Menu

Лабунська Світлана Віталіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

 

 1.  Лабунська С.В. Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика : монографія / С.В. Лабунська. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 352 с. (20,5 д. а.)
 2.  Лабунська С.В. Роль управлінського обліку в забезпеченні ефективної операційної діяльності підприємства (п.1.3). Визначення та обґрунтування напрямків управління витратами підприємства з метою досягнення запланованих результатів діяльності підприємства (п.3.1) / С.В. Лабунська // Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – с. 46-51; с. 93-111.
 3.  Лабунська С.В. Оцінка економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (п.2.3). Організація обліково-аналітичної складової системи управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності (п.3.2) / С.В. Лабунська // Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти : монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, С.В. Прокопішина. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – с. 89-98; с. 109-120.
 4.  Лабунська С.В. Теоретичні та методичні засади управління економічною безпекою промислового підприємства / С.В. Лабунська, В.М. Онегіна, О.В. Прокопішина // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. екон. наук, доц. О.Г. Зими. - Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; «ІНЖЕК», 2009. – с. 274-285.
 5.  ЛабунськаС.В. Розбудова стратегічного управлінського обліку як інформаційного забезпечення вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства / Ю.Д.Маляревський, С.В.Лабунська // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. - Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. - с. 193-202.
 6. Лабунська С.В. Вимоги до інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства для продукування інноваційного розвитку (п.1.3). Стратегічний управлінський облік інноваційних проектів виробничого підприємства (п.2.4). Визначення стратегії інноваційного розвитку на основі даних стратегічного управлінського обліку інноваційного потенціалу підприємства (п.3.1). Організація обліково-аналітичної роботи центрів управління інноваційним розвитком підприємства (п.3.3) / С.В. Лабунська // Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : монографія / С.В. Лабунська, Н.В. Курган. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – с. 33-46; с. 88-100; с. 103-127; с. 140-157.

 

Підручники та навчальні посібники

 

 

 1. Єрмаченко В. Є., Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Єрмаченко В. Є., Лабунська С. В., Маляревська О. Г., Маляревский Ю.Д., Чечетова Н. Ф., Прокопішина О. В. Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2010. – 480 с.

Статті у фахових виданнях

 1.  Лабунська С.В. Проблеми оцінки ефективності прийняття економічних рішень з урахуванням інноваційних аспектів діяльності підприємства / С.В. Лабунська, А.О. Дмитревська // Економіка розвитку. - ХНЕУ. – 2005. - №2(34). - С. 60-63.
 2.  Безкоравайна Л.В. Методичні рекомендації щодо планування обсягу виробництва та собівартості одиниці продукції / Л.В. Безкоравайна, С.В. Лабунська, Л.М. Малярець // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. - № 11. – С. 21-31.
 3.  Лабунська С.В.Проблемиформуванняпідсистемиуправлінськогооблікуна підприємстві/ С.В. Лабунська, І.О. Басова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2006. – Вип. 13(1). - С. 19-22.
 4.  Лабунська С.В. Проблеми калькулювання собівартості готової продукції / С.В. Лабунська, І.О. Басова // Економіка розвитку. - ХНЕУ. – 2006. - №2(38). - С. 99-103.
 5.  Лабунська С.В. Дослідження сутності інновацій з позиції забезпечення конкурентоспроможності й економічної ефективності діяльності підприємства / С.В. Лабунська, Н.В. Солянік // Економіка розвитку. – 2006. - №3(39). - с. 56-59.
 6. ЛабунскаяС.В. Особенности количественного определения уровня внутренних угроз экономической безопасности деятельности предприятия / С.В.Лабунская, Е.В. Прокопишина // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С.97-102.
 7.  Лабунська С.В. Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки / С.В. Лабунська, Н.В. Курган // Економіка розвитку. – 2009. - № 3(51). – с. 50-54.
 8.  Маляревский Ю.Д. Проблема оценки информационно-интелектуальных аспектов деятельности предприятий инновационного типа развития/ Ю.Д. Маляревский, С.В. Лабунская, Н.В. Курган // Бизнес Информ. - 2007. - №8(338). - с. 17-27.
 9.  Лабунська С.В. Вдосконалення агрегованих управлінських показників системи інформаційного забезпечення підприємства інноваційного типу розвитку / С.В. Лабунська, Н.В. Курган // Бізнес Інформ. – 2009. - №12(2). – с. 141-145.
 10.  Лабунська С.В. Методологічне забезпечення управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку / С.В. Лабунська, Н.В. Курган // Управління розвитком. – Х.: Вид. ХНЕУ. – 2010. - №6(82). - С. 125-134.
 11.  Лабунська С.В. Інформаційне забезпечення управління додатковими ефектами систематичної інноваційної діяльності підприємства / С.В. Лабунська, Н.В. Курган // Економіка розвитку. – 2011. - №2(58). – с. 95-98.
 12.  Лабунская С.В. Проблемы учета в управлении затратами предприятия с целью повышения экономической безопастности / С.В. Лабунская, А.С. Осыка // Бизнес информ. – 2011. - №2(2). - С. 96-98.
 13.  Лабунська С.В. Підходи до побудови системи управління витратами інноваційної діяльності підприємства / С.В. Лабунська // Економічний аналіз. -Вид. Тернопіль. – 2011. – Вип. 9 (Частина 1). - С. 189-192.
 14.  Лабунська С.В. Концептуальні підходи до оцінки інноваційної спроможності підприємств / С.В. Лабунська // Управління розвитком. – Х.: Вид. ХНЕУ. – 2011. - №21(118). - С. 84-89.
 15.  Лабунська С.В. Підхід щодо формування показника інноваційної спроможності в загальній системі економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Х.: Вид. Української державної академії залізничного транспорту. - 2012. - №39. - С. 55-59.
 16.  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки / С.В. Лабунська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. - Львів: Вид. «Львівська політехніка». – 2012. - №725. – С. 297-304.
 17.  Лабунська С.В. Специфічні задачі обліку в системі управління економічною безпекою інноваційної діяльності підприємства (мова оригіналу англ.) / С.В. Лабунська, О.В. Прокопішина // Економіка розвитку. – Х.: Вид. ХНЕУ. - 2012. - №2(62). - С. 103-109.
 18.  Лабунська С.В. Гносеологічні основи економічних досліджень. Проблеми управління інноваційними витратами підприємства / С.В. Лабунська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр.: Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2012. - Вип. 1(15), ч.2. – С. 128-142.
 19.  Лабунська С.В. Формування методологічної та онтологічної парадигм управління інноваційною діяльністю підприємства / С.В. Лабунська // Бизнес Информ. – 2012. - №11. - С. 68-71.
 20.  Лабунская С.В. Комплексная оценка и анализ инновационного потенциала промышленных предприятий / С.В. Лабунская // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2014. - №3. - С. 102-112.
 21.  Лабунська С.В. Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки  інноваційної спроможності суб’єктів господарювання / С.ВЛабунська // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай. - 2014. – №1(23). – С. 40-50.
 22. Лабунська С.В. Методологічні підходи до оцінювання та аналізу впливу взаємопов’язаних факторів на інноваційну спроможність підприємства (мова оригіналу англ.) / С.В. Лабунська // Економіка розвитку. – Х.: Вид. ХНЕУ. - 2014. - №4(72). - С. 105-110.
 23.  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності / С.В. Лабунська // Проблеми економіки. - 2014. - №4. - С. 282-289.
 24.  Лабунська С.В. Розвиток методологічних основ класифікації інновацій в системі управління витратами інноваційної діяльності підприємства / С.В. Лабунська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2014. - №9. - С.74-78.

Інші видання та матеріали конференцій

 1.  Лабунская С.В. Моделирование взаимосвязи между инновационной активностью и экономической безопасностью предприятия / С.В. Лабунська, Е.В. Прокопишина //Актуальные проблемы управления экономикой региона: сборник научных статей. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (Російська Федерація). - 2012. - С.193-198. (ISSN 2304-926X).
 2. LabunskaS. The Theoretical Fundamentals and Methodical Approaches to Economic Safety Assessment of Innovations to Foreign Markets / SLabunska, ODorokhov, OProkopishyna // Economic thought and practice (periodical of the university of Dubrovnik, Хорватія). – 2013. - 1. - PP. 221-234. (ISSN 1330-1039).
 3.  Лабунська С.В. Впровадження інновацій як засіб підвищення рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С.В.Лабунська, О.В. Прокопішина // Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 7 – 8 жовтня 2005 р.). – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – С. 125 – 126.
 4.  Лабунська С.В. Проблеми використання даних управлінського обліку для оцінки дійсних витрат підприємства / С.В. Лабунська, І.О. Басова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : збірник тез доповідей учасників IV Міжвузівської наукової конференції (м. Київ, 28 березня 2006 р.). – К.: Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, 2006. - С. 114-116.
 5.  Лабунська С.В. Проблеми узгодження оцінки дійсних витрат в управлінському та фінансовому обліку підприємства / С.В. Лабунська, І.О. Басова // Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2006 р.). - Вид. КНЕУ, 2006. – С.89-91.
 6.  Лабунська С.В. Моделювання управління інноваційними витратами підприємства в системі економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів, банківської справи та державного управління ПолНТУ (м. Полтава, 25-27 травня 2011 р.). – Полтава: ПолНТУ, 2011. - С. 138-139.
 7.  Лабунська С.В. Підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 травня 2011 р.). – Харків: ХНЕУ, 2011. – С. 87-89.
 8. Лабунська С.В. Проблеми оцінки інноваційної спроможності в системі економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Сучасні проблеми економіки та менеджменту : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). - Львів: Вид. «Львівська політехніка», 2011. - С. 232-233.
 9.  Лабунська С.В. Сучасні підходи щодо формування правового забезпечення стимулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / С.В. Лабунська // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 червня 2011 р.) / редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : «ФІНН», 2011. – с. 149-155.
 10.  Лабунська С.В. Сутність, причин та наслідки часової і просторової обмеженості системи управління витратами інноваційної діяльності / С.В. Лабунська // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 168-169.
 11.  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність як умова ефективного функціонування системи економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 08-09 листопада 2012 р.). - Харків: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2012. - С. 61-73.
 12. Labunska S.Crisis Of Innovation Activity in Ukraine: Tendencies, Challengesand Management Decisions / SLabunska, OProkopishyna // 9th international ASECU conference on “Systemic Economic Crisis: Current Issues and Perspectives”:  Ss Cyril and Methodius University in Skopje, 30-31 May, 2013, Skopje, Former Yugoslav Republic of Macedonia (Республіка Македонія), 2013.
 13. Labunska S.V. Neural network models for rorcasting industrial enterprises innovation capacity / S.V. Labunska // Modern problems of regional development : collection of scientific articles published on the results of the International scientific and practical conference,  October 27-28, 2014. – Academic publishing house of the agricultural university Plovdiv, Bulgaria (Болгарія). - 2014. - Vol. 1. – p. 235-239.
 14.  Лабунська С.В. Методологічні основи формування системи економічної безпеки інноваційно активного підприємства / С.В. Лабунська // Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 - 31 жовтня 2014 р.) / ред. кол. : А.Б. Кондрашихін та ін.; МОН України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. - С. 128-131.

Методичні розробки

 1. Syllabus of the Academic discipline "Management  Accounting " for the full-time students of speciality 6.030601 "Management", graduate education "Business Administration" / S. V. Labunska, O. V. Prokopishyna – Kh.: Publishing House of KhNUE, 2013. – 56 p.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі» для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» всіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 56 с.
 4. Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій. Практикум для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 80 с.
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті» для студентів напряму підготовки  6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 64 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів напряму підготовки  "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 32 с.
 7. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки "Туризм" денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 52 с.
 8. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки "Туризм" денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 56 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 32 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спеціальності "Облік і аудит"  заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 56 с.
 12. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності "Облік і аудит" заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 13. Облік операцій в іноземній валюті. Конспект лекцій / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 96 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “ Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки "Маркетинг" усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
 15. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки "Маркетинг" усіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 40 с.
 16. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня "спеціаліст" / Маляревський Ю.Д С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина Горєва М.С.. Горяйнова Ю. С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 72 с.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Ю. С. Горяйнова– Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 40 с.
 18. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Ю. С. Горяйнова– Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 19. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни “Облік та техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спец. 8.050106 денної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 48 с.
 20. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спец. 7.050106 заочної форми навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.
 21. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 "Облік і аудит"  всіх форм навчання/ С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 40 с.
 22. Тестові завдання та контрольні питання з курсу “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів спец. 6.050100 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, І.О. Басова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.
 23. Практикум з курсу «Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій” для студентів спец. 8.050106 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 80 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів спец. 7.050106 усіх форм навчання / С. В. Лабунська, Н.В. Глєбова О. В. Прокопішина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 32 с.
 25. Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу «Управленческий учет» для студентов спец. 7.050106 всех форм обучения С.В. Лабунская, Н.Е. Василевская, В.В. Лактионов Е. В. Прокопишина. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 40 с.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика