Menu

Фартушняк Ольга Вікторівна
наукові та навчально методичні праці

 

Монографії

1.Фартушняк О.В. Адаптація та використанняміжнародного досвіду обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. – Розд. 2.5. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 102-114.

Підручники та навчальні посібники

 1. Маляревський Ю.Д. Облік у зарубіжних країнах: Навч. Посібник / Ю.Д. Маляревський, О.В.Фартушняк, І.Ю. Пасічник.–Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2003. - 164 с.
 2. Маляревский Ю.Д., Фартушняк О.В., Пасичник И.Ю. Учет в зарубежных странах: Учебное пособие / Ю.Д. Маляревский, О.В.Фартушняк, И.Ю. Пасичник. – Харьков: Изд. Дом «ИНЖЭК». – 2003. – 180 с.
 3. Фартушняк О.В. Навчальна бухгалтерія: Навчально-практичний посібник // Колектив авторів за заг. ред. к.е.н., проф. П.С. Тютюнника - Розділи 5 та 9. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012 – 276 с.
 4. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік».Навчально-практичний посібник/[Фартушняк О. В.,Пасічник І. Ю.,Горяєва М. С.,Пасенко Н. С.].Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.
 5. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения /Сост. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 164 с. (Рус. яз.)
 6. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / О. В. Фартушняк. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 408 с. (Укр. мов.)

 

Статті у фахових виданнях

1.Фартушняк О.В. Апробация результатов маркетинговых исследований конъюнктуры рынка // Коммунальное хозяйство городов, серия «Экономические науки», выпуск 46, ХГАГХ Харьков, 2002. – С. 81-87

2.Фартушняк О.В. Признание и оценка финансовых инструментов // Экономика развития, № 1 (25),Харьков, ХГЭУ,2003. – С. 60-62

3.Фартушняк О.В. Проблема оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. - №12. – С. 92-97

4.Фартушняк О.В. Загальна побудова фінансового та податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінка / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку. – 2007. - №2(42). – С. 70-72

5.Фартушняк О.В. Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник// Економіка розвитку – 2008. - №2(46) – С. 67-69

6.Фартушняк О.В., Факторинг як засіб ліквідації неплатежів // Управління розвитком – 2009. - №8 – С. 32-33

7.Фартушняк О.В. Учет дебиторской задолженности: сравнительная характеристика международного и отечественного опыта / О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник // Бизнес информ. – № 6. – 2010. – С. 36 -40.

8.Фартушняк О.В. Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании / О.В. Фартушняк // Бизнес информ. – 2009. – № 4(3). – С. 119-122.

9.Фартушняк О.В., Безкоровайна Л.В.,Пасичник И.Ю. Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в отечественной и зарубежной практике // Бізнес інформ. – № 2(2). – 2011. – С. 107-109.

10. Фартушняк О.В. Проблема оцінки впливу кон’юнктури ринку на конкурентне становище підприємства в процесі управління конкурентоспроможністю його продукції / О.В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник // Бізнес інформ. – № 11. – 2013. – С. 287-292.

11. Пасічник І.Ю. Формування системи автоматичного управління конкурентоспроможністю продукції / І. Ю. Пасічник, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2013. № 1(60). С. 45–52.

12. Фартушняк О.В. Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств / О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько // Технологический аудит и резервы производства. - № 2/2 (16). – 2014. – С. 38-4213. Фартушняк О. В. Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств / О. В Фартушняк, Д. І Цибулько // Бизнес Информ. – 2014. - №11. – С. 201 – 206.

14. Цибулько Д.І. Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств / Д.І.Цибулько, О.В. Фартушняк // Технологический аудит и резервы производства(Technology audit and production reserves). – 2015. - №1/5 (21). – С. 72 – 78.

15. Цибулько Д.І. Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння / Д. І Цибулько, О. В Фартушняк // Бизнес Информ. – 2015. - №1. – С. 274 – 278.

16. Цибулько Д.І. Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств / Д. І Цибулько, О. В Фартушняк // Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №1. – С. 101 – 110.

 

Інші видання та матеріали конференцій

 1. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 1 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. - 152 с.
 2. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. частина 2 / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, В.В. Ольховська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - 212 с.
 3. Фартушняк О.В. Организация маркетинговых исследований конъюнктуры товарного рынка / О.В. Фартушняк // Тезисы доклад. межд. научно-практич. конф. -Днепропетровск, - 19-30 вересня 2005. – С. 25-29.
 4. Фартушняк О.В. Проблема адаптації стандартів обліку на національному рівні країни / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник // Тези доповід. Международної науково-практич. конф. –Харків, 17-18листопада2005. – С. 45-46
 5. Фартушняк О.В. Кредитование и факторинг — или есть разница? / О.В. Фартушняк // Тези виступів VIIміжнародної наукової конференції “наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку”. - Житомир.- 2008. - С.57-59.
 6. Фартушняк О.В. Технічне переозброєння: форми та заходи планування. / О.В.Фартушняк, Д. І Цибулько // Политика и общественные науки в эпоху глобализации: Материалы Международной научного форума / Институт фундаментальных исследований (3-4 сентября 2012г., Харьков, Украина). – Х.: ИФИ, 2012. – 254с.

 

Методичні розробки

 1. Фартушняк О.В. Завдання до самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050103, 7.050206 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2003. – 32 с.
 2. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 7.050106 усіх форм навчання / О. В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник . - Харків: Видавництво ХДЕУ, 2004. – 16 с.
 3. Фартушняк О.В. Тестові завдання та контрольні питання з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6.050100 усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2005. – 16 с.
 4. Фартушняк О.В. Методичні рекомендаціїдо виконання практичних завдань з теми "Облік витрат діяльності та фінансових результатів" курсу "Фінансовий облік" для студентів спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 20 с.
 5. Маляревський Ю.Д. Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Ю.Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 28 с.
 6. Маляревський Ю.Д. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання /Ю.Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 40 с.
 7. Фартушняк О. В. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально – дослідних завдань з навчальної дисципліни " Фінансовий облік -1" для студентів спеціальності 6.050100 " Облік і аудит" денної форми навчання / О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. . – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 8. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / О.В. Фартушняк, В.В. Лактіонов, І.Ю. Пасічник. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2007. – 16 с.
 9. Фартушняк О.В. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 16 с.
 10. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / Ю. Д. Маляревський, С.В. Лабунська, О.В. Фартушняк, Л.В. Безкоровайна. –Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - 68 с.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік-І” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / Ю. Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 60 с.
 12. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / Ю. Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк . – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 48 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік-ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / П.С. Тютюнник, Ю. Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 48 с.
 14. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 15. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік — I» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. - 24 с.
 16. Фартушняк О.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми «Облік власного капіталу» навчальної дисципліни «Фінансовий облік-II» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання О.В. Фартушняк, І. Ю.Пасічник, Д. І Цибулько . – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. - 24 с.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика