Menu

Безкоровайна Лідія Василівна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Безкоровайна Л. В. Сучасне економічне становище вітчизняних підприємств і визначення перспектив їх ефективної діяльності (п. 1.1). Сутність, зміст та особливості організаційно-економічного механізму ефективної операційної діяльності підприємства (п. 1.2). Механізм взаємодії підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища (п. 2.2). Методика оптимізації обсягу виробництва продукції на основі максимізації маржинального доходу в короткостроковому періоді (п. 3.2). Підходи щодо визначення допустимого рівня собівартості продукції з урахуванням обмежуючих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства (п. 3.3) // Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства : монографія / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – с. 9 – 46, с. 61 – 74, с. 112 – 135.

2. Безкоровайна Л. В. Особливості обліку запасів за національними та міжнародними стандартами // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф.А.А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. – Розд. 2.4. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 94 – 102.

Підручники та навчальні посібники

1. Маляревський Ю. Д. Управлінський облік : Навчальний посібник / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. Ф. Чечетова. – Х. : ВД "Інжек", 2009. – 248 с.

2. Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения /Сост. О.В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 164 с. (Рус. яз.)

3. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / Тютюнник П. С., Волошан І. Г., Фартушняк О. В. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Тютюнника П. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с.

Статті у фахових виданнях

1. Безкоровайна Л. В. Зовнішньоекономічна діяльність – необхідна складова розвитку національної економіки / Л. В. Безкоровайна // Вестник национального технического университета "ХПИ". Выпуск 24, 2001. – С. 165 – 168.

2. Безкоровайна Л. В. Система комплексного управління виробничими витратами / Л. В. Безкоровайна // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 119. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 25-29.

3. Безкоровайна Л. В. Система управления промышленным предприятием в условиях трансформационной экономики / Л. В. Безкоровайна //  Вестник науки и техники, 2003.– № 2-3. – С. 60-65.

4. Безкоровайна Л. В. Узгодження інтересів – необхідна складова ефективної діяльності підприємства / Л. В. Безкоровайна // Вестник национального технического университета «ХПИ», 2003. – № 22. – С. 51-53.

5. Безкоровайна Л. В. Вибір стратегії підприємства для підвищення ефективності його діяльності / Л. В. Безкоровайна // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2004. – № 4(32). – С. 86-89.

6. Безкоровайна Л. В. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму ефективної діяльності товаровиробника / Л. В. Безкоровайна // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 201.– Дніпропетровськ. ДНУ, 2005. – С. 624-631.

7. Лабунська С. В. Методичні рекомендації щодо планування обсягу виробництва та собівартості одиниці продукції / С. В. Лабунська, Л. М. Малярець, Л. В. Безкоровайна // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2005. – № 11. – С. 21-32.

8. Безкоровайна Л. В. Етапи митно-тарифного регулювання в Україні / Л. В. Безкоровайна, О. Г. Маляревська // Вісник ХДЕУ, 2001. - № 4. – С. 23-26 

9. Маляревський Ю. Д. Управлінський облік як підсистема бухгалтерського обліку / Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 66 . – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 93-96.

10. Маляревський Ю. Д. Інформаційне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень / Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна // Управління розвитком, 2006. – № 7. – С. 53-56.

11. Безкоровайна Л. В. Управлінський облік – інформаційна база для прийняття управлінських рішень / Л. В. Безкоровайна // Управління розвитком, 2008. – № 18. – С. 5-7.

12. Пасенко Н. С. Сравнительная характеристика терминологии П(С)БУ 8 и МСФО 38 "Нематериальные активы" / Н. С. Пасенко, Л. В. Безкоровайная // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 2008. – № 54. – С.40-44.

13. Безкоровайная Л. В. Управленческая отчетность – инструмент управления предприятием / Л. В. Безкоровайная // Бізнес информ, 2009. – № 7. – С. 122 – 124.

14. Безкоровайна Л. В. Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві / Н. С. Пасенко, Л. В. Безкоровайна // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009. – № 1. – С. 56-61.

15. Безкоровайна Л. В. Постановка управленческого учета на малих и крупних предприятиях / Л. В. Безкоровайная, Ю. С. Горяйнова // Бизнес-информ, 2010. - №1. – С. 103-109.

16. Горяйнова Ю. С. Организация учетной политики на малих предприятиях / Ю. С. Горяйнова, Л. В. Безкоровайная // Бизнес-информ, 2009. – №10. – С. 84-87.

17. Фартушняк О.В. Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в отечественной и зарубежной практике / О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайная, И. Ю. Пасичник // Бизнеснформ,2011.– № 2(2). – С. 107-109.

18. Безкоровайна Л. В. Особливості оцінки активів та зобовязань в обліку / Л. В. Безкоровайна // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014. - № 46. – С. 143-149.

19. Безкоровайна Л. В. Особливості обліку власного капіталу на підприємства : [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.global-national.in.ua.

Інші видання та матеріали конференцій

1. Безкоровайна Л. В. Витрати діяльності: питання визначення та управління / Л. В. Безкоровайна // Матеріали четвертої науково-практичної конференції молодих економістів «Сучасні проблеми розвитку виробництва». – Харків. – 2000. – С. 11-13.

2. Безкоровайна Л. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства з позиції інвесторів / Л. В. Безкоровайна // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Динаміка наукових досліджень 2003». – Дніпропетровськ. – 2003. – Т 22. – С. 4-5.

3. Безкоровайна Л. В. Напрямки підвищення ефективності виробництва і чинники, що на них впливають / Л. В. Безкоровайна // Теорія і практика сучасної економіки : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси. : ЧДТУ, 2004. – С. 278-280.

4. Безкоровайна Л. В. Фінансове забезпечення ефективної діяльності національного товаровиробника / Л. В. Безкоровайна // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників (Вінниця, 14-15 жовтня 2004р.). – Вінниця : «Ландл ЛТД», 2004. – С. 257-260.

5. Маляревський Ю. Д.Оцінка внеску структурних підрозділів підприємства у забезпечення його ефективної діяльності / Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна // Materials of final international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice. Vol 4. Economic sciences. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. – p. 32-36

6. Безкоровайна Л. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства на основі критерію задоволення економічних інтересів / Л. В. Безкоровайна // Тези доповідей на 2-й міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми міжнародних транспортних кордонів та єдиної транспортної системи України». – Харків : УкрДАЗТ, 2006. – № 14 – С. 87-88.

7. Безкоровайна Л. В. Сутність та критерії визнання фінансових інвестицій Управління розвитком / Л. В. Безкоровайна // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми обліку, аналізу і фінансового контролю в Україні», 2009. – №1. – С. 63

8. Безкоровайна Л. В. Особливості відображення в обліку продажу основних засобів / Л. В. Безкоровайна // Управління розвитком : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації», 2009. – №1. – С. 63

9. Безкоровайна Л. В. Особливості обліку і розподілу накладних витрат у вітчизняній та зарубіжній практиці / Л. В. Безкоровайна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (27 квітня 2012 року). – С. 1309 – 1314

10. Безкоровайна Л. В. Проблеми удосконалення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства / Л. В. Безкоровайна // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015 року). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 211-214

 

Методичні розробки

1. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з теми "Облік витрат діяльності та фінансових результатів" курсу "Фінансовий облік" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайна. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. – 24 с.

2. Програма курсу "Управлінський облік" для студентів спеціальності 7.050601 усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2004. – 44 с.

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни " Фінансовий облік -1" для студентів спеціальності 6.050100 " Облік і аудит" денної форми навчання / укл. О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайна. –Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. – 24 с.

4. Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, І. О.Басова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 40 с.

5. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» заочної форми навчання / укл. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 32 с.

6. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник, В. В. Лактіонов. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 48 с.

7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський Облік» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко, Л. В. Безкоровайна, Д. І. Цибулько. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 60 с.

8. Кваліфікаційне завдання в рамках підготовки до державного іспиту в частині облікових дисциплін для студентів кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, О. В. Фартушняк, Л. В. Безкоровайна. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 68 с.

9. Практикум з навчальних дисциплін «Управлінський облік» і «Облік і аналіз підприємницької діяльності» денної форми навчання / укл. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 80 с.

10. Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, П.С. Тютюнник, Л.В. Безкоровайна, О.В. Фартушняк . –Харків :Вид-во ХНЕУ, 2011. – 48 с.

11. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік-І” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / укл. Ю. Д. Маляревський, П. С. Тютюнник, Л. В. Безкоровайна, О. В. Фартушняк. –Харків :Вид-во ХНЕУ, 2011. – 60 с.

12. Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік – ІІ” для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” усіх форм навчання / укл. П. С. Тютюнник, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, О. В. Фартушняк. –Харків :Вид-во ХНЕУ, 2011. – 48 с.

13. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 28 с.

14. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напряму підготовки 6.030509 та «магістр» зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.

15. Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету основных средств по учебной дисциплине «Финансовый учет-1» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» всех форм обучения / сост. Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 48 с.

16. Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету запасов по учебной дисциплине «Финансовый учет-1» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» всех форм обучения / сост. Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 48 с.

17. Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету финансовых инвестиций по учебной дисциплине «Финансовый учет-2» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» всех форм обучения / сост. Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 32 с.

18. Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету денежных средств и дебиторской задолженности по учебной дисциплине «Финансовый учет-1» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» всех форм обучения / сост. Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская и др. – Х. : Изд. Им. С. Кузнеца, 2014. – 48 с.

19. Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету труда и его оплаты по учебной дисциплине «Финансовый учет-2» для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» всех форм обучения / сост. Ю. Д. Маляревский, Л. В. Безкоровайная, В. В. Ольховская и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 48 с.

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика