Menu

Облік за видами економічної діяльності

Облік за видами економічної діяльностіМетою викладання навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» єформування знань і навичок щодо особливостей ведення обліку та складання звітності у торгівлі, сільському господарстві, автотранспорті та будівництві.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
- засвоєння основних принципів та особливостей ведення обліку активів, капіталу, зобов'язань та складати звітність на підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в автотранспортних організаціях;
- оволодіння навичками самостійного відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в автотранспортних організаціях.

Об'єктом навчальної дисципліни є система організації обліку та операції, які відбуваються на підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в автотранспортних організаціях.
Предметом навчальної дисципліни є особливості організації та введення обліку та складання звітності підприємств різних видів економічної діяльності.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- понятійний та категорійний апарат щодо особливостей обліку на підприємствах різних видів діяльності;
- законодавчо-нормативні документи, які регламентують ведення обліку на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва;
- особливості організації обліку підприємств різних видів економічної діяльності;
- особливості синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів, готової продукції, робіт, послуг в торгових, сільськогосподарських, будівельних та автотранспортних підприємствах;
- особливості обліку витрат виробництва продукції (робіт, послуг) підприємств різних видів економічної діяльності;
- особливості ліцензування і патентування торгівельної діяльності, ліцензування автотранспортних перевезень, ліцензування будівельної діяльності та їх відображення в обліку;
- особливості обліку розрахунків із покупцями та замовниками на підприємствах різних галузей економіки;
- особливості формування собівартості реалізованих товарів, сільськогосподарської продукції, послуг та відображення її в обліку торгівельних, сільськогосподарських, автотранспортних та будівельних підприємств;
- особливості обліку доходів і фінансових результатів підприємств різних видів економічної діяльності; особливості договірних відносин у будівельних та автотранспортних підприємствах;
- особливості оподаткування та складання звітності підприємств різних видів економічної діяльності;
- особливості складання первинної та зведеної бухгалтерської документації за всіма об’єктами обліку;
- послідовність проведення записів господарських операцій на підприємствах різних видів економічної діяльності;
- особливості застосування бухгалтерських регістрів та складання звітності підприємств різних видів економічної діяльності.

вміти:
- застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку в торговельних, автотранспортних, сільськогосподарських і будівельних підприємствах;
- вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та евристичних) щодо особливостей обліку активів, зобов'язань та капіталу на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва;
- формувати склад витрат, проводити їх групування за економічними елементами та статтями калькуляції на підприємствах різних видів економічної діяльності;
- складати первинні та зведені облікові документи, що регламентують діяльність підприємств різних видів економічної діяльності;
- проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгалтерського обліку;
- вміти складати звітність підприємств торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва.

Викладацький склад. к.е.н., доц. Пасенко Наталія Сергіївна, ст. викл. Горяєва Марина Сергіївна, викл. Шушлякова Оксана Валеріївна

Компетентності, що формуються дисципліною. У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями, що наведені в табл.

Таблиця

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення
навчальної дисципліни 

 Код компе-
тентності
 Назва
компетентності
Складові
компетентності
ОзаВЕД 1 Розробка ефективних рішень відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі Засвоєння загальних принципів торговельної діяльності
Здатність відображати в обліку особливості операцій на підприємствах оптової торгівлі
Здатність відображати в обліку особливості операцій на підприємствах роздрібної торгівлі
Здатність відображати в обліку особливості інших товарних операцій
ОзаВЕД 2 Розробка ефективних рішень відображення в обліку операцій на підприємствах сільського господарства Засвоєння загальних принципів ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах
Здатність відображати в обліку витрати в рослинництві та оприбуткування поточних біологічних активів та сільськогосподарську продукцію рослинництва
Здатність відображати в обліку витрати в тваринництві та оприбуткування поточних біологічних активів та сільськогосподарську продукцію тваринництва
Здатність відображати в обліку витрати допоміжного виробництва, доходи рослинництва та тваринництва, інвентаризацію та закриття рахунків на сільськогосподарських підприємствах
ОзаВЕД 3 Розробка ефективних рішень відображення в обліку операцій на автотранспортних підприємствах Здатність відображати в обліку рух та стан транспортних засобів на підприємстві
Здатність відображати в обліку рух та стан паливно-мастильних матеріалів, шин та акумуляторних батарей на автотранспортних підприємствах
Знання особливостей надання транспортно-експедиторських послуг, надання послуг з вантажних та пасажирських перевезень, їх документування та здатність відображати їх в обліку
ОзаВЕД 4 Розробка ефективних рішень відображення в обліку операцій на будівництві Знання особливостей діяльності будівельних підприємств та побудови системи обліку
Здатність відображати в обліку особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт, визначення доходів та витрат за будівельними контрактами, складання первинних документів та регістрів обліку


Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності
здійснюється при веденні обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на підприємствах торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту та будівництва.

Змістовні модулі та теми дисципліни.

Змістовий модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тема 1. Основні поняття торговельної діяльності
Тема 2. Облік на підприємствах оптової торгівлі
Тема 3. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі
Тема 4. Облік витрат діяльності торговельного підприємства. Облік інших товарних операцій

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тема 5. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах
Тема 6. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Тема 7. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва
Тема 8. Облік інших операцій на сільськогосподарських підприємствах
Тема 9. Загальна характеристика автотранспортних підприємств. Облік рухомого складу транспортних засобів
Тема 10. Облік запасів в автотранспортних підприємствах
Тема 11. Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах
Тема 12. Основи побудови обліку у будівельних підприємствах
Тема 13. Облік у підрядника. Облік у забудовника

Представленість навчальної дисципліни у репозитарії ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 36 с. ( Укр. мов.)

- Робоча програма навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 74 с. (Укр. мов.)

- Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / сост. Н. С. Пасенко, М. С. Горяева, А. В. Махота. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 68 с. (Рус. яз.)

 Облік за видами економічної діяльності  Облік за видами економічної діяльності Облік за видами економічної діяльності 
 Облік за видами економічної діяльності Облік за видами економічної діяльності  Облік за видами економічної діяльності 
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика