та практика: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: тез. Доп., 13-14 березня, 2014 р., м. Донецьк. – Донецьк:

ДонДУУ, 2014. –

С. 192-194.

0,19 0,06 Фах  

Лепейко Т.І. (0,06 ),

Черноіванова Г.С. (0,13)

Деякі аспекти побудови організаційних структур інноваційно - орієнтованих Тези доповіді Збірник тез доповідей: /  ІІ Міжнародної науково-практична конференції: «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика», м. Полтава: видавець Шевченко Р.В., 2014. – С.146-148. 0,19 0,13    
Цюрко І. А. (0,14) Якісний рівень підготовки фахівців з недержавного пенсійного забезпечення Тези доповіді

Розвиток України очима молоді: економічні,

соціальні та правові аспекти.

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів 28 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. – С. 1176-1179.

0,14 0,14   -
Цюрко І. А.  (0,15) Світові тенденції реформування пенсійних систем Тези доповіді Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 409-412. 0,15 0,15   -
Цюрко І. А.  (0,07) Прекаризація у вимірі тенденцій зайнятості Тези доповіді Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2014 р.: наукове видання – Х. – С. 192-193. 0,07 0,07   -

 

Закордонні статті та тези доповідей

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Вид

видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.- друк. арк.,

частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано×

Тирінов А. В. Дуальність підходів до організаційно-економіч-ного механізму підвищення ефективності діяльності підприємства Стаття
Центрально-Європейський журнал «Наука та дослідження». – 2014, - № 8(10). – С. 28-34
0,4 0,4 фах

Госпдоговір

тема

№ 132/

2014

Лепейко Т.І. (0,1)

Черноіванова Г.С. (0,7)

Деякі аспекти побудови організаційних структур інноваційно - орієнтованих Стаття
Збірник наукових статей: Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика», Полтава: видавець Шевченко Р.В.. – 2014. – С.169 -174 (збірник статей включено до РІНЦ і розміщено у науковій електронній бібліотеці  eLibrary/ru)
0,8 0,7 фах.  
Черноівнова Г.С. Современный методологический подход к управлению инновациями Стаття Журнал «Научное обозрение», Саратов. – 2014. – № 6. – С.100-107 0,9 0,9 фах  

Статті та тези доповідей, які опубліковано у журналах, що індексуються у

Міжнародній науково метричній базі даних «Scopus»

Автори

(із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )

Назва

Вид

видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,

ум.- друк. арк., усього

Обсяг,

ум.- друк. арк.,

частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано×

Назарова Г. В. (0,23),

Цюрко І.А. (0,23)

Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів Стаття Київ, 28.07.2014 Актуальні проблеми економіки 0,45 0,45 фахові -
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика