Menu

Управлінський облік

Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

фото1      

 

Мета дисципліни.Формування знань і навичок стосовно обґрунтуваннягосподарських рішень на основі класифікації та аналізу витрат, аналізу взаємозвязку «витрати – обсяг – прибуток», формування собівартості продукції, складання бюджетів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

історію виникнення та розвитку управлінського обліку;

взаємозв’язок категорій «управлінський облік», «виробничий облік», «калькулювання»;

роль та значення калькулювання та ціноутворення;

класифікацію витрат за різними ознаками;

системи обліку витрат та методи калькулювання ;

способи складання калькуляцій;

методику та техніку складання калькуляції готової продукції у виробництві;

порівняльну характеристику систем калькулювання за повними та змінними витратами;

особливості галузевого калькулювання собівартості  виходу продукції, об’єкти обліку витрат та калькулювання у галузях;

види основної та побічної продукції у різних галузях господарства;

особливості оцінки та обліку незавершеного виробництва;фото4

особливості розподілу витрат згідно з П(с)БО 16 „Витрати”;

сутність аналізу взаємозв’язку «витрати - обсяг – прибуток»;

цілі бюджетування та роль бухгалтерів у цьому процесі;

види та способи взаємозв’язку бюджетів;

систему контролю та управління за відхиленнями;

концепцію обліку витрат за центрами відповідальності;

методи аналізу варіантів прийняття альтернативних рішень.

вміти:

розуміти поведінку витрат;

визначати функцію витрат за допомогою різних методів;

оцінювати надійність функції витрат;

розподіляти витрати обслуговуючих підрозділів;

обчислювати та застосовувати ставку розподілу накладних витрат;

визначати і списувати нерозподілені та зайво розподілені накладні витрати;

визначати маржинальний дохід, точку беззбитковості;

застосовувати калькулювання змінних витрат для прийняття управлінських рішень;

розраховувати собівартість продукції шляхом калькулювання на основі діяльності;

будувати графіки: беззбитковості, взаємозв’язку «обсяг – прибуток», маржинального доходу.

 

Викладацький склад.

К.е.н., професор Лабунська С. В., к.е.н., доцент Безкоровайна Л. В., к.е.н., доцент Курган Н. В., ст. викл. Цибулько Д. І.фото4.1

 

Компетентності, що формуються дисципліною.

Визначати роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту;

визначати взаємозв’язок та відмінності управлінського і фінансового обліку;

класифікувати витрати за різними ознаками, розуміти їх поведінку, визначати функцію витрат;

визначати типи центрів відповідальності, здійснювати облік та оцінку їх діяльності;

розраховувати показники витрат, обсягу діяльності та прибутку за різних умов;

визначати поняття «облік витрат» і «калькулювання», методи обліку витрат і методи калькулювання;

визначати сутність системи калькулювання за повними витратами та її особливості;

визначати сутність системи калькулювання за змінними витратами та її особливості;

визначати сутність системи калькулювання за нормативними витратами та її особливості;

визначати сутність бюджетів, їх види і порядок складання;

аналізувати релевантність облікової інформації, приймати довгострокові управлінські рішення.

 

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльностіздійснюється при дослідженні ринку, прогнозуванні розвитку подій у зовнішньому середовищі, глибокому аналізі стану та діяльності підприємства і на цій основі прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної його діяльності.

Змістовні модулі та теми дисципліни.

Змістовний модуль 1.

Організація системи управлінського обліку та її ефективне використання на підприємстві

 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

1.1. Історія виникнення й етапи розвитку управлінського обліку.

1.2. Визначення поняття управлінського  обліку та його співвідношення з поняттям виробничого обліку.

1.3. Методи управлінського обліку.

1.4. Порівняння функцій, методів та цілей управлінського та фінансового обліку.

1.5. Сутність, види, обсяг і користувачі  інформації в системі управлінського та фінансового обліку.

1.6. Організація управлінського обліку у системі рахунків бухгалтерського обліку України та у зарубіжних країнах.

 

Тема 2. Склад витрат виробництва. Їх загальна класифікація і поведінка

2.1. Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат виробництва.

2.2. Поняття собівартості продукції. Види собівартості та цілі їх обчислення та використання. Поняття повної собівартості продукції.

2.3. Класифікація витрат. Вичерпані та невичерпані витрати. Калькуляційні одиниці.

2.4. Витрати на продукцію і витрати періоду. Прямі та непрямі , основні та накладні, релевантні та нерелевантні, постійні, змінні та інші витрати.

2.5. Поведінка витрат. Способи управління поведінкою витрат. Поняття функції витрат та методи визначення функції витрат.

 

Тема 3. Облік і контроль за центрами відповідальност

3.1. Концепція організації обліку та оцінки діяльності центрів відповідальності. Типи центрів витрат.

3.2. Облік та оцінка діяльності центрів витрат. Облік та оцінка діяльності центрів доходів. Оцінка та облік діяльності центрів прибутку.

3.3. Побудова обліку відповідальності на підставі стандартних витрат за методом ”тариф-година-машина”.

3.4. Базисні теоретичні та поточні стандарти та норми витрат. Аналіз відхилень від встановлених  стандартів та норм витрат.

3.5. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Трансфертне ціноутворення.

 

Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

4.1. Ціль і методи аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг–прибуток”.

4.2. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та обсягів реалізації. Точка беззбитковості.

4.3. Взаємозв’язок "витрати – обсяг - прибуток” в умовах виробництва декількох видів продукції.

4.4. Припущення, на яких базується аналіз взаємозв’язку "витрати – обсяг - прибуток”.

 

Тема 5. Способи і методи обліку витрат. Системи калькулювання та управління витратами

5.1. Взаємозв’язок та взаємозумовленість понять „облік витрат” і „калькулювання”. Об’єкти обліку витрат та калькулювання Їх собівартості.

5.2. Етапи облікових робіт по визначенню витрат. Методи обліку витрат та методи калькулювання.

5.3. Система калькулювання за замовленнями, визначення „ціни контракту”.

5.4. Система  калькулювання за процесами, поняття еквіваленту одиниці готової продукції.

5.5. Системи калькулювання DIRECT-COST, STANDART-COST такалькулювання на підставі діяльності.

5.6. Формування витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку, у бухгалтерській та фінансової звітності.

 

Тема 6. Система обліку, калькулювання та управління за повними витратами

6.1. Сутність системи калькулювання за повними витратами.

6.2. Облік прямих виробничих витрат. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.

6.3. Метод прямого розподілу.

6.4. Метод послідовного розподілу.

6.5. Метод взаємних послуг.

6.6. Метод одночасного розподілу. Визначення ставки розподілу накладних витрат.

6.7. Поняття супутньої продукції. Порядок оцінки НЗВ.

 

Тема 7. Система обліку, калькулювання та управління за змінними витратами

7.1. Поняття маржинального доходу.

7.2. Основні принципи калькулювання собівартості за змінними витратами.

7.3. Переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат. Особливості калькулювання на підставі діяльності.

 

Тема 8. Система обліку, калькулювання та управління за нормативними витратами

8.1. Сутнісна характеристика системи обліку, калькулювання та управління за нормативними витратами.

8.2. Поняття, порядок встановлення норм витрат та результат використання нормативних витрат для цілей обліку, калькулювання та управління.

8.3. Особливості організації та функціонування системи обліку, калькулювання та управління за нормативними витратами.

8.4. Переваги та недоліки системи обліку, калькулювання та управління за нормативними витратами.

8.5. Порядок перегляду, зміни та встановлення нових норм витрат.

8.6. Сфери найбільш доцільного використання системи обліку, калькулювання та управління за нормативними витратами.

 

Тема 9. Бюджетування і контроль

9.1. Сутність бюджетування та види бюджетів.

9.2. Етапи складання бюджетів.

9.3. Види бюджетів та кошторисів. Взаємоузгодження та взаємопоєднання бюджетів.

9.4. Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень.

 

Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

10.1. Процес прийняття рішень та поняття релевантності облікової інформації.

10.2. Аналіз варіантів альтернативних рішень оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. Рішення стосовно оптимального розміру обсягу виробництва та замовлення.

10.3. Визначення моменту розміщення замовлень та підбір оптимального  „портфелю замовлень”.

10.4. Рішення стосовно визначення оптимального розміру запасів.

10.5. Рішення стосовно ціноутворення. Модель прийняття рішень за умов невизначеності.

10.6. Прийняття довгострокових рішень. Методи та принципи дисконтування грошових потоків та визначення реальних витрат. Раціонування капіталу.

 

 

фото3.1

     фото2фото3фото5 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика