Menu

Волковська Яна Віталіївна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

1. Волковська Я. В. Підходи до класифікації витрат операційної діяльності / Я. В. Волковська // Social economics: theory and practice: Collective monograph. – Coventry: Agenda Publishing House, 2017. – 140 с. – С. 13-21.
2. Волковська Я. В. Роль та значення облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань / Я. В. Волковська // Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : монографія : [Електронне видання] / А. А. Пилипенко, Ю.Д.Маляревський, Л. В. Безкоровай-на та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора А. А. Пилипенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с.
3. 

Підручники та навчальні посібники

1.
2. 
3. 

Статті у фахових виданнях

1.Волковська Я. В. Підходи до обліку додаткових послуг, наданих підприємствами готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20. – Випуск 4. – С. 173-176.

2. Волковська Я. В. Основні тенденції управлінського обліку на сучасному етапі розвитку /  Я. В. Волковська //  Управління розвитком. – 2015. - №3. – С. 64-69.
3. Волковська Я. В. Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №14.- C. 54-58.

4. Волковська Я. В. Проблема розвитку готелів і ресторанів  в  Україні  та Харківській області /Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2015. - №10.- С. 192-197.
5. Волковська Я. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Я. В. Волковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. - №12.- C. 82-85.

6. Волковська Я. В. Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі / Я. В. Волковська // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Випуск 14. - С. 136-140.

7.Волковська Я. В. Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Випуск 2. - С. 109-112.

8. Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – №3. – С. 19-23.

9. Волковська Я. В. Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – №2. – С. 310-315.

10. Волковська Я. В. Формування управлінської звітності на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – С. 7-19.

11. Волковська Я. В. Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного  комплексу / Я. В. Волковська // Економіка. Фінанси. Право. – 2017.  – №11. – С. 36-38.

12. Волошан І. Г. Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств / І. Г. Волошан, Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – С. 273-278.

13. Волошан І. Г. Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку / І. Г. Волошан, Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2019. – №2.

 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Волковская Я. В. Проверка состояния управленческого учёта на предприятии / Я. В. Волковская // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Том 3. – №4. – С. 24-31.
2. Волковська Я. В. Сутність управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №2. - С. 22-27.
3. Волковська Я. В. Узагальнення факторів впливу на облік витрат підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічні студії. – 2016. - №4. – С. 28-31.

4. Волковська Я. В. Основні та додаткові витрати операційної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економіка і фінанси. – 2016. - №8. – С. 13-19.

5. Волковська Я. В. Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Науковий журнал «ScienceRise». – 2017. – №8. – С. 13-16.

6. Волковська Я. В. Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Молодий вчений. – 2017. – №8. – Ч. 3. – С. 437-441.

7. Volkovska I. V. The main methods and techniques of the cost accounting as a part of the management accounting / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих вчених вищих технічних навчальних закладів [«Інтеграційні процеси й інноваційні технології. Досягнення і перспективи технічних наук»], (Харків, 09 квітня 2015 р.). –Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 251-253.

8. Volkovska I. V. The role of management accounting in the enterprise management system / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»], (Київ, 5-6 грудня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С. 6-9.

9. Volkovska I. V. The necessity of the management accounting features reflection in the company accounting policy / I. V. Volkovska: тези X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Wyksztalcenie i nauka bez granic»], (Перемишль, 07-15 грудня 2014 р.). - Volume 5. Economiczne nauki. - Przemysl: Nauka i studia, 2014. - С. - 23-26.

10. Волковська Я. В. Особливості формування та розвитку управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції сучасної науки»], (Шеффілд, 30 травня-07 червня 2015 р.). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – С. 12-20.

11. Волковська Я. В. Напрями управлінського обліку витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит], (Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 94-96.

12. Волковська Я. В. Сутність витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених [Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи], (Київ, 26-27 лютого 2016 р.).– К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – С. 70-72.

13. Волковська Я. В. Місце управлінського обліку в діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 24-25 березня 2016 року). - Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. - C. 361-363.

14. Волковська Я. В. Формування системи управлінського обліку на різних рівнях управління / Я. В. Волковська: materials of International Scientific-Practical conference [«From Baltic to Black Sea: National Models of Economaic Systems»], (Ріга, 25 березня 2016 р.). - Riga: Baltija Publishing, 2016. - C. 264-267.

15. Волковська Я. В. Об’єкти системи управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»], (Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: Наукова економічна організація «Перспектива», 2016. – С. 125-127.

16. Волковська Я. В. Оптимізація обліку алкогольних напоїв у ресторані / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективні напрями наукових досліджень»], (Ковентрі, 30 вересня 2016 р.). – United Kingdom: United Kingdom, 2016.– С. 218-221.

17. Волковська Я. В. Аналіз підходів до обліку витрат у ресторані / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (Харків, 24-26 березня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 59-63.

18. Волковська Я. В. Кластеризація підприємств, що займаються готельно-ресторанним бізнесом, як спосіб підвищення конкурентоспроможності / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти], (Харків, 22 квітня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ»,2016. – С. 1347-1352.

19. Волковська Я. В. Етапи організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 421-423

20. Волковська Я. В. Переваги використання збалансованої системи показників в управлінському обліку підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів»], (Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 114-117.

21. Волковська Я. В. Особливості робочого плану рахунків для цілей управлінського обліку на підприємствах готельно--ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями наукових досліджень»], (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). – Київ: МЦНД, 2017. – С. 5-6. 

22. Волковська Я. В. Ведення управлінського обліку витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 29-30 березня 2018 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2018 – С.370-372.

23. Сахаров П. О. Роль стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємством / П. О. Сахаров, Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»], (Харків, 31 травня - 1 червня  2018 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018 – С. 154-155.

24. Волковська Я. В. Формування збалансованої системи показників як частини управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 18-19 березня 2019 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2019 – С.408-410.

Методичні розробки

1.
2. 
3. 

Леонова Юлія Олександрівна
наукові та навчально методичні праці

Статті у фахових виданнях

  1. Леонова Ю. О. Проблеми обліку логістичних витрат на вітчизняних промислових підприємствах // Харків: Бізнес інформ. № 11. – 2012. – С. 245 – 248.
  2. Леонова Ю. О. Особливості обліку основних засобів на підприємстві // Харків : Бізнес інформ. № 5. – 2013. – С. 298-302.
  3. Леонова Ю. О., Махота А. В. Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з дебіторами // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління – Т. ХIV, вип. 288:. Серія: Економіка. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 246-259.
  4. Махота А. В., Леонова Ю. О.Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства: сутність та класифікація // Тернопіль : зб. наук. праць “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 2. – С.154-162.
  5. Леонова Ю. О. Запаси підприємства як об’єкт обліку: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 2. Миколаїв. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Електронний журнал. – № 2. грудень 2014. – С.1255-1258.
  6. Леонова Ю. О.Методичні аспекти організації обліку оплати праці з метою виконання її функціонального призначення // Херсон : Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – № 9. – 2015. С.212-215.

Інші видання та матеріали конференцій

  1. Леонова Ю. О. Формування обліково-інформаційного забезпечення розрахункових операцій у звіті про фінансовий стан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях".– Львів: «ЛЕФ», 2015. – ч.2. –С.114–116.

Методичні розробки.

  1. Практичні завдання з навчальної дисципліни "Облік і аудит" (Модуль1. Основи бухгалтерського обліку та облік основних господар­ських процесів) для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менедж­мент" денної форми навчання : [Електронне видання] / укл. Ю. О. Леоно­ва. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 34 с. (Укр. мов.)
  2. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі" для студентів спеціальності 8.14010301 "Туризмознавство" денної форми навчання: [Електронне видання] / укл. О. В. Прокопішина, Ю. О. Леонова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

 

 

Волошан Ірина Геннадіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Волошан І. Г., Андрієнко В. О. Формування системи первинних облікових документів і фінансової звітності в сучасних умовах господарювання/ І. Г. Волошан, В. О. Андрієнко // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія [під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова]. – Х : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 203 – 219.

2. Тарасова Т.О. Янчев А.В. Волошан І. Г. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Т.О. Тарасова, А.В. Янчев, І.Г. Волошан. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 240с.

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Под общ. ред. канд. экон. наук, доцента П.С. Тютюнника / Тютюнник П.С., Стародубова Г.М., Андриенко В.А., Петренко Л.Ф., Волошан И.Г., Сотникова О.А., Жовтопуп Н.Н., Сахаров П.А. - Х.: ИД ИНЖЕК", 2008. - 504 с.

2. Бухгалтерський облік / Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доцента П.С. Тютюнника / П.С. Тютюнник, Г.М. Стародубова, В.О. Андрієнко, Л.Ф. Петренко, І.Г. Волошан, О.О. Сотнікова, М.М. Жовтопуп, П.О. Сахаров. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 416 с.

3. Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 1 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 212 с.

4. Практикумдля самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: навчально-практичний посібник. Частина 2 / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Андрієнко В.О., Доценко Н.С., Волошан І.Г., Жовтопуп М.М., Сахаров П.О.Харків, Вид. ХНЕУ, 2009. - 388 с.

5. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Волошан І.Г., Фартушняк О.В. та ін.; за заг. ред. к.е.н.. проф. Тютюнника П.С. – Х. : вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с.

6. Навчальна бухгалтерія: навчально-практичний посібник / за заг. ред. к.е.н., проф. Тютюнника П.С., автори: Тютюнник П.С., Волошан І.Г., Сахаров П.О. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с.

 

Статті у фахових виданнях

1. Волошан І. Г. Інформаційні властивості первинного облікового документу / І. Г. Волошан // Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки. – 2007. – № 1(21). – С. 121 – 124.

2. Волошан І. Г. Система первинної облікової інформації як складова системи менеджменту підприємства / І. Г. Волошан // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 576. – С. 47 – 51.

3. Тютюнник П. С., Волошан І. Г. Формування потоків облікової інформації в системі управління підприємством / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2007. – Спецвип. 22. – Ч. 2. – С. 129 – 133. (Особистий внесок здобувача полягає у визначенні інформаційних потоків на підприємстві, їх структури, методик аналізу інформаційного забезпечення та формування аналітичних моделей потоків інформації).

4. Тютюнник П. С., Волошан І. Г. Документообіг – важливий фактор формування вчасного надходження та використання облікової інформації / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2008. – № 3 (15). – С. 117 – 119. (Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні структури документообігу за формами первинних документів, їх кількістю, структурними підрозділами підприємства та виявлення основних властивостей притаманних йому).

5. Тютюнник П. С., Волошан И. Г. Первичные учетные документы – залог информационного обеспечения системы бухгалтерского учета / П. С. Тютюнник, И. Г. Волошан // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2011. – № 2 (395). – Т. 2. – С. 84 – 86. (Особистий внесок здобувача – аналіз структури та складу первинних облікових документів за реквізитами з метою формування обліково-інформаційного забезпечення системи бухгалтерського обліку та управління підприємством).

6. Волошан І. Г. Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі / І. Г. Волошан // Економіка розвитку. – 2013. – № 3(67). – С. 90 – 92.

7. Волошан І. Г. Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі / І. Г. Волошан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5(43). – С. 297 – 300.

8. Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень / І. Г. Волошан // Часопис «Університетські наукові записки» Хмельницького інституту регіонального управління та права. – №4. – 2014. – С. 276–282.

9. Волошан І. Г. Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства / І. Г. Волошан // Інноваційна економіка. – 2014. – №6. – С. 293-297.

10. Волошан І. Г. Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства / І. Г. Волошан // Вісник Львівської комерційної академії / ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін. – Львів : Вид. ЛКА, 2014. – Вип. 46. – 294 с.

11. Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства / І. Г. Волошан // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1143-voloshan-i-g-oblikovo-informatsijne-zabezpechennya-intelektualnoji-vlasnosti-yak-skladovoji-aktiviv-pidpriemstva

12. Волошан І. Г., Гогой І.Ю. Аналіз податкових реформ щодо утримань з заробітної плати / І. Г. Волошан, І. Ю. Гогой // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1607-voloshan-i-g-gogoj-i-yu-analiz-podatkovikh-reform-shchodo-utriman-z-zarobitnoji-plati

13. Волошан І. Г., Чухлєбова Т.О. Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні / І. Г. Волошан, Т.О.Чухлєбова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 11. – Ч. 5. – С. 145-148.

14. Волошан І. Г., Курило А.В. Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства / І. Г. Волошан, А. В. Курило // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1802-voloshan-i-g-kurilo-a-v-udoskonalennya-pervinnogo-obliku-rukhu-zapasiv-na-pidpriemstvakh-silskogo-gospodarstva

 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Курбатов К. Є., Волошан І. Г. Грошові потоки підприємств як об’єкт фінансового обліку / К. Є. Курбатов, І. Г. Волошан // Вестник национального технического университета «ХПИ». – № 58. – том 1. – 2005. – С. 114-115.

2. Волошан І. Г. Первинна облікова інформація в системі управління підприємствами різних форм власності / І. Г. Волошан : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. [«Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України»], (Чортків, 23 – 24 лист. 2006 р.). – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – С. 75 – 77.

3. Волошан І. Г. Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку / І. Г. Волошан : збірн. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій»], (Харків, 24 – 25 лист. 2006 р.) – Х. : ВД «Фактор», 2006. – С. 192 – 199.

4. Волошан І. Г. Оптимізація первинної облікової інформації в нових умовах господарювання / І. Г. Волошан : збірн. тез доповідей V ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. уч. [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»], (Тернопіль, 21 – 23 лют. 2008 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2008.– Т. 2. – С. 405 – 407.

5. Волошан І. Г. Первинна облікова інформація – інформаційно-документальна основа системи обліку та управління / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Економічна політика України в умовах євроінтеграції»], (Кривий Ріг, 18 – 19 вер. 2008 р.). – Кривий Ріг : Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, ТОВ «Друкарня Октан-принт», 2008. – С. 198 – 200.

6. Волошан І. Г. Систематизація первинної облікової інформації – головний фактор, що визначає її цінність в умовах сьогодення / І. Г. Волошан : збірн. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. [«Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи»], (Тернопіль, 16 17 жовт. 2008 р.) – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – С. 167 – 169.

7. Тютюнник П. С., Волошан І. Г.  Вдосконалення облікової інформації на стадії її створення / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених [«Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання»], (Хмельницький, 23 – 24 жовт. 2008 р.). – Хмельницький : «Кросс», 2008. – Т. 3. – С. 114 – 116. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні напрямків вдосконалення облікової інформації на стадії створення первинних документів).

8. Соловйова Н.М., Волошан І. Г. Проблематика облікового відображення діяльності неприбуткових організацій у навчанні студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Соловйова, І. Г. Волошан : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення-2010]. [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

9. Волошан І. Г.  Актуальні проблеми організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативах / І. Г. Волошан : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення-2010]. [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Волошан І. Г. Система первинного обліку господарської діяльності підприємства: семантичний аналіз визначення / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю молодих вчених та студентів [«Розвиток України в умовах глобалізації»], (Харків, 18 бер. 2011 р.). // Управління розвитком. – 2011. – № 5 (102). – С. 171 – 172.

11. Глєбова Н. В., Волошан І. Г. Облік та управління дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан // матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика], (15-16 листопада 2011 р., м. Харків) // Управління розвитком. – 2011. – № 22 (119). – С. 103-105.

12. Глєбова Н. В., Волошан І. Г. Визначення загальних методичних підходів щодо оцінки активів і зобов’язань як основного елементу бухгалтерського обліку банків / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Проблеми управління соціально-економічним розвитком України] . [Електронний ресурс], ред. В.С. Пономаренко – Х. : ВБ «Фактор», 2012. – С. 1343-1354.

13. Волошан І. Г. Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація / І. Г. Волошан : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ. [«Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти»], (Харків, 18 квіт. 2013 р.) – Х. : ВБ «Фактор», 2013. – С. 730 – 736.

14. Волошан И. Г. Классификация документооборота предприятия по видам учетно-информационного обеспечения / И. Г. Волошан // «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»: материалы ХІІІ межд. заочн. научно-практич. конф-и (8 мая 2013) – Москва : «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 122 – 126.

15. Тарасова Т. О., Волошан І. Г. Вдосконалення первинного обліку процесу товароруху / Т. О. Тарасова, І. Г. Волошан : зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації»], (Дніпропетровськ, 14 – 15 трав. 2013 р.) – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 181 – 183. (Особистий внесок здобувача – алгоритм розробки форм первинних облікових документів з урахуванням мінімізації витрат часу на їх створення та обробку).

16. Волошан І. Г. Особливості контролю первинного обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. [«Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем»], (Івано-Франківськ, 15 – 17 трав. 2013 р.) – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 191 – 193.

17. Волошан І. Г. Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент суб’єктів господарювання : проблеми та перспективи розвитку»], (Житомир, 20 – 21 черв. 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 163 – 166.

18. Тарасова Т. О., Волошан І. Г. Шляхи вдосконалення нормування праці обліковців / Т. О. Тарасова, І. Г. Волошан : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку»], (Житомир, 20 – 21 черв. 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 145 – 147. (Особистий внесок здобувача полягає у розробці схеми нормованого часу роботи обліково-аналітичного персоналу в умовах комп’ютеризації зі створення обліково-інформаційного забезпечення господарської діяльності торговельних підприємств).

19. Волошан И. Г. Усовершенствование реквизитного состава учетно-информационного обеспечения товарных операций / И. Г. Волошан // Проблемы современной науки. – Ставрополь : Логос, 2013. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 133 – 139.

20. Волошан І. Г. Особливості контролю інформаційного забезпечення товароруху / І. Г. Волошан : матеріали ХХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток»], (Львів, 6 – 7 вер. 2013 р.). – Львів : ЛЕФ, 2013. – С. 105 – 108.

21. Волошан І. Г. Методичний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій / І. Г. Волошан : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Економіка і управління: теорія та практика»]: (12 – 13 вер. 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 161 – 165.

22. Волошан І. Г. Оцінка якості та інформаційної ємності первинних облікових документів / І. Г. Волошан : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеса, 26 – 27 вер. 2013). – Одеса : Атлант, 2013. – С. 143 – 145.

23. Волошан И. Г., Вдовиченко А. С. Особенности учета основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты / И. Г. Волошан, А. С. Вдовиченко : збірник матеріалі Міжнародної науково-практичної конференції [Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики] (м. Київ, 3-4 жовтня 2014 р.) у 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – С. 60 – 63.

 

 Методичні розробки

1. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік у неприбуткових організаціях» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2010. – 48 с.

2. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у неприбуткових організаціях» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчення / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2010. – 36 с.

3. Глєбова Н. В. Волошан І. Г. Облік у неприбуткових організаціях: конспект лекцій / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. – Харків, Вид. ХНЕУ. – 2011. – 132 с.

4. Робочий зошитдля самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальностей 6.030503, 6.030508 з дисципліни «Бухгалтерський облік». / Сотнікова О.О., Клімов А.В., Волошан І.Г., Дзьобко І.П. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 100 с.

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. А. А. Пилипенко, І. Г. Волошан, М. С. Горяєва. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с.

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік грошових коштів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 48 с.

7. Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства : Автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / І. Г. Волошан; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків. : Вид «Форт», 2014. – 20 с.

8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік основних засобів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с.

9. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Облік нематеріальних активів» з навчальної дисципліни «Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с.

10. Робоча програма навчальної дисципліни «Лабораторний практикум «Навальна бухгалтерія»» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 47 с.

11. Робоча програма навчальної дисципліни «Лабораторний практикум: Бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» денної форми навчання / укл. І. Г. Волошан, А. О. Литвиненко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 40 с.

Горяєва Марина Сергіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Горяєва М.С. Порівняння обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за національними та міжнародними стандартами // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Розд. 2.2. – С. 142-156. – Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Облік у галузях виробництва і послуг. Навчальний посібник / [Маляревський Ю. Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С., Касич А. О.]. – Харків: Вид-во "ІНЖЕК", 2008. – 616 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.)

2. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік». Навчально-практичний посібник / Фартушняк О.В., Пасічник І.Ю., Пасенко Н.С., Горяєва М.С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.

3. Маляревський Ю.Д. Облік активів підприємства. Навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С. – Харків, Вид. ХНЕУ, 2010. –192 с.

4. Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг. Навчальний посібник / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н. С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.)

5. Навчальна бухгалтерія. Навчально-практичний посібник / Авторський колектив – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 276 с. 

Статті у фахових виданнях

1. Мултанівська Т.В. Місце інвентаризації в аудиті основних засобів на підприємстві / Мултанівська Т.В., Горяєва М.С., Васильева Ю.В.  Науч. – тех. сб. «Комму-нальное хозяйство городов». – К.: Техника, 2009. – С.290-295. 

2. Мултанівська Т.В. Можливості розширення використання інших аудиторських послуг / Мултанівська Т.В., Горяєва М.С., Маляревський Ю.Д..Вісник Національного технического універ-ситету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробниц-тва. - Харків: НТУ "ХПІ". - 2009. - №36. С. 128-137

3. Мултановская Т.В., Внешний контроль качества в аудите как фактор повышения эффективности внутрифирменных стандартов / Мултановская Т.В., Горяева М.С., – Бизнес информ. - 2010. - №9. - С. 90 -94.

4. Мултанівська Т.В.,  Проблемы реализации результатов аудита на предприятии /  Мултановская Т.В., Воинова Т.С., Горяева М. С. – Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Антикризові аспекти регулювання економіки» – 02–04.12.2010 р., м. Харків // Бізнес-інформ. - 2011. - №2(395).- т.2. - С.155-157.

5. Мултановская Т.В. Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторское доказательство для повышения качества аудита / Мултановская Т.В.,  Горяева М. С. – Бизнес-информ. - 2012. - №12. - С.245-248.

6. Мултанівська Т.В. Застосування результатів роботи внутрішніх аудиторів під час здійснення аудиту фінансової звітності  / МултанівсьаяТ.В.,  Горяєва М. С. – Науковий вісник Херсонського державного університетуСерія Економічні науки Випуск 9-1,Частина1. Херсон: 2014.–С.221-224. 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Мултанівська Т.В.  Внутрішньофірмо-вий контроль якості аудиту / Мултанівська Т.В.,  Горяєва М.С. - Економіка розвитку. - ХНЕУ. - 2009. - №1. - С.91-95.

2. Мултанівська Т.В.  Можливості залучення експерта для підвищення якості аудиторських доказів / Мултанівська Т.В.,  Горяєва М.С. - Збірник праць Всеукр. науково-практичної кон-ференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні» / за заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.– С.236-238. 
3. Заєць О. М. Сравнительная характеристика определения и классификации биологических активов / Заєць О.М., Горяєва М.С. - Антикризові аспекти регулювання економіки: зб. тез доповідей на Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 груд. 2010 р. – Харків.: ХНЕУ, 2010. – С. 138-140. 

4. Заєць О. М. Проблемні аспекти застосування справедливої вартості в обліку біологічних активів та сільськогоспо-дарської продукції / Заєць О.М., Горяєва М.С. - Збірник наукових праць науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – 297 с. 

5. Мултанівська Т.В. Аудиторський контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С, Горяєва М. С. - Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювавня» (21-22 лютого 2014 р.) Макіївка: МЕГІ. – 2014. – С. 155-157.

6. Мултанівська Т.В. Застосування справедливої вартості при визначенні оцінки активів підприємства / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С, Горяєва М. С. -Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія та практика: Всеукраїн-ська науково-практична інтернет-конференція: тез. Доп., 13-14 березня, 2014 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – С. 192-194. 

7. Мултанівська Т.В.  Удосконалення процесу організації виконання процедурпри проведенні аудиту / Мултанівська Т.В., Горяєва М. С. - Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення. Міжнародна науково-практична конференція м. Ужгород 6-7 березня 2015р.- Ужгород:УНУ, 2015. – С. 216–219.

Методичні розробки

1. Задания и методические указания по выполнению курсовой работы курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 дневной и вечерней форм обучения / Фальченко А.И. Стародубова Г.М. Петренко Л.Ф. Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1994

2. Методические указания по теме «Отчетность объединений и предприятий» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 всех форм обучения / Сотникова О.А. Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1994

3. Методические указания к практическому заданию по теме «Учет затрат на производство» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 / Петренко Л.Ф., Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1995.

4. Методические указания к разделу «Учет продукции, работ и услуг и их реализации» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 06.08 / Сотникова О.А., Яковлева Г.Э, Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1996.

5. Методические указания по теме «Учет фондов и резервов» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 / Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

6. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет материальных ресурсов» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Маляревский Ю.Д., Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

7. Горяева М. С. Текст лекции «Отчетность предприятия» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения - РИО ХГЕУ, 1998.

8. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет денежных и расчетных операций» курса «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Маляревский Ю.Д., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1998.

9. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по курсу «Бухгалтерский учет» для студ. спец. 7.050201, 7.050204, 7.050206 дневной формы обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1997.

10. Методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет фондов» курса «Бухгалтерский учет»  / Маляревский Ю.Д., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 1999.

11. Методические рекомендации к практическим заданиям  по курсу  «Учет и аудит» для студ. спец. 7.050201, 8.000007дневной формы обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2000.

12. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет розничной торговли» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2002.

13. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет оптовой торговли» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2002.

14. Программа курса «Бухгалтерский учет торговой и посреднической деятельности» для студ. спец. 7.050108 всех форм обучения / Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2002.

15. Задания и методи-ческие рекоменда-ции к практичне-скому заданию по курсу «Бухгалтер-ский учет торговой и посреднической деятельности» для студ. спец. 7.050108 дн. формы обучения Сотникова О.А., Горяева М.С. - Вид  ХГЕУ, 2002.

16. Задания и методические рекомендации к практическому заданию по теме «Учет в сельскохо-зяйственных пред-приятиях» курса «Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяй-ства» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. Вид  ХГЕУ, 2003.

17. Методические рекомендации к контрольной работе по курсу «Бухгал-терский учет» для студ. спец. 7.050108, 7.050201 заочной формы обучения /Сотникова О.А., Горяева М.С. - РИО ХГЕУ, 2003.

18. Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях производства и услуг» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. РИО ХГЕУ, 2004.

19. Методические рекомендации к контрольной работе по курсу «Бухгал-терский учет в отраслях произ-водства и услуг» для студ. спец. 7.050106 всех форм обучения / Стародубова Г. М., Горяева М. С. РИО ХГЕУ, 2004.

20. Програма курсу “Облік у галузях виробництва і послуг” для студ. Спец. 7.050106 всіх форм навчання / Стародубова Г. М., Горяєва М. С. Вид  ХГЕУ, 2004.

21. Контрольні завдання і тести з курсу «Бухгалтер-ський облік» для бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання / Сотнікова О.А., Горяєва М.С. - Вид  ХГЕУ, 2004.

22. Методические рекомендации к практическим заданиям  по курсу «Бухгалтерский учет» для студентов всех форм обучения / Горяева М.С., Качала М.В., Плетникова Л.Н., Сотникова О.А., Яковлєва Г.Э. - Вид  ХГЕУ, 2004.

23. Конспект лекций по курсу «Бухгалтерский учет» для бакалавров всех форм обучения / Горяева М.С., Качала М.В., Плетникова Л.Н., Сотникова О.А., Яковлєва Г.Э. - Вид  ХГЕУ, 2004.

24. Конспект лекций по курсу «Учет в отраслях производства и услуг» / Стародубова Г. М., Горяєва М. С., Петренко Л.Ф. - Вид  ХГЕУ, 2004.

25. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів спеці-альностей 8.050108, 8.050201,8.000007 усіх форм навчання / Сотнікова О.А., Горяєва М.С. - Вид  ХНЕУ, 2005.

26. Методические рекомендации к заданиям для самостоятельной работы по курсу «Отчетность предприятия» для студентов специ-альности  8.050106 всех форм обучения / Тютюнник П.С., Горяєва М.С. - Вид ХНЕУ, 2005.

27. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу Бухгалтерський облік для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання / Маляревський Ю. Д., Сотнікова О. О., Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

28. Задания и методические указания к курсовой работе по курсу «Бухгалтер-ский учет» для студентов спец. 8.050106 заочной формы обучения / Маляревский Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

29.Робоча програма курсу «Облік активів підприєм-ства» для студентів спец. 8.050106 усіх форм навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2006.

30. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Облік активів підприємства” для студентів спеціальності 8.050106 денної форми навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2007.

31. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня "спеціаліст" Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С., Лабунська С. В., Горяйнова Ю. С., Прокопішина О. В.  - Вид ХНЕУ, 2007.

32. “Облік активів підприємства”. Конспект лекцій Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2007.

33. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств  для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної форми навчання Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2009.

34. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни “Звітність підприємств для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання Горяєва М.С.  - Вид ХНЕУ, 2009.

35. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва і послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2010.

36. Облік праці та її оплати. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансовий облік -1" для студентів напряму підготовки " Облік і аудит" усіх форм навчання Маляревський Ю. Д.,  Горяєва М.С., Лучанінова Г.С.  - Вид ХНЕУ, 2010.

37. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2011.

38. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2011.

39. Задания и методи-ческие указания к курсовой работе по дисциплине «Финансовый учет» для студентов направления подготовки 6.030509 заочной формы обучения / Маляревский Ю. Д., Горяева М.С. - Вид ХНЕУ, 2013.

40. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік активів підприємства» для студентів спеціальності 8.03050901«Облік і аудит» денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С.Вид ХНЕУ, 2013.

41. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни «Облік у галузях виробниц-тва та послуг» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид ХНЕУ, 2013.

42. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік за видами економі-чної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С.  - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

43. Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Волошан І.Г., Горяєва М.С.  - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

44. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» / Фартушняк О.В., Безкоровайная Л.В., Пасичник И.Ю., Шушлякова О.В., Цыбулько Д.И. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.

45. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Махота А.В., Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

46. Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми навчання / Махота А.В., Пасенко Н.С., Часовникова Ю.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

47. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій в автотранспортних підприємствах з навчальної диски-пліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

48. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у будівельних підпри-ємствах з навчаль-ної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Пасенко Н.С., Горяєва М.С. - Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.

 

 

Сахаров Павло Олександрович
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Янчев А.В. Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль: монографія / А.В. Янчев, О.О. Нестеренко, П.О. Сахаров; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 229 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2008. – 400 с

Статті у фахових виданнях 

1. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємства. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - С. 75-76.

2. Сахаров П.О. Проблеми вдосконалення управлінського обліку на українських підприємствах Львів, Вид. Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. - С. 172-176.

3. Сахаров П.О. Обліково-аналітична система підприємства: сутність і структура Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - С. 170-173.

4. Тютюнник П.С. Сахаров П.О. Организация системы учета по центрам ответственности Научный информационный журнал "Бизнес-Информ", ХНЕУ. – №2(2). – 2011. – С. 86-88.

5. Сахаров П.О. Теоретичні аспекти розрахунків електронними грошима Київ, КНЕУ, 2012 – С. 104-107

6. Сахаров П.О. Електронні гроші: проблеми застосування термінології Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2012 р. : [присвячена 45-річчю ХДУХТ : тези у 2 ч.] – Харків : ХДУХТ, 2012. – ч. 2. – С. 47-48.

7. Сахаров П.О. Особливості організації обліково-аналітичної системи антикризового управління діяльності підприємств Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. - С. 1641.

8. Сахаров П.О. Бюджетування розрахункових операцій торговельно-виробничих підприємств XII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» 10-12 жовтня 2013 року Сімферополь, Гурзуф

9. Сахаров П.О. Роль електронних платіжних інструментів у розвитку економіки / П.О. Сахаров, Х.С. Кононихіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери  торгівлі та послуг: зб. наук. пр. : у 2-х ч. Ч. 1 / Харк.держ.ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17). – С. 245 – 251.

10. Сахаров П.О. Удосконалення класифікації електронних грошей: обліковий аспект / П.О. Сахаров  // Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації облікової системи корпоративного та державного сектору: матеріали конференції 15 березня 2013 р.: МОН України,  Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, - Харків : ХІФ УДУФМТ, 2013. -  111 с. – С. 93-95.

Методичні розробки

1. Конспект лекцій Облік фінансування в бюджетних установах Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -   с.

2. Робоча программа навчальної дисципліни “Облік фінансування бюджетних установ” для студентів галузі знань “Економіка і підприємництво” денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -   с.

3. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Облік фінансування бюджетних установ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. - 32 с.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика