Menu

Лядова Юлія Олександрівна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

1. Фінансовий контроль: теорія та методологія: монографія / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна, Ю.О. Голуб. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 92 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

2. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія  за заг.ред. к.е.н., професора Дікань Л.В. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

3. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / під заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Пилипенка та к. е. н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с. (37,43 ум.-др. арк. / 0,83 ум.-друк. арк. власного внеску)

4. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: науково - практичне видання / за ред. професора Г.М. Азаренкової. - Київ: УБС НБУ, 2013.- 429 с. (18,83 ум. др. арк. / 1,63 ум.-друк. арк. власного внеску)

5. Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін. ; за заг. ред. Л. В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 332 с. (18,86 ум. др. арк. / 2,35 ум.-друк. арк. власного внеску)

Підручники та навчальні посібники

  • 1. Дікань Л.В. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Голуб Ю.О., Вороніна О.О.; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань].– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276с. (Гриф Міносвіти лист №14/18-Г-2377 від 18.11.2008р.)
  • 2. Дікань Л.В. Державний аудит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.В., О.О. Вороніна, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань]. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 164с. (під грифом МОН України) 
  • 3. Дікань Л.В. Держаний аудит: Навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань]. – К.: Знання, 2009. – 409 с. (під грифом МОН України)
  • 4. Практикум з навчальної дисципліни «Аудит» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Т.С. Воінова, О.О. Вороніна, О.О. Бондаренко, Ю.О. Голуб. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 84 с.
  • 5. Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. – 503 с. (Гриф Міносвіти України лист №1/11-175 від 12 січня 2011р.)
  • 6. Аудит: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" / Самородова Н.М., Дікань Л.В., Голуб Ю.О. - Харків: ХІБС НБУ, 2012. – 209 с. (12,22 ум.-др. арк. / 4,07 ум.-друк. арк. власного внеску)
  • 7. Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. -  Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232 с.
  • 8. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. (24,09 ум. др. арк. / 8,03 ум.-друк. арк. власного внеску)

Статті у фахових виданнях

1.
2. 
3. 

Інші видання та матеріали конференцій

1.
2. 
3. 

Методичні розробки

1.
2. 
3. 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика