Menu

Дікань Лариса Василівна 
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії

 1. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія / Під заг. ред. Л.В. Дікань. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. — 96 с.
 2. Лібермановські читання — 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О.Г. Лібермана / Під заг. ред. В.С. Пономаренко, М.О. Кизима, О.Г.Зими. — Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. — 471 с.
 3. Ліберманівські читання — 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О.Г. Лібермана / Під заг. ред. В.С. Пономаренко, М.О. Кизима. — ВД «ІНЖЕК», 2011. — 331 с.
 4. Розвиток теоретико—методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / Під заг. ред. А.А. Пилипенка та Г.Ф. Азаренкова. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012.— 640 с.
 5. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: монографія / Під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Київ. — 2013. — 606 с.
 6. Контроль в бюджетних установах: теорія та практика: монографія / Під заг. ред. Л.В. Дікань. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. — 232 с.
 7. Финансовый контроль внешнеэкономической деятельности предприятия: теоретико—методологический аспект: монография / Под ред. Л.В. Дикань. — Х.: «Технологічний Центр». — 2013. — 252 с.
 8. Финансовый контроль: международный опыт [научно—практическое издание] / Под ред. Г.М. Азаренковой. — К.: УБД НБУ, 2013. — 322 с.
 9. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. М.О. Кизима, О.М. Тищенка. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. — 344 с.
 10. Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Дікань Л. В. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 220 с.
 11. Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, професора Л. В. Дікань. – Х.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2016. – 332 с.

Підручники та навчальні посібники

 1. Контроль в бюджетних установах: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, О.І. Щербаков, Ю.А. Ольховський. — Харків: ВД ИНЖЕК, 2007. — 208 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—972 від 23.10.2006р.)
 2. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.В. Дікань. — К.: Знання, 2007. — 327 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18 —Г—917 від 17 жовтня 2006р.)
 3. Державний аудит: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна, О.О. Вороніна. — Харків: вид. ХНЕУ, 2008. — 164 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—716 від 28.03.08)
 4. Контроль і ревізія: навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Н.В. Синюгіна. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. — 256 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18—Г—2377 від 18.11.2008р.)
 5. Аудит: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. — 276 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18—Г—2377 від 18.11 2008р.)
 6. Фінансово—господарський контроль: навч. посібн. / Л.В. Дікань. — К.: Знання, 2010. — 395 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—2655 від 10 грудня 2008р.)
 7. Контроль у бюджетних установах: підручник з електронним додатком / Л.В. Дікань. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. — 408 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1,4/18 —Г— 2378 від 18.11.2008 р.)
 8. Державний аудит: навч. посібн. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. — К.: Знання, 2011. — 503 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1/11—175 від 12 січня 2011р.)
 9. Фінансово—господарський контроль: навчально—методичний посібн. для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / Л.В. Дікань, В.О. Лукін. — Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. —130 с.
 10. Контроль і ревізія фінансових операцій: навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. — 232 с.
 11. Фінансово—господарський контроль: навчальний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. — 336 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—716 від 28.03.08)
 12. Аудит: навчально—методичний посібн. для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.М. Самородова. — Харків: ХІБС НБУ, 2012. — 209 с.
 13. Контроль у бюджетних установах: Підручник з електронним додатком / Л. В. Дікань. — 2—ге вид., доп. та перероб. — Х.: ВД «ІНЖЕК». — 2013.— 292 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1,4/18 —Г— 2378 від 18.11.2008 р.)
 14. Контроль в бюджетних установах: мультимедійний електронний підручник / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: ХНЕУ, 2013.
 15. Судово—економічна експертиза: навч. посібн. / Л.В. Дікань, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко . — Х.: Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. — 432 с.
 16. Контроль в бюджетних установах: лабораторний практикум / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. —144 с.
 17. Дікань Л. В. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с.
 18. Дікань Л. В. Судово-економічна експертиза : навчально-практичний посібник  [Електронний  ресурс] / Л. В. Дікань, В. Д. Понікаров, О. В. Ко-жушко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 221 с.

Статті в наукових, періодичних виданнях, збірниках

 1. Принципи фінансового контролю (теоретичні аспекти питання) / Л.В. Дікань // Проблемы рынка и развития регионов Украины в 21 столетии: матеріали научно—практической интернет—конференции (г. Одесса, 17–19 мая 2010 г.). — ОНПУ, кафедра учета, анализа и аудита — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.koaa.od.ua.
 2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю і незалежного аудиту / Л.В. Дікань // Управління розвитком. — 2010. — № 6 (82). — С. 48–51.
  Принципи фінансового контролю як основа теорії фінансового контролю / Л.В. Дікань // Економіка розвитку. — 2010. — № 4(56). — С. 8–10.
 3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Дікань // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу: тези доповідей Міжнародної науково — практичної конференції (м. Донецьк, 12–13 травня 2011р.). — Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. — С. 264–266.
 4. Напрями фінансового моніторингу як основи виявлення системної взаємодії суб’єктів господарювання на фінансовому ринку / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково—практичної конференції (м. Харків, 2 червня 2011р.). — Х.: ХНЕУ, АдвА. — 2011. — С. 45–49.
 5. Людський фактор в забезпеченні ефективності державного внутрішнього фінансового контролю / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Економіка розвитку. — 2011. — № 3 (59). — С. 10–12.
 6. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння фінансових потоків промислового підприємства / Л.В. Дікань, В.А. Малахов // Економіка розвитку. — 2011. — № 4 (60). — С. 76–80.
 7. Оцінка оптимальності руху товарних та фінансових потоків підприємства / Л.В. Дікань, В.А. Малахов // Фінансово—кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2011. — Випуск 2(11). — С. 140–148.
 8. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: організаційно—методологічний аспект / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна // World economy, finances and investments: modern view on the actual problemes: Материалы I Международной научно—практической конференции (м. Донецк, 20–21 november 2012р.). — Донецьк. — С. 49–54.
 9. Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Технологический аудит и резервы производства. — 2013. — № 4/2(12). — С. 40–43.
 10. Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Бізнес інформ. — 2013. — № 10. — С. 296–301.
 11. Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Дікань, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки. — 2013. — № 3. — С. 70–75.
 12. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю: стан впровадження та перспективи розвитку / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна, Є.В. Дейнеко // Актуальні Проблеми Економіки. — 2014. — № 4 (154). — С. 446–454.
 13. Дікань Л.В., Владімірова Н.П. / Теоретичні засади фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія "Економічні науки". – 2015. – Випуск 10. – частина 3 – С. 140 – 145.
 14. Дікань Л.В., Владімірова Н.П. / Оцінка рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Проблеми Економіки. – 2016. – №3. – С. 159-164.
 15. Dikan, L. Shevchenko I. The development of a typology of state audit in the internal and national practice/  L. Dikan, I. Shevchenko // Економіка розвитком.–  2016. – №3 (79). – С. №34-40.
 16. Dikan L. V., Deineko E. V., Kalinkin D. V., Public internal financial control reforming in Ukraine: conceptual foundations and practices / L. V. Dikan, E. V. Deineko, D. V. Kalinkin // Economic Annals-XXI – 2017. – № 165 (5-6). – С. 60-65.
 17. Dikan L., Shevchenko I. /Development of mechanism for development of public financial audit of budget programs implementation / L. Dikan, I. Shevchenko // Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». –м. Київ, 2018. – №5. – С. 46 – 52.
 18. Дікань Л.В. Державний фінансовий контроль: концептуальні основи його розвитку / Л. В. Дікань. // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки».  – 2019. – № 2(22). – С. 38-51.
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика