Menu

Лядова Юлія Олександрівна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

1. Фінансовий контроль: теорія та методологія: монографія / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна, Ю.О. Голуб. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. - 92 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

2. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія  за заг.ред. к.е.н., професора Дікань Л.В. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с. (6 ум.-др. арк. / 3 ум.-друк. арк. власного внеску)

3. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / під заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Пилипенка та к. е. н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с. (37,43 ум.-др. арк. / 0,83 ум.-друк. арк. власного внеску)

4. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: науково - практичне видання / за ред. професора Г.М. Азаренкової. - Київ: УБС НБУ, 2013.- 429 с. (18,83 ум. др. арк. / 1,63 ум.-друк. арк. власного внеску)

5. Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін. ; за заг. ред. Л. В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 332 с. (18,86 ум. др. арк. / 2,35 ум.-друк. арк. власного внеску)

Підручники та навчальні посібники

 • 1. Дікань Л.В. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Голуб Ю.О., Вороніна О.О.; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань].– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276с. (Гриф Міносвіти лист №14/18-Г-2377 від 18.11.2008р.)
 • 2. Дікань Л.В. Державний аудит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.В., О.О. Вороніна, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред.. канд. екон. наук, професора Л.В. Дікань]. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 164с. (під грифом МОН України) 
 • 3. Дікань Л.В. Держаний аудит: Навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; [За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань]. – К.: Знання, 2009. – 409 с. (під грифом МОН України)
 • 4. Практикум з навчальної дисципліни «Аудит» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. Т.С. Воінова, О.О. Вороніна, О.О. Бондаренко, Ю.О. Голуб. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 84 с.
 • 5. Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. – 503 с. (Гриф Міносвіти України лист №1/11-175 від 12 січня 2011р.)
 • 6. Аудит: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" / Самородова Н.М., Дікань Л.В., Голуб Ю.О. - Харків: ХІБС НБУ, 2012. – 209 с. (12,22 ум.-др. арк. / 4,07 ум.-друк. арк. власного внеску)
 • 7. Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. -  Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232 с.
 • 8. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. (24,09 ум. др. арк. / 8,03 ум.-друк. арк. власного внеску)

Статті у НМБД Scopus, Web of science, фахових виданнях

1. Liadova Yu. Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state  / K.-M. Meiss (Germany), K. Naumik-Gladka, T. Krivtsova & Yu. Liadova (Ukraine) // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 5-6. – С. 63-68. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-EL_Version/EA-XXI_168_11-12_2017_1.pdf (SCOPUS)

2.Голуб (Лядова) Ю.О. Сутність та роль контролю державних закупівель у сучасних умовах / Ю.О. Голуб // Економіка розвитку.- 2012. - №1 (61). - с.54-58

3. Голуб (Лядова) Ю.О. Застосування процедури аналізу доцільності кредитування суб'єктів господарювання в аудиторській діяльності / Ю.О. Голуб // Бизнес информ, 2012. - №8. – С.148-151

4. Голуб (Лядова) Ю.О. Визначення ефективності функціонування внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі / Ю.О. Голуб, Є.В. Дейнеко // Бизнес-информ. - 2012. - № 10. – С.191-194 (1,0 ум. др. арк. / 0, 5 ум.-друк. арк. власного внеску)

5. Лядова Ю.О. Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю / Ю.О. Лядова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 161-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

6. Лядова Ю.О. Аналіз доцільності залучення кредитних ресурсів підприємством: зміст та функціональне призначення в аудиторській практиці / Ю.О. Лядова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск № 7. Вересень 2015 р. – С. 840-844. – Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/issue-7-2015

7. Liadova Yu. O. Trends in the Development of Audit of Public Finances in the Context of Reforming the System of Public Financial Control / Т. О. Krivtsova, Yu. O. Liadova // Проблеми економіки. – 2018. – № 2 (36). – С. 317-327.

Інші видання та матеріали конференцій

 1. Голуб Ю.О. (Лядова Ю.О.) Контроль державних закупівель: проблеми та перспективи здійснення в Україні / Ю.О. Голуб // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу: міжнар.наук. - практ. конф.: тези доп.: 12-13 травня 2011р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.320-323.
 2. Голуб Ю.О. (Лядова Ю.О.) Обґрунтування доцільності застосування фінансового левериджу в процедурі залучення кредитних ресурсів / Ю.О. Голуб // Проблемы рынка и развития регионов Украины в 21 столетии: материалы научно-практической интернет конференции (г. Одесса 17-19 мая 2010 г.). – Одесса, ОНПУ, 2010. – Режим доступу до журн.: http://www.koaa.od.ua/
 3. Лядова Ю.О. Удосконалення контрольно-ревізійної роботи у сфері державних закупівель / Ю.О. Голуб // Зб. наук. робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми фінансового контролю: теорія, практика, сучасні рішення» 29 березня 2012р. – Управління розвитком. - 2012. - №7 (128). - с.42-43
 4. Лядова Ю.О. Роль фінансового контролю в забезпеченні фінансової безпеки України / Ю.О. Лядова, Є.М. Горобець // Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 22 - 25 жовтня 2015 р.) / Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2015. – С. 275-278. – Режим доступу до журн.: http://ekon.uipa.edu.ua (0,3 ум. др. арк. / 0,15 ум.-друк. арк. власного внеску)
 5. Лядова Ю.О. Особливості організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі / Ю.О. Лядова // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11-12 вересня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. - С. 76-79
 6. Лядова Ю.О. Місце внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього фінансового контролю / Ю.О. Лядова // Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 р.) . – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – С. 106-108.
 7. Лядова Ю.О. Аудит як інструмент забезпечення ефективності фінансового управління в державному секторі: проблеми та перспективи розвитку / Ю.О. Лядова // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 березня 2019 року. – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 428-430.

Методичні розробки

 1. Програма переддипломної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Ю.О. Голуб. – Х.: ХНЕУ, 2012. – 44с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни "Контроль у бюджетних та фінансово-кредитних установах" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. Л.В. Дікань, О.В. Кожушко, Ю.О. Лядова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (760 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 51 с.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни "Державний аудит" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. Л.В. Дікань, О.В. Кожушко, Ю.О. Лядова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (992 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 78 с.
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика