Menu

Шевченко Ірина Олександрівна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

  1. Шевченко І. О. Державний фінансовий аудит в Україні: теоретико-методичні засади оцінки якості / І. О. Шевченко // Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, І. О. Шевченко та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Дікань Л. В. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – С. 65 –78.
  2. Контроль в бюджетних установах: теорія та практика : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, І. О. Шевченко та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Дікань Л. В. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 360 с. Особистий внесок здобувача полягає у визначені факторів, що впливають на розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.

Підручники та навчальні посібники

1. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник в схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 273 с.

Статті у фахових виданнях

1. Шевченко І. О. Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / І. О. Шевченко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 388–395. (Index Copernicus).

2. Dikan L. The development of a typology of state audit in the international and national practice / L. Dikan, I. Shevchenko // Економіка розвитку. – 2016. – № 3 (79). – С. 34–40. (Index Copernicus, BASE, DOAJ). Особистий внесок здобувача полягає у розробленні класифікації державного аудиту.

3. Шевченко І. О. Оцінка рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / І. О. Шевченко // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 4. – С. 131– 137. (Index Copernicus).

4. Shevchenko I. O. The budget program: economic content and practice of implementation / I. O. Shevchenko // Baltic journal of economic studies. – 2017. – Vol. 3. – No. 4. – P. 294–301. (Латвія, Index Copernicus, Directory of Open Access Journa, ESCI by Web of Science).

5. Шевченко І. О. Обґрунтування показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудита виконання бюджетних програм [Електронне видання] / І.О.Шевченко // Ефективна економіка. – 2017. – № 10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5812 (Index Copernicus).

6. Shevchenko I. O.  Development of mechanism for development of public financial audit of budget programs implementation / L. Dikan, I. Shevchenko // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 5. – С. 46 – 52. (Index Copernicus, ISSN)

7. Шевченко І.О. Особливості аудиту розрахункових операцій підприємств України / В.О. Куцевол, І.О. Шевченко  // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 2 (19). – Режим доступу до ресурсу:  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019 (Index Copernicus)

8. Шевченко І.О. Сутність та розвиток аудиту в евроінтеграційних умовах / І.О. Шевченко, М.В. Липницька // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". –  2019. – .  № 38.  

9. Шевченко І.О. Реформування системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграції / І.О. Шевченко, Н.В. Шевченко // Науково-практичний економічний журнал "Економічні студії". –  2019. – .  № 1 (23). –  с. 97 – 101.

10. Шевченко І.О. Бюджетна програма як основа програмно-цільового планування в сучасних умовах глобалізації / І.О. Шевченко, О.В. Птащенко, В.В. Кошарна, Я.М. Кущ //  Вісник КНУТД. - 2019. -  № 6 (129). с. 101-110.

 Інші видання та матеріали конференцій

1. Shevchenko I. O. Theoretical principles of state financial audit of budget programs / I. O. Shevchenko // Материали за X-а Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката – 2014» (София, 17-25 декемвери 2014 г.). – Софія : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 9 – 11.

2. Shevchenko I. O. The essence and the importance of state financial audit in contemporary economy / I. O. Shevchenko // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції студентів і молодих учених вищих технічних навчальних закладів «Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) (Харків, 9 квітня 2015 р.). – Х. : ХНАДУ, 2015. – C. 241 – 246.

3. Шевченко І. О. Тезаурус дефініції «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм» / І. О. Шевченко // Збірник матеріалів VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук» (Запоріжжя, 9 – 10 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 36 – 40.

4. Шевченко І. О. Систематизація проблемних питань розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / І. О. Шевченко // Матеріали  III Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Київ – Відень – Прага, 30 вересня 2015 р.). – Київ : Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – С. 148 – 152.

5. Шевченко І. О. Теоретичні аспекти державного фінансового аудиту в сучасних умовах господарювання / І. О. Шевченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (Харків, 24 квітня 2015 р.). – Х. : «НТМТ», 2015. – С. 1046 – 1051.

6.Дікань Л. В. Сутність дефініції «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм» / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 18 – 19 листопада 2015 р.). – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – С. 340 – 343. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні методичного підходу до оцінки якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.

7. Дікань Л. В. Методичний підхід до оцінки якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 17 – 18 листопада 2016 р.) – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2016. С. 137 – 141. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні поняття  «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм».

8. Шевченко І. О. Фактори впливу на стан розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / І. О.  Шевченко // III Міжнародна конференція «Наука як рушійна антикризова сила» (Київ, 30 вересня 2016 р.). – Київ : Центр наукових публікацій, 2016. – С. 136–140.

9. Шевченко І. О. Аналіз факторів впливу на величину виявлених порушень при проведенні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / І. О. Шевченко // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України» (Ужгород, 21–22 жовтня 2016 р.). – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 125–127.

10. Шевченко І. О. Теоретичні засади аудиту як форми фінансового контролю [Електронний ресурс] / І. О. Шевченко, В. В. Харківська // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2016. – № 11. – С. 397–404. – Режим доступу : http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Naukovi_vudannya/MV/MV_11_2016.pdf. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні поняття  «аудит».

11. Шевченко І. О. Вектори розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко // ІІ міжнародна науково-практична нтернет-конференця «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення» (27 квітня 2018 року) – Донецьк. – Режим доступу :http://212.111.199.244/jspui/bitstream/123456789/19512/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%94%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

12. Шевченко І. О. Методичний підхід до оцінки аудиторського ризику при проведенні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм /  І. О. Шевченко // Розвиток європейського простору очима молоді:економічні, соціальні та правові аспекти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 2018 р.

13. Shevchenko I. O. Information security of ukraine: theory and tools of protection of the ukrainian information field / Ptashchenko O. V., Shevchenko I. O., Kosharna V. V. // IIІ International Scientific Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 22th, 2019. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – р. 4-7

14. Шевченко І.О. Теоретичні аспекти обліку і аудиту в сучасних умовах розвитку економіки України / І.О. Шевченко, О.А. Хівренко // Фінансова система та інформаційні технології:сучасний стан, ефективність, перспективи:збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 27 квітня 2019 р.). - К.: Аналітичний центр "Нова економіка", 2019. -  65-70 с.

15. Шевченко І.О. Сутність та значення аудиту в умовах глобалізації / І.О. Шевченко, Т.Ю. Рожнова // Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2019 р.). - Дніпро: НО "Перспектива", 2019. - с. 87-  91 

16. Шевченко І.О. Теоретичні аспекти сутності аудиторського ризику в Україні / І.О. Шевченко, Л. Ганущак-Єфіменко // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 30-31 травня 2019 р.). - Харків: ДІСА ПЛЮС, 2019. - с. 301- 302

17.Шевченко І.О. Аудит як фактор ефективності бізнесу / І.О. Шевченко, О.В. Птащенко // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 30-31 травня 2019 р.). - Харків: ДІСА ПЛЮС, 2019. - с. 127- 128

Методичні розробки

1.
2. 
3. 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика