Menu

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствамиСекція 7 "ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ"

3-4 березня в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбулась міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика». Кафедра обліку і бізнес-консалтингу організувала роботу секції № 7 "Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами".

До роботи секції долучилося 27 учасників, в тому числі доктори наук, кандидати наук, аспіранти. Під час роботи секції обговорювалися основні тенденції розвитку системи облікового забезпечення вітчизняних суб’єктів підприємництва, аналізувалися оновлені вимоги облікового законодавства України.

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Підсумком роботи секції № 7 стали наступні результати:

теоретичні результати:
- обґрунтовано концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційний підприємством;
- визначено місце облікової та аналітичної інформації в діяльності підприємства;
- визначена необхідність створення системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві для ефективного управління;
- досліджено визначення, групування та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості з метою дисконтування;
- розроблена схема проведення дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості;
- визначено організаційні засади нормативного забезпечення та формування фінансової звітності, за рахунок включення інформації щодо грантів, доходів за ними та понесених витрат;
- розроблено теоретичні положення організації бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об’єднанням підприємств;
- розглянуто роль і місце обліково-аналітичної інформації в забезпеченні підвищення ефективності логістичної діяльності промислових підприємств;
- проведено теоретичне обґрунтування сутності предмету судово-економічної експертизи та виділено основні типи її завдань;

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

практичні результати:
- розглянуто сутність обліково-інформаційного забезпечення управління сумнівною та безнадійною дебіторською заборгованістю;
- розглянуто роль застосування податкових методів в стимулюванні інноваційної діяльності та використання нематеріальних активів;
- виявлено переваги застосування в податковому обліку нематеріальних активів прискорених методів амортизації;
- визначено особливості обліку гудвілу підприємства, як складової нематеріальних активів;
- визначено ключові проблеми організаційно-облікового забезпечення персоналу підприємства, який задіяний у діяльності суб’єкта господарювання на основі аутстафінгу;
- проведено аналіз та співставлення даних, які передбачені Міжнародним стандартом інтегрованої звітності, та інформації, яка надавалася у колишньому техпромфінплані підприємств;
- обґрунтовано висновок, що формування обліково-аналітичної бази техпромфінплану в своїй основі співпадає з міжнародними вимогами щодо складання сучасної інтегрованної звітності;
- виявлено особливості розмежування інвестиційної та операційної нерухомості, проблеми вибору моделі обліку інвестиційної нерухомості та її оцінки згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

У підсумку роботи секції № 7 сформульовано низку актуальних рекомендацій щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами, у тому числі:
1. при актуарному калькулюванні економічної вартості власного капіталу підприємства рекомендовано дотримувати таких етапів: вибір моделі оцінки вартості, збір вихідних даних, визначення актуарних припущень, підготовка актуарного базису (прогнозної актуарної фінансової звітності), розрахунок економічної вартості власного капіталу, підготовка звіту;
2. комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційним підприємством пропонується через розробку відповідного методологічного та аналітичного інструментарію та удосконалення процесу збору та аналізу облікових і необлікових даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що дозволяють успішно комерціалізувати результати наукових досліджень для цілей посилення конкурентоспроможності бізнесу;
3. висвітлено особливості організації системи контролінгу логістичної діяльності та означено місце облікової інформації в забезпеченні роботи такої системи; визначено ключові угруповання облікових номенклатур системи контролінгу логістичної діяльності підприємства;
4. обґрунтовано схему організації обліково-аналітичної підтримки функціонування механізму логістизації діяльності корпоративного інтеграційного об’єднання підприємств із застосуванням підходу системної інженерії,що дозволяє орієнтувати процес організації обліку на задоволення системи узгоджених інтересів стейхколдерів;
5. запропоновано етапи формування обліково-аналітичного забезпечення реалізації готової продукції на підприємстві;
6. Запропоновано методику оцінки трудового потенціалу підприємства на основі шкали оцінювання трудового потенціалу, як основного чинника, що формує ринкову вартість підприємства;
7. уточнено порядок здійснення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання в сучасних умовах.

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами

Переглянути матеріали конференції можна за даним посиланням

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика