Menu

Публікації викладачів кафедри бухгалтерського обліку за 2015 рік

МОНОГРАФІЇ
№ з/п Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )* Назва роботи Місто, видавництво, дата видання (ЧЧ.ММ.РР) Обсяг, ум.- друк. арк., усього Обсяг, ум.- друк. арк., частка кафедри Відповідність до вимог МОН (так/ні) За кордоном Мова За якою НДР виконано
1 А.В. Янчев, О.О. Нестеренко, П.О. Сахаров (0,33; "М") Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 229 с. (20.12.2014) 14,88 4,96 Так Ні Укр. Бюджетна кафедральна тема
2 Лепейко Т. І., Пилипенко А. А.(0,2), Пушкар О. І., Березовський К. М., Попов О. В. Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації Харків: ВД «Інжек», 2015. – 672 с. 38,6 7,72 Так Ні Укр. Бюджетна кафедральна тема
3 Тарасова Т.О. (2,4), Янчев А.В. (1,0), Волошан І.Г. (7,4) Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі Харків. : ХДУХТ, 2015. - 240 с. (12.03.2015) 10,8 7,4 Так Ні Укр.  
Всього обліково-видавничих аркушів 64,28 20,08        

 

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

№ з/п Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )*

Назва

роботи

Тип

видання

Назва видання, дата видання (ЧЧ.ММ.РР)/ Обсяг, ум.- друк. арк., усього Обсяг, ум.- друк. арк., частка кафедри

Закор-

донне видання

НМБД Scopus, Web of science, аналогічного рівня (указати) Кількість цитувань у виданнях, що входять до НМБД Scopus Імпакт-фактор видання, тільки з НМБД Scopus, Web of science, аналогічного рівня (указати) За якою НДР виконано
1 Курган Н. В. "М" Техніка проведення та фінансовий облік акредитивних розрахунків українських підприємств при здійсненні експортних операцій публікація тез Зовнішні та внутрішні фак-тори впливу на економічну систему країн: збірник мате-ріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 – Ч.2. – С. 68-71.  0,2 0,2 ні ні ні ні За індивідуальним планом
2 Курган Н. В. "М" Обґрунтування вибору промисловими підприємствами методів обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції стаття у фаховому збірнику Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 9. Частина 7. –
С. 211-215. 
0,7 0,7 ні ні ні ні За індивідуальним планом
3 Курган Н. В. "М" Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції стаття у фаховому збірнику Науковий вісник Херсонсь-кого державного університе-ту. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 8. Частина 1. – С. 188-192. 0,6 0,6 ні ні ні ні  -
4 Мултанівська Т.В., (0,38)
Горяєва М.С.
(0,37)
Застосування результатів роботи внутрішніх аудиторів під час здійснення аудиту фінансової звітності публікація статті у фаховому журналі Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Економічні науки Випуск 9-1,Частина1. Херсон: 2014.–С.221-224. (фахове видання) 0,75 0,37 ні ні ні ні  -
5 Мултанівська Т.В., (0,16)
Горяєва М.С.
(0,15)
Удосконалення процесу організації виконання проце-дур при проведенні аудиту публікація тез Актуальні про-блемисучасної економіки: реа-лії сегодення  Міжнародна науково-практична кон-ференція м.Ужгород 6-7 березня 2015р.- Ужгород:УНУ, 2015. –С. 216–219. 0,31 0,15 ні ні ні ні  -
6 Безкоровайна Л. В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах стаття у фаховому журналі Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2015. – Випуск 4. С. 950-955 (30.04.2015) 0,8 0,8 ні ні ні ні За індивідуальним планом
7 Безкоровайна Л. В. Проблеми удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства публікація тез Євроінтеграція економік України: виклики та рішення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015р.  – Дніпропетровськ, 2015. – С. 211-214 (21.02.2015) 0,3 0,3 ні       За індивідуальним планом
8 Тирінов А. В. "м" Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства стаття у фаховому збірнику м. Харків, Управління розвитком:  Збірник наукових праць, 2015. – № 2(180). – С. 71-75. (29.05.2015) 0,35 0,35 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
9 Пилипенко А.А. (0,35) Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань стаття у фаховому збірнику Управління розвитком. – 2015. – №1. – С. 58-62 (20.03.2015) 0,35 0,35 ні ні ні ні Держбюджет, тема №51
10 Пилипенко А.А. (0,45), Ялдін І.В. (0,45) Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи стаття у фаховому журналі Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. –
Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal
0,9 0,9 ні ні ні ні За індивідуальним планом
11 Пилипенко А.А. (0,39), Ялдін І.В. (0,39) Сценарний підхід до обґрунтування стратегії
стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу
стаття у фаховому журналі Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 0,78 0,78 ні ні ні ні За індивідуальним планом
12 Пилипенко А.А. (0,3), Литвиненко А.О. (0,3) "М" Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства стаття у фаховому збірнику Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108 (20.09.2015) 0,6 0,6 ні ні ні ні Держбюджет, тема №51
13 Пилипенко А.А. (0,35), Литвиненко А.О. (0,35) "М" Формування механізму контролінгу в управлінні
інноваційним розвитком потенціалу підприємства
стаття у фаховому журналі ScienceRise. – 2015. – Том 11. – №1(16). – С. 21-27 0,7 0,7 ні Index Copernicus ні ні Держбюджет, тема №51
14 Пилипенко А.А. (0.1) Організація обліково-аналітичного забезпе-чення системи управлін-ня витратами інтегрова-них структур бізнесу публікація тез Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" 06-07 листопада 2015. – Житомир: ЖДТІ. – С. 268-270 0,1 0,1 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
15 Тютлікова В.В. (0,19). Кудіна О.М. (0,19). Писарчук О.В. (0,19). Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору стаття у фаховому журналі Технологический аудит и резервы производства №1/5(21), 2015. с. 46-50 0,57 0,57 ні Index Copernicus ні ні За індивідуальним планом
16 Тютлікова В.В. ( 0,8) Проблеми обліку трудових ресурсів стаття у  електронному фаховому журналі Ефективна економіка. Дніпроперовський державний аграрно-економічний університет. Електронне наукове фахове видання.  2015 №2 [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ 0,8 0,8 ні ні ні ні За індивідуальним планом
17 Кудіна О.М. Процесно-орієнтована система управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства 0 Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. Вип. №2, 2015/ Дніпропетровськ, 2015. –[Електр.ресурс] режим доступу: http://www. economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3829 0,48 0,48 ні ні ні ні За індивідуальним планом
18 Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства стаття у фаховому журналі Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» -1’2015(56). – Тернопіль: 2015, С.220-226 0,58 0,58 ні ні ні ні За індивідуальним планом
19 Махота А.В. (0,9),  "М" Дослідження методології облікової оцінки фінансових інвестицій приватних підприємств Стаття у фаховому збірнику Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - №18. - 2015. - С.135-144 (10.06.2015) 0,9 0,9 ні Ulrich's Periodicals Directory
(США), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Загальнодержавна база даних "Україніка наукова" .
Український реферативний журнал "Джерело". Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
Міжнародна пошукова система Google Scholar. Index Copernicus (Польща)
ні ні За індивідуальним планом
20 Махота А.В. (0,18),  "М" Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій приватних підприємств Тези доповіді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [ «Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки» ], (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – Одеса : ЦЕДР, 2015. – Ч. 2. – С 109-111 (28.01.2015) 0,18 0,18 ні   ні   За індивідуальним планом
21 Сахаров П.О.  "М" УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ Стаття НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 23.10.2015 0,7 0,7         За індивідуальним планом
22 Черноіванова Г.С. (0,70) Conceptual Framework for Organization of Innovations and Innovative Work стаття в журналі за кордоном іноземною мовоб International Business Management. – Volume: 9 , Issue: 6. –  2015. – P. 1063-1068. (11.2015) 0,7 0,7 так Scopus     За індивідуальним планом
23 Черноіванова Г.С.(0,25) Лепейко Т.І. (0,25) Specifics of organizing and standardizing innovative labour in information economy full papir, іноземною мовою "Information Technologies in Innovation Business (ITIB 2015)", Proceedings,
October, 07-09, 2015 Kharkiv, Ukraine ‘. P. 76-79 (7.10.2015)
0,25 0,25 ні Scopus   ні За індивідуальним планом
24 Черноіванова Г.С. (0,1) Особенности определения трудоемкости при нормировании творческого и инновационного труда публікація тез Материали міжд. научно-практ. конф. (29 вересня- 2 жовтня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 61 – 63. 0,1 0,1 ні       За індивідуальним планом
25 Пасічник І.Ю. Теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії публікація тез Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса, 17-18 липня 2015р. – Одеса, 2015. – С. 77-80 0,3 0,3 ні ні ні ні За індивідуальним планом
26 Пасічник І.Ю. Науково-методичний підхід до вибору маркетингової стратегії у процесі управління конкурентоспроможністю продукції публікація статті у фаховому збірнику Управління розвитком - 2015. - № 3. - С. 121-125 0,6 0,6 ні ні ні ні За індивідуальним планом
27  Дзьобко І. П.  "М" (0,22), Азаренков Г. Ф. (0,22) Методичні підходи до управління промисловим підприємстовм на засадах логістики стаття у фаховому журналі Економічний нобелівський вісник. – 2015. – 1 (8). – С. 3 – 9. (26.03.2015) 0,44 0,22 ні Index Copernicus ні ні Бюджетна кафедральна тема
28 Дзьобко І. П.  "М" Організація обліково-аналітичної підтримки розвитку логістичних систем на основі процесного підходу стаття у фаховому збірнику Управління розвитком. – 2015. – 3 (181). – С. 109 – 115. (30.09.2015) 0,58 0,58 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
29 Дзьобко І. П. "М" (0,42) Проскурніна Н. В.  "М" (0,42) Formation of the organizational and motivational support for management of flow processes of the enterprise based on the logistics approach стаття у фаховому журналі Економіка розвитку. – 2015. – 4 (76). – С.  (20.10.2015) 0,84 0,42 ні Index Copernicus ні ні Бюджетна кафедральна тема
30 Фартушняк О.В. (0,25), Цибулько Д.І. "М" (0,25) Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння стаття у фаховому журналі Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 274–278. 0,5 0,5 ні ні ні ні За індивідуальним планом
31 Фартушняк О.В. (0,44), Цибулько Д.І. "М" (0,44) Розвиток блочно-іерархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств стаття у фаховому журналі Технологічний аудит та резерви виробництва № 1/5(21), 2015. – С. 72-78. 0,88 0,88 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
32 Фартушняк О.В. (0,44), Цибулько Д.І. "М" (0,44) Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств стаття у фаховому журналі Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". – 2015. – Випуск 10/2015. С. 94-99 0,88 0,88 ні ні ні ні За індивідуальним планом
33 Часовнікова Ю.С. (0,62) Особенности организации  учета субъектов малого предпринимательства стаття у фаховому збірнику Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (17) лютий, 2015 р. Частина 6, с. 1443-1447 0,62 0,62 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
34 Цюрко І. А. (0,43)  "М" Сучасні проблеми у кадровій політиці України публікація тез Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26-27 березня 2015 р. – Дніпропетровськ:                Середняк Т.К., 2015. – С. 252-254.
(15.03.2015)
0,43 0,43 ні ні ні   За індивідуальним планом
35 Цюрко І. А. (0,3)  "М" Облікова політика недержавних пенсійних фондів публікація тез Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів 24 квітня 2015 р. – Х. – С. 1034-1036.  (20.04.2015) 0,3 0,3 ні ні ні   За індивідуальним планом
36 Шушлякова О.В. Викладання фінансового обліку: проблеми і вирішення публікація тез Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців з економіки і підприємництва в умовах євроінтеграції» (06 листопада 2015 р.) – Х.: ХНАДУ, 2015. – С. 159-163. 0,33 0,33 ні ні ні ні Бюджетна кафедральна тема
37 А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко   Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко  стаття у фаховому журналі Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal 0,54 0,54         За індивідуальним планом
Всього обліково-видавничих аркушів 19,94 18,76          
  Примітки:                    
  * - Позначення "М" молоді учені до 35 років                  
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика