Menu

Лядова Юлія Олександрівна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

1. Фінансовий контроль: теорія та методологія: монографія / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна, Ю.О. Голуб. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 92 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

2. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія  за заг.ред. к.е.н., професора Дікань Л.В. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

3. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / під заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Пилипенка та к. е. н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с. (37,43 ум.-др. арк. / 0,83 ум.-друк. арк. власного внеску)

4. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: науково - практичне видання / за ред. професора Г.М. Азаренкової. - Київ: УБС НБУ, 2013.- 429 с. (18,83 ум. др. арк. / 1,63 ум.-друк. арк. власного внеску)

5. Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін. ; за заг. ред. Л. В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 332 с. (18,86 ум. др. арк. / 2,35 ум.-друк. арк. власного внеску)

Підручники та навчальні посібники

 • 1. Дікань Л.В. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Голуб Ю.О., Вороніна О.О.; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань].– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276с. (Гриф Міносвіти лист №14/18-Г-2377 від 18.11.2008р.)
 • 2. Дікань Л.В. Державний аудит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.В., О.О. Вороніна, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань]. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 164с. (під грифом МОН України) 
 • 3. Дікань Л.В. Держаний аудит: Навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань]. – К.: Знання, 2009. – 409 с. (під грифом МОН України)
 • 4. Практикум з навчальної дисципліни «Аудит» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Т.С. Воінова, О.О. Вороніна, О.О. Бондаренко, Ю.О. Голуб. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 84 с.
 • 5. Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. – 503 с. (Гриф Міносвіти України лист №1/11-175 від 12 січня 2011р.)
 • 6. Аудит: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" / Самородова Н.М., Дікань Л.В., Голуб Ю.О. - Харків: ХІБС НБУ, 2012. – 209 с. (12,22 ум.-др. арк. / 4,07 ум.-друк. арк. власного внеску)
 • 7. Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. -  Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232 с.
 • 8. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. (24,09 ум. др. арк. / 8,03 ум.-друк. арк. власного внеску)

Статті у НМБД Scopus, Web of science, фахових виданнях

 1. Liadova Y. O., Krivtsova Т.О. Аналіз кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва в контексті удосконалення обліку і аудиту. The Problems of Economy. 2020. №2. C. 256–264 Режим доступу: https://www.problecon.com/article/?year=2020&abstract=2020_2_0_256_264   (фахове видання) (1,0 ум. др. арк. / 0,5 ум. др. арк. власного внеску)
 2. Лядова Ю. О. Аудит державних фінансів: оцінка стану та перспективи розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2019. № 3 (20). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr (фахове видання) 1,0 ум.др.арк.
 3. Лядова Ю. О., Крівцова Т.О. Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 164–176 Режим доступу: https://www.problecon.com/article/?year=2019&abstract=2019_2_0_164_176 (фахове видання) (1,0 ум. др. арк. / 0, 5 ум. др. арк. власного внеску)
 4. O., Krivtsova Т. О. Trends in the Development of Audit of Public Finances in the Context of Reforming the System of Public Financial Control. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). С. 317-327 Режим доступу: https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_02_0 (фахове видання) (1,5 ум. др. арк. / 0,75 ум. др. арк. власного внеску)
 5. K.-M. Meiss (Germany), K. Naumik-Gladka, T. Krivtsova & Yu. Liadova (Ukraine). Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state. Економічний часопис-ХХІ. 2017. № 5-6. С. 63-68. Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-EL_Version/EA-XXI_168_11-12_2017_1.pdf (Scopus). (1,37 ум. др. арк. / 0,34 ум. др. арк. власного внеску)

Інші видання та матеріали конференцій

 1. Лядова Ю. О. Організація внутрішнього аудиту на сучасному підприємстві. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика – матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. – Днепр : Середняк Т.К., 2021. – С. 310-312. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25299
 2. Лядова Ю. О. Напрямки розвитку бухгалтерського обліку в цифровій економіці. Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 2 жовтня 2020 року). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. 147 с., с. 51-53. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25300
 3. Лядова Ю. О. Внутрішній аудит і внутрішній контроль в системі державного фінансового контролю: теоретичний аспект. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 бер. 2020 р., м. Харків. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. С. 405–407. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23516
 4. Лядова Ю. О. Аудит як інструмент забезпечення ефективності фінансового управління в державному секторі: проблеми та перспективи розвитку. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 18-19 бер. 2019 р. : тези допов. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. С. 428-430. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21814
 5. Лядова Ю. О., Дейнеко Є. В. Використання кластерного аналізу для оцінки результативності праці в органах державного фінансового контролю. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наукової конф., 30-31 трав. 2019 р. : тези допов. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. С. 97-99. (0,2 ум. др. арк. / 0,1 ум.-друк. арк. власного внеску) Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21813

Методичні розробки 

 1. Міжнародні стандарти аудиту. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Ю. О. Лядова, І. О. Шевченко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Електрон. текстові дан. (152 КБ). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 46 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23382 (3 ум.-др. арк. / 1,5 ум.-друк. арк. власного внеску)
 2. Аудит державних фінансів: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронне видання] / укл. Ю. О. Лядова. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 12 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23117
 3. Міжнародні стандарти аудиту і податкове консультування: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня [Електронне видання] / укл. Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 11 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24025
 4. Міжнародні стандарти аудиту: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня [Електронне видання] / укл. Ю. О. Лядова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 8 с. (Укр. мов.) Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22372

Наявність електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів

 1. Міжнародні стандарти аудиту і податкове консультування, Сертифікат ПНС №5101-210601155826
 2. Внутрішній аудит та бізнес-консалтинг, Сертифікат ПНС №7185-210601155908
 3. Бухгалтерський облік, Сертифікат ПНС №7008-210601160122
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика