Menu

Фінансовий облік ІІ

Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Мета дисципліни формування системи знань з теорії та практики ведення фінансового обліку - ІІ.

Завдання дисципліни – оволодіння знаннями, практичними навичками та формування компетентності фахівця, здатного організувати та вести на підприємствах фінансовий облік зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат з метою визначення фінансового результату  та відображати їх у фінансовій звітності.

Предметом навчальної дисципліниє методика та методологія організації і введення фінансового обліку - ІІ на підприємстві.

Вивчення дисципліни повинно сприяти прагненню студентів до одержання і збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення, навичок самостійної роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою літературою, формуванню самостійності і творчої активності в момент прийняття рішень, принциповості, ініціативності, професійної етики, моральних якостей.

Викладацький склад. к.е.н., професор Ю.Д. Маляревський, к.е.н., доцент О.В. Фартушняк, к.е.н., доцент Безкоровайна Л.В., старший викладач Пасічник І.Ю., старший викладач Тирінов А.В., викладач Шушлякова О.В.

Компетентності, що формуються дисципліною. 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни

«Фінансовий облік ІІ»

за Національною рамкою кваліфікацій України

Складові компетентності,
яка формується
в рамках теми
Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації Автономність
і відповідальність
1 2 3 4 5 6
Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань
Визначати порядок відображення в обліку поточних зобов’язань Сутність поточних зобовязань, їх склад, порядок оцінки та відображення у звітності Знання первинних і зведених бухгалтерських документів для відображення поточних зобовязань підприємства та рахунків обліку поточних зобовязань Відображати поточні зобовязання у первинних документах та на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності підприємства Презентувати відображення поточних зобовязань у первинних документах та на рахунках бухгалтерського обліку Відповідальність за точність інформації стосовно короткострокових зобовязань підприємства за їх складовими
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Визначати технологію обліку довгострокових зобов’язань підприємства Сутність довгострокових зобовязань, їх склад, порядок оцінки та відображення у звітності Знання первинних і зведених бухгалтерських документів для відображення довгострокових зобов’язань підприємства та рахунків обліку довгострокових зобов’язань Відображати довгострокові зобовязання у первинних документах та на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності підприємства Презентувати відображення поточних зобовязань у первинних документах та на рахунках бухгалтерського обліку Відповідальність за точність інформації стосовно довгострокових зобовязань підприємства за їх складовими
       
Тема 3. Облік праці та її оплати
Здійснювати первинний та зведений облік праці і її оплати на підприємстві Характеристика форм та систем оплати праці, порядок нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї Знання особливостей нарахування заробітної плати за різних форм та систем. Знання первинних та зведених документів для нарахування заробітної плати і утримань з неї; рахунків бухгалтерського обліку для відображення нарахування заробітної плати та утримань з неї

Здійснювати нарахування заробітної плати, утримання з неї. Складати первинні та зведені документи з обліку праці та її оплати. Відображати на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з оплати праці

Презентувати розрахунок заробітної плати, утримання з неї, а також відображення розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку та у первинних документах Відповідальність за точність інформації по заборгованості з оплати праці працівникам та здійснені розрахунки з персоналом
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів
Здійснювати розрахунок податків та обов’язкових платежів і відображати їх в обліку Перелік податків та обовязкових платежів і порядок здійснення розрахунків з бюджетом Знання методики нарахування податків та зборів, документів для їх відображення та рахунків обліку Здійснювати нарахування податків та зборів, складати податкові документи і звіти, відображати нарахування та сплату податків і зборів на рахунках бухгалтерського обліку Презентувати розрахунок податків і обовязкових платежів, а також відображення розрахунків з бюджетомна рахунках бухгалтерського обліку та у первинних документах Відповідальність за точність інформації по заборгованості з податків та обов’язкових платежів та здійснені розрахунки з бюджетом
Тема 5. Облік доходів і витрат
       
Здійснювати розрахунок доходів і витрат та відображати їх в обліку Складові доходів і витрат підприємства, порядок їх розрахунку Знання порядку розрахунку доходів і витрат від різних видів діяльності; рахунків, призначених для обліку доходів і витрат; первинних та зведених документів для їх обліку Здійснювати розрахунок доходів і витрат підприємства, відображати їх на рахунках обліку. Складати первинні та зведені документи з обліку доходів і витрат. Відображати у звітах доходи і витрати підприємства. Презентувати відображення доходів і витрат на рахунках бухгалтерського обліку, у первинних, зведених та звітних документах Відповідальність за точність інформації про доходи і витрати підприємства від всіх видів діяльності
Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів
Відображати в обліку доходи майбутніх періодів Поняття доходів майбутніх періодів, рахунок, призначений для їх обліку Знання порядку відображення доходів майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку; первинних та зведених документів для їх обліку Визначати витрати, що відносяться до майбутніх періодів. Відображати їх на рахунках бухгалтерського обліку, у первинних і зведених документах, звітах. Списувати доходи майбутніх періодів. Презентувати відображення в первинних документах та на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів Відповідальність за точність інформації про доходи майбутніх періодів
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
Відображати в обліку фінансові результати діяльності підприємства Порядок розрахунку фінансових результатів Знання порядку списання доходів і витрат на фінансові результати, рахунків, для цього призначених; звітних документів. Відображати формування фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансових звітах підприємства Презентувати результа­ти розрахунку фінансових результатів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку і у фінансових звітах Відповідальність за правильність розрахунку фінансових результатів підприємства
         
Тема 8. Облік власного капіталу
Відображати в обліку формування і використання власного капіталу підприємства Складові власного капіталу підприємства, порядок їх створення і призначення Знання порядку відображення власного капіталу на рахунках обліку, у первинних, зведених та звітних документах Відображати на рахунках бухгалтерського обліку формування і використання складових власного капіталу підприємства. Визначати величину власного капіталу у звітності підприємства Презентувати відображення власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку і у фінансовій звітності підприємства Відповідальність за точність інформації про власний капітал підприємства
Тема 9. Облік неоплаченого капіталу
Визначати методику обліку неоплаченого капіталу підприємства Сутність неоплаченого капіталу Знання порядку відображення неоплаченого капіталу підприємства в обліку Складати бухгалтерські проводки по відображенню формування та змін неоплаченого капіталу. Відображати неоплачений капітал у звітності підприємства Презентувати відображення неоплаченого капіталу на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства Відповідальність за точ­ність інформації про неоплачений капітал підприємства
Тема 10. Фінансова звітність підприємства
Складати фінансову звітність підприємства Сутність фінансової звітності, її склад Знання основ складання фінансової звітності підприємства Складати фінансову звітність підприємства Презентувати складені форми фінансової звітності Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у звітності підприємства

 

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності здійснюється при веденні обліку капіталу, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності на підприємствах.

Змістовні модулі та теми дисципліни. 

МОДУЛЬ 1. Короткострокові та довгострокові зобовязання та їх облік

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань

Тема 3. Облік праці та її оплати

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

МОДУЛЬ 2. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та власного капіталу підприємства

Тема 5. Облік доходів і витрат

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Тема 8. Облік власного капіталу

Тема 9. Облік неоплаченого капіталу

Тема 10. Фінансова звітність підприємства

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика