Menu

Часовнікова Юлія Сергіївна
наукові та навчально методичні праці

Конспект лекцій

Конспект лекцій "Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2007

Монографія

Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту: 2.6. Порядок складання звітності малого підприємства за міжнародними стандартами Монографія під. заг. ред д.е.н., проф. А.А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова, Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с.

Статті у фахових виданнях та тези доповіді на конференціях

Вплив інноваційних процесів на організацію облікового процесу на малих підприємствах

Можливості застосування журнальної форми обліку на малих підприємствах

Необхідність організації обліку витрат на малих підприємствах

Напрямки удосконалення документообігу на малих підприємствах

Организация учета дебиторской задолженности на малых предприятиях

Проблеми обліку витрат на малих підприємствах

Проблеми спрощеної системі оподаткування приватних підприємців

Организация учета доходов и расходов на малых предприятиях

Организация учетной политики на малых предприятиях

Постановка управленческого учета на малых и крупных промышленных предприятиях

Учет и отчетность малых предприятий в соответствии с МСФО

Проблеми діяльності приватних підприємців в Україні

Проект налогового кодекса: особенности учета у субъектов малого предпринимательства

Особливості обліку доходів і витрат в неприбуткових організаціях

Критична оцінка методів визначення доходів та витрат за будівельними конрактами в міжнародній та вітчизняній обліковій практиці

 Аналіз динаміки збитковості підприємств України

 Методичні розробки

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва"  для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання практичних занять  з навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва"  для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті"  для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань  з навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті"  для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання

Кваліфікаційне завдання з підготовки спеціалістів з обліку та аудиту до держіспиту

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання практичних занять  з навчальної дисципліни "Організація обліку"  для студентів спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної форми навчання

Конспект лекцій "Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах"  для студентів спеціальності 6.050103 "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань  з навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної форми навчання

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка" усіх форм навчання

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит"

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік та оподаткування малого і середнього бізнесу" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання 

Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання

Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" усіх форм навчання

 Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика