Menu

Публікації викладачівкафедри бухгалтерського обліку за 2013 рік:

 

1. Монографії

 

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )        Назва

Місто, дата видання,  видавництво

Обсяг, ум.- друк. арк., усього

Обсяг, ум.- друк. арк., частка кафедри

Відповідність до вимог ВАК (так/ні) Мова

За           якою НДР виконано

Лабунська С. В. (8,5)

Курган Н. В. (7)

Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : монографія Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 247 с. 15,5 15,5 Так Укр.

2. Навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій

 

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк.) Назва

Місто, дата видання,  видавництво

Обсяг,  ум.- друк. арк., усього

Обсяг,  ум.- друк. арк.,  частка кафедри

З грифом МОН

(так/ні)

Мова

За           якою НДР виконано

Дорошенко Г.О., Семенець А.О.,

Пасенко Н.С. (4,2),

Тюріна Д.М.,

Макарова Л.Г.

Економіка підприємства: теорія і практикум. Навчальний посібник К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 328 с. 21,0 4,2 Так Укр.  

Тютюнник П.С. (10),

Волошан І.Г. 

Фартушняк О.В. та ін.. (7)

Навчальна бухгалтерія. Навчальний посібник Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 276 с. 17,25 17,25 Ні Укр. -


       3. Наукові статті, тези доповідей

 

Статті

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. ) Назва

Вид  видання

Місто, дата  видання, назва видання

Обсяг,  ум.- друк. арк., усього

Обсяг,  ум.-друк. арк.,  частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано

Мултановская Т.В.,

Горяева М.С.(0,25)

Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторское доказательство для повышения качества аудита Стаття

Бізнес Інформ

№ 12, 2012 р.

0,5 0,25 Фах  
Дзьобко І.П.  Стратегічні аспекти організації партнерських відносин Стаття Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 23. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – С. 67–72. 0,4 0,4 Фах Бюджетна кафедральна тема

Дзьобко І.П. (0,23) 

Воліков В. В.

Використання світового досвіду щодо підтримки малого бізнесу в Україні Стаття Малий бізнес та створення інноваційної економіки: круглий стіл (Київ, 26 квітня, 2013), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 23–28. 0,46 0,23   Бюджетна кафедральна тема

Дзьобко І.П. (0,23) 

Воліков В. В.

Проблеми інтелектуальної власності: плагіат у науці Стаття Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Випуск 1. – Т. 1. – Маріуполь, 2013. – С. 344–349. 0,46 0,23 Фах Бюджетна кафедральна тема

Дзьобко І.П. (0,23) 

Воліков В. В.

Проблеми комерціалізації результатів наукової діяльності вищих навчальних закладів Стаття Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та перспективи: круглий стіл (Київ, 7 червня 2013 року), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 18–25. 0,44 0,22   Бюджетна кафедральна тема

Волошан І. Г.

 

Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі Стаття Економіка розвитку. – м. Харків: вид. ХНЕУ. – 2013. – № 3(67). – С. 90–92 0,41 0,41 Фах  

Волошан І. Г.

 

Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі Стаття Інноваційна економіка. – Хмельницький: ПДАТУ. – 2013 р. – № 5(43) – С. 297–300. 0,35 0,35    

Глєбова Н.В.

Шляхи вдосконалення обліку та аудиту валютних операцій в комерційному банку Стаття Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»/ Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків, 2013. – Випуск 2 (15/2013) 0,68 0,68 Фах  

Кудіна О.М.

 

Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости Стаття

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків, 2013. – Випуск 2(15)/2013.

0,46 0,46 Фах Бюджетна кафедральна тема

Кудіна О.М.

 

Організація облікового процесу виробничих запасів підприємства на стратегічних засадах Стаття Міжнародний збірник наукових праць «Вісник ЖДТУ»/ Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – Випуск № 3 0,58 0,58 Фах Бюджетна кафедральна тема

Леонова Ю.О.

 

Особливості обліку основних засобів на підприємстві Стаття Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – ХНЕУ. – 2013. – №5 (424) – С. 298-302. 0,5 0,5 Фах  

Махота А.В.

 

Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку Стаття Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. №2. – 2. – С. 163-170

0,6

0,6

   

Лукин В.А., Маляревский Ю.Д. (0,3),

Ольховская В.В.(0,3) 

Формирование программ подготовки бухгалтеров в вузах Украины Стаття

Бізнес Информ

№ 1 2013 г.

0,9 0,6 Фах  

Фартушняк О.В.(0,177)

Пасічник І.Ю (0,177)

Цибулько Д.І

(0,177) 

Формування системи автоматичного управління конкурентоспроможністю продукції Стаття

Radioelectronics  and Informatics

Kharkov National University of Radioelectronics,

№ 1 (60), 2013, 18-19 червня

0,53 0,53 Фах  

Пилипенко А. А. (0,5),

Березовський К. М. (0,5) 

Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством Стаття Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78. 1,0 0,5 Фах  

Сахаров П.О.(0,2) (М)

Кононихіна Х.С. 

Роль електронних платіжних інструментів у розвитку економіки Стаття Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери  торгівлі та послуг: зб. наук. пр. : у 2-х ч. Ч. 1 / Харк.держ.ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17). – С. 245 – 251. 0,4 0,2   -

Тирінов А. В.

 

Визначення рівня ефективності діяльності на машинобудівних підприємствах Харківського регіону Стаття Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» – №8, – 2013р. – С. 80 – 84. 0,5 0,5 Фах  
Черноіванова Г.С. Визначення поняття «витрати» згідно ПСБО, МСБО та в працях сучасних вчених Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково-практ. статей. – 2013. –  №41. – С.71–74 0,3 0,3 Фах  
Черноіванова Г.С. Організація обліку витрат підприємства в конкурентному середовище Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково-практ. статей. – 2013. –  № 42. – С.339–342 0,31 0,31 Фах  

   

                                                      Тези

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )          Назва

Вид  видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг, ум.- друк. арк., усього

Обсяг,  ум.- друк. арк.,  частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано

Дзьобко І. П.  Формалізація стратегічних компонент збалансованого обліку в управлінні логістичними системами Тези доповіді Проблеми підготов-ки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища / Матеріали 11-ї Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, НАУ, 25-26 жовтня 2013 р.). – К. : НАУ, 2013 0,2 0,2   Бюджетна кафедральна тема
Дзьобко І. П.  Процесний підхід до організації обліково-аналітичної підтримки процесів розвитку логістичних систем Тези доповіді Розвиток України очима молоді: соці-альні, економічні та правові аспекти: (Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, 18 квітня 2013 року) [Елек-тронний ресурс] : ред. В. С. Понома-ренко, О. Г. Зима, Т. С. Клебанова, Н. М. Внукова, Т. І. Ле-пейко, Л. В. Дікань, Н. Л. Гавкалова, А. А. Пилипенко, О. М. Колодізєв, В. В. Сергієнко. – Х. : ХНЕУ, 2013. – Назва з контейнера. 0,4 0,4   Бюджетна кафедральна тема
Волошан І. Г.  Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація Тези доповіді

Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків (18 квітня 2013 р). – Х. : ВБ «Фактор», 2013. – С. 730–736. 

0,31 0,31    

Волошан І. Г.

(0,07) 

Тарасова Т.О.

(0,06)

Вдосконалення первинного обліку процесу товароруху Тези доповіді Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (14-15 травня 2013 р.) – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 181–183. 0,13 0,07    
Волошан І. Г.  Особливості контролю первинного обліку товарних операцій Тези доповіді Теорія і практика стратегічного управ-ління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (15-17 трав. 2013 р.) – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 191–193. 0,2 0,2    

Волошан І. Г.

(0,07) 

Тарасова Т.О.

(0,06)

Шляхи вдосконалення нормування праці обліковців Тези доповіді Менеджмент суб’єк-тів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (20-21 черв. 2013 р.) – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 145–147. 0,13 0,07    
Волошан І. Г.  Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операцій Тези доповіді Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (20-21 черв. 2013 р.) – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 163–166. 0,13 0,13    
Волошан І. Г.  Особливості контролю інформаційного забезпечення товароруху Тези доповіді Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток: Матер. ХХІХ Міжн. наук.-практ. конф. (6-7 вер. 2013 р.). – Львів: ЛЕФ, 2013. – С. 105–108. 0,24 0,24    
Волошан І. Г.  Оцінка якості та інформаційної ємності первинних облікових документів Тези доповіді Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 вер. 2013). – Одесса : Атлант, 2013. – С. 143-145. 0,15 0,15    
Волошан І. Г.  Методичний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій Тези доповіді Економіка і управління: теорія та практика: зб. матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 вер. 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 161–165. 0,2 0,2    

Жовтопуп М.М. 

Економічна природа торговельних надбавок Тези доповіді Зб. тез доповідей  міжнародної науково-практичної конференції, Харків: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 45 – 46 0,13 0,13    
Кудіна О.М.  Стратегічний аспект управлінського обліку запасів підприємства» Тези доповіді Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика, 08-09 листопада 2012 р.) [Електронний ресурс] : ред. В. С. Пономаренко, Т. І. Лепейко. – Х. : ФОП Александрова К. М., ВД "ІНЖЕК", 2012.С.248-252. 0,25 0,25   Бюджетна кафедральна тема
Махота А.В.  Сучасні перешкоди адаптації системи вищої освіти Україно до вимог Болонської конвенції Тези доповіді Матеріали навчально-методичної конференції [ «Сучасна економічна освіта: зміст, технології, якість» ], (Харків, 1-2 лютого 2013 року) / Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУ ФМТ, - 2013. – С.93-98.

0,34

0,34

   

Лучанінова Г.С. 

Класифікація витрат в управлінні промисловим підприємством Тези

Електронний ресурс: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти» 18 квітня 2013 року м. Харків

ред. В. С.  Пономаренко, О. Г. Зима, Т. С. Клебанова и т.д.

0,31 0,31   Бюджетна кафедральна тема

Пилипенко А. А. (0,15),

Волковська Я. В. (0,15) 

Особливості впливу вибору варіанту обліку запасів на організацію документообігу запасів Тези Потенціал економічного розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць. –Дніпропет-ровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 33 – 37. 0,3 0,15    
Сахаров П.О.  Бюджетування розрахункових операцій торговельно-виробничих підприємств Тези XII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» 10-12 жовтня 2013 року Сімферополь, Гурзуф 0,06 0,06   -
Сахаров П.О.  Удосконалення класифікації електронних грошей: обліковий аспект Тези Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації облікової системи корпоративного та державного сектору: матеріали конференції 15 березня 2013 р.: МОН України,  Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, - Харків : ХІФ УДУФМТ, 2013. -  111 с. – С. 93-95. 0,19 0,19   -
Сахаров П.О.  Удосконалення класифікації електронних грошей Тези

XXXІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє», яка відбудеться у м. Львові, 1-2 листопада 2013 року

0,19 0,19   -

Тютлікова В.В. (0,1),

Ковальова В.І.

Когнитивное общество как общество нового типа Тези доповіді Збірник матеріалів «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2013).26-30 травня – м. Алушта – НТУ «ХПІ» 2013. – с. 19-21 0,2 0,1   Бюд-жетна кафедральна тема
Тютлікова В.В. Передумови створення нової парадигми управління персоналом Тези доповіді Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2013р., присвяченої видатному ученому-економіс-ту О. Г. Ліберману. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – с. 183 – 186. 0,4 0,4    

 

                              Закордонні статті та тези доповідей

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )          Назва

Вид  видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,  ум.- друк. арк., усього

Обсяг,  ум.- друк. арк.,  частка кафедри

Фахові

За           якою НДР виконано

Волошан И. Г.  Классификация документооборота предприятия по видам учетно-информаци-онного обеспечения Тезисы Научная дискуссия: вопросы экономики и управления : материалы ХІІІ междунар. заочной научно-практ. конф. (8 мая 2013) – Москва: «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 122–126. 0,2 0,2 Фах  
Волошан И. Г.  Усовершенствование реквизитного состава учетно-информационного обеспечения товарных операций Статья Проблемы современной науки : сборник научных трудов.– Ставрополь : Логос, 2013. – вып. 8. – Ч. 1. – С. 133–139. 0,42 0,42 Фах  
Сахаров П.О.  Проблемы нормативно-правового обеспечения расчетов электронными деньгами Стаття М. Грузія, 2013 0,6 0,6 Фах -

Тютлікова В.В. (0,2),

Ковальова В.І.

Теоретические предпосылки управления знаниями в организации Стаття Инновационная эко-номика: перспективы развития и совершенствования. Научно-практичес-кий журнал. г. Курск – 2013, № 1. – с. 151-157. 0,4 0,2 Фах Бюджетна кафедральна тема
Пилипенко А. А. Организация учетно-аналитической поддержки жизнедеятельности интегрированных корпоративных структур Тези

Материалы III Междунар. науч. конф. " Учётно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития территорий" (Астрахань, 26–27 ноября 2013 г.). – Астрань: Издательство АГТУ, 2013. – С. 415-417.

 

0,2 0,2 Фах  

Статті та тези доповідей, які опубліковано у журналах, що індексуються у

Міжнародній науково метричній базі даних «Scopus»

Автори (із зазначенням частки кожного співавтора кафедри, яка звітує, в ум.- друк. арк. )          Назва

Вид  видання

Місто, дата видання, назва видання

Обсяг,  ум.- друк. арк., усього

Обсяг,  ум.- друк. арк.,  частка кафедри

Фахові

За якою НДР виконано

SvetlanaLabunska, OleksandrDorokhov, OlenaProkopishyna 

0,33/0,33/033

The Theoretical Fundamentals and Methodical Approaches to Economic Safety Assessment of Innovations to Foreign Markets друк

DUBROVNIK, 2013

EKON. MISAO PRAKSA DBK. GOD XXII. (2013.) BR. 1. 

1 0,66 Фах  

SvitlanaLabunska, OlenaProkopishyna 

0,5/0,5

Crisis of Innovation Activityin Ukraine: Tendencies, Challenges and Management Decisions друк Skopje, 2013, “SystemicEconomicCrisis: CurrentIssuesandPerspectives”: Proceedingsofthe 9th internationalconferenceof ASECU 1 0,5 Фах  
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика