Menu

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

диагнос БУ 001Бухгалтерський облік займає одне з провідних місць в системі управління підприємством. У сучасних умовах господарювання за допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб’єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. 

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Основними завданнями дисципліни “Бухгалтерський облік” є:

вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів;

набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет навчальної дисципліни– методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Вивчення дисципліни повинно сприяти прагненню студентів до одержання і збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення, навичок самостійної роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою літературою, формуванню самостійності і творчої активності в момент прийняття рішень, принциповості, ініціативності, професійної етики, моральних якостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

терміни, які використовуються в даній дисципліні;книги бух 001

основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання бухгалтерського обліку та звітності;

економічну сутність бухгалтерського обліку, його структуру та методи ведення;

загальні вимоги, які ставляться до фінансової звітності, зокрема до складання балансу.

вміти:

застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення бухгалтерського обліку;

систематизувати інформацію на бухгалтерських рахунках і регістрах бухгалтерського обліку, вести синтетичний та аналітичний облік;

вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та евристичних) щодо складання балансу підприємства та визначенням типу змін в балансі під впливом господарських операцій, розкриття економічного змісту бухгалтерських проводок, відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з активами, зобов’язаннями, капіталом, доходами та витратами підприємства;

заповнювати форми бухгалтерського обліку;

Викладацький склад. к.е.н., професор Маляревський Юрій Дмитрович, к.е.н., доц. Безкоровайна Лідія Василівнак.е.н., доц. Фартушняк Ольга Вікторівна, ст. викл. Пасічник Інна Юріївна, ст. викл. Цибулько Дмитро Іванович, викл. Шушлякова Оксана Валеріївна.

Компетентності, що формуються дисципліною. У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями, які наведені у табл.

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення навчальної дисципліни

Змістовні модулі Складові компетентності
Змістовний модуль 1. Сутність бухгалтерського обліку, його предмет і метод Здатність до узагальнення інформації, систематизації законодавчо-нормативної бази, інструкцій, положень з  бухгалтерського обліку на підприємствах
Здатність до засвоєння методів бухгалтерського обліку та визначення його предмету
Здатність до засвоєння методичних прийомів бухгалтерського обліку
Здатність до узагальнення облікової інформації в балансі як заключної стадії облікового процесу
Змістовний модуль 2. Елементи методу бухгалтерського обліку та його форми.Облік господарських процесів Здатність до класифікації рахунків бухгалтерського обліку та складання бухгалтерських проведень за допомогою подвійного запису
Здатність до визначення основних ознак документації та інвентаризації
Здатність до оцінювання активів та зобов’язань підприємства, здатність до відображення процесу калькулювання в бухгалтерському обліку.
Здатність відображати основні господарські процеси на рахунках бухгалтерського обліку
Здатність до узагальнення інформації в облікових регістрах та до вибору форми бухгалтерського обліку
Змістовий модуль 3. Облік активів Здатність відображувати в обліку об’єкти основних засобів
Здатність відображувати в обліку об’єкти нематеріальних активів
Здатність відображувати в обліку виробничі запаси
Здатність відображувати в обліку грошові кошти та дебіторську заборгованість
Здатність відображувати в обліку фінансові інвестиції
 
Змістовний модуль 4. Облік капіталу і зобов’язань, доходів і витрат Здатність відображувати в обліку власний капітал
Здатність відображувати в обліку зобов`язання
Здатність відображувати в обліку розрахунки з оплати праці та соціального страхування персоналу
Здатність відображувати в обліку витрати діяльності підприємства
Здатність відображувати в обліку доходи і фінансові результати
Здатність визначати елементи фінансової звітності
Здатність визначати особливості обліку на підприємствах малого бізнесу
Здатність використовувати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності здійснюється при веденні обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на підприємствах різних форм ведення.

Змістовий модуль  1. Сутність бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Тема 1. Господарський облік, його сутність і характеристика.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах

Тема 4. Бухгалтерський баланс.

Змістовий модуль 2. Елементи методу бухгалтерського обліку та його форми. Облік господарських процесів.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 6. Документація та інвентаризація.

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік основних господарських процесів.

Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах.

Змістовий модуль 3. Облік активів

Тема 10. Облік основних засобів

Тема 11. Облік нематеріальних активів

Тема 12. Облік виробничих запасів

Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

Тема 14. Облік фінансових інвестицій

Змістовний модуль 4. Облік капіталу і зобов’язань, доходів і витрат

Тема 15. Облік власного капіталу

Тема 16. Облік зобов'язань

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства

Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів

Тема 20. Фінансова звітність.

Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу.

Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Представленість навчальної дисципліни у репозитарії ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

  1. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / О. В. Фартушняк. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 408 с.
  2. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / сост. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 164 с.

  •  

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика