Menu

Звітність підприємств

Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового процесу на підприємстві і складається на підставі інформаційних даних фінансового обліку з метою задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів для прийняття управлінських рішень.

Фінансова звітність це складова бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Тому неможливо переоцінити значення повної і достовірної інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства в процесі вирішення поточних і перспективних господарських проблем.

Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку як системи суцільного, безперервного і документального оформлення господарських процесів, упорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відбиває і дозволяє оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню і прийняттю необхідних управлінських рішень.Крім фінансової звітності підприємство складає податкову, статистичну та спеціальну звітність. Кожна з них має велике значення для планування макроекономічних показників, контролю за формуванням державного бюджету та його наповненням, забезпечення соціальних потреб населення держави.

 

Мета навчальної дисципліни – надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Завдання – вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавства України.

Предмет – інформація про фінансові результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. 

Викладацький склад: к. е. н. доцент Волошан Ірина Генадіївна, ст. викладач Горяєва Марина Сергіївна, ст. викладач Андрющенко Віта Олександрівна, викладач Чухлєбова Тетяна Олександрівна.

 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення навчальної дисципліни

Код компе­тентності Назва компетентності Складові компетентності
ЗП-1 Знання, вміння та навички щодо складання форм фінансової звітності підприємства Здатність визначати мету фінансової звітності, склад та її елементи, формулювати якісні характеристики
Здатність визначати мету  складання Балансу (Звіту про фінансовий стан), класифікувати баланси за їх видами, складати баланс підприємства, розкривати окремі статті Балансу у примітках до фінансової звітності
Здатність  визначати мету складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи), складати Звіт про фінансові результати, розкривати окремі статті Звіту про фінансові результати у примітках до фінансової звітності
Здатність  визначати мету складання Звіту про рух грошових коштів, складати Звіт про рух грошових коштів за прямим і непрямим методом, розкривати окремі статті Звіту про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності
Здатність  визначати мету складання Звіту про власний капітал, складання Звіту про власний капітал, розкривати окремі статті у примітках до фінансової звітності
ЗП-2 Знання, вміння та навички щодо виправлення помилок та складання податкової, статистичної і звітності Пенсійного фонду Здатність виправлення помилок у фінансовій звітності
Здатність складання консолідованої фінансової звітності
Здатність складати фінансові звіти суб’єктів малого підприємництва
Здатність складати податкові декларації за податками
Здатність складати статистичну звітність і звітність по ЄСВ

 

Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності. Прослухавши навчальну дисципліну та опанувавши основні її розділи під час професійної діяльності в сфері бухгалтерського обліку та консалтингу, ви зможете:

- вчасно підготовувати і якісно перевіряти джерела для складання фінансових, податкових, статистичних та спеціальних звітів

- вірогідно визначати доходи і витрати підприємства за видами діяльності

-визначати грошові потоки в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

- коригувати величину власного капіталу підприємства відповідно до П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”;

- вірогідно визначати прибуток для цілей визначення податку на прибуток за звітний період;- визначати податковий кредит та податкові зобов'язання з податку на додану вартість;

- визначати фонд оплати праці та доходи працівників підприємства, від яких залежить сума відрахувань та утримань до фондів соціального страхування. 

 

Змістовні модулі та теми дисципліни:

Змістовий модуль 1. Фінансова звітність звичайного підприємства – інформаційна база користувачам для прийняття управлінських рішень

Тема 1. Загальні вимоги до звітності

Тема 2. Баланс підприємства

Тема 3. Звіт про фінансові результати

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів

Тема 5. Звіт про власний капітал

Змістовний модуль 2. Особлива фінансова звітність, звітність податкових, статистичних органів та органів соціального страхування

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

Тема 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Тема 9. Податкова звітність

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика