Menu

Волковська Яна Віталіївна
Основні наукові та навчально методичні праці

Монографії 

1. Волковська Я. В. Підходи до класифікації витрат операційної діяльності / Я. В. Волковська // Social economics: theory and practice: Collective monograph. – Coventry: Agenda Publishing House, 2017. – 140 с. – С. 13-21.
2. Волковська Я. В. Роль та значення облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань / Я. В. Волковська // Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : монографія : [Електронне видання] / А. А. Пилипенко, Ю.Д.Маляревський, Л. В. Безкоровай-на та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора А. А. Пилипенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с.
3. 

Підручники та навчальні посібники

1.
2. 
3. 

Статті у фахових виданнях

1.Волковська Я. В. Підходи до обліку додаткових послуг, наданих підприємствами готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20. – Випуск 4. – С. 173-176.

2. Волковська Я. В. Основні тенденції управлінського обліку на сучасному етапі розвитку /  Я. В. Волковська //  Управління розвитком. – 2015. - №3. – С. 64-69.
3. Волковська Я. В. Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. - №14.- C. 54-58.

4. Волковська Я. В. Проблема розвитку готелів і ресторанів  в  Україні  та Харківській області /Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2015. - №10.- С. 192-197.
5. Волковська Я. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Я. В. Волковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. - №12.- C. 82-85.

6. Волковська Я. В. Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі / Я. В. Волковська // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Випуск 14. - С. 136-140.

7.Волковська Я. В. Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Випуск 2. - С. 109-112.

8. Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – №3. – С. 19-23.

9. Волковська Я. В. Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – №2. – С. 310-315.

10. Волковська Я. В. Формування управлінської звітності на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – С. 7-19.

11. Волковська Я. В. Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного  комплексу / Я. В. Волковська // Економіка. Фінанси. Право. – 2017.  – №11. – С. 36-38.

12. Волошан І. Г. Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств / І. Г. Волошан, Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – С. 273-278.

13. Волошан І. Г. Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку / І. Г. Волошан, Я. В. Волковська // Бізнес Інформ. – 2019. – №2.

 

Інші видання та матеріали конференцій

1. Волковская Я. В. Проверка состояния управленческого учёта на предприятии / Я. В. Волковская // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Том 3. – №4. – С. 24-31.
2. Волковська Я. В. Сутність управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №2. - С. 22-27.
3. Волковська Я. В. Узагальнення факторів впливу на облік витрат підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економічні студії. – 2016. - №4. – С. 28-31.

4. Волковська Я. В. Основні та додаткові витрати операційної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Економіка і фінанси. – 2016. - №8. – С. 13-19.

5. Волковська Я. В. Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська // Науковий журнал «ScienceRise». – 2017. – №8. – С. 13-16.

6. Волковська Я. В. Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська // Молодий вчений. – 2017. – №8. – Ч. 3. – С. 437-441.

7. Volkovska I. V. The main methods and techniques of the cost accounting as a part of the management accounting / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих вчених вищих технічних навчальних закладів [«Інтеграційні процеси й інноваційні технології. Досягнення і перспективи технічних наук»], (Харків, 09 квітня 2015 р.). –Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 251-253.

8. Volkovska I. V. The role of management accounting in the enterprise management system / I. V. Volkovska: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»], (Київ, 5-6 грудня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С. 6-9.

9. Volkovska I. V. The necessity of the management accounting features reflection in the company accounting policy / I. V. Volkovska: тези X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Wyksztalcenie i nauka bez granic»], (Перемишль, 07-15 грудня 2014 р.). - Volume 5. Economiczne nauki. - Przemysl: Nauka i studia, 2014. - С. - 23-26.

10. Волковська Я. В. Особливості формування та розвитку управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції сучасної науки»], (Шеффілд, 30 травня-07 червня 2015 р.). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – С. 12-20.

11. Волковська Я. В. Напрями управлінського обліку витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит], (Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 94-96.

12. Волковська Я. В. Сутність витрат операційної діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених [Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи], (Київ, 26-27 лютого 2016 р.).– К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – С. 70-72.

13. Волковська Я. В. Місце управлінського обліку в діяльності підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 24-25 березня 2016 року). - Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. - C. 361-363.

14. Волковська Я. В. Формування системи управлінського обліку на різних рівнях управління / Я. В. Волковська: materials of International Scientific-Practical conference [«From Baltic to Black Sea: National Models of Economaic Systems»], (Ріга, 25 березня 2016 р.). - Riga: Baltija Publishing, 2016. - C. 264-267.

15. Волковська Я. В. Об’єкти системи управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів»], (Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: Наукова економічна організація «Перспектива», 2016. – С. 125-127.

16. Волковська Я. В. Оптимізація обліку алкогольних напоїв у ресторані / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективні напрями наукових досліджень»], (Ковентрі, 30 вересня 2016 р.). – United Kingdom: United Kingdom, 2016.– С. 218-221.

17. Волковська Я. В. Аналіз підходів до обліку витрат у ресторані / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (Харків, 24-26 березня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 59-63.

18. Волковська Я. В. Кластеризація підприємств, що займаються готельно-ресторанним бізнесом, як спосіб підвищення конкурентоспроможності / Я. В. Волковська: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти], (Харків, 22 квітня 2016 р.). – Харків: Видавництво «НТМТ»,2016. – С. 1347-1352.

19. Волковська Я. В. Етапи організації управлінського обліку на підприємстві / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 30-31 березня 2017 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 421-423

20. Волковська Я. В. Переваги використання збалансованої системи показників в управлінському обліку підприємства / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів»], (Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 114-117.

21. Волковська Я. В. Особливості робочого плану рахунків для цілей управлінського обліку на підприємствах готельно--ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритетні напрями наукових досліджень»], (Київ, 15-16 серпня 2017 р.). – Київ: МЦНД, 2017. – С. 5-6. 

22. Волковська Я. В. Ведення управлінського обліку витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 29-30 березня 2018 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2018 – С.370-372.

23. Сахаров П. О. Роль стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємством / П. О. Сахаров, Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»], (Харків, 31 травня - 1 червня  2018 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018 – С. 154-155.

24. Волковська Я. В. Формування збалансованої системи показників як частини управлінського обліку / Я. В. Волковська: тези Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»], (Харків, 18-19 березня 2019 р.). – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2019 – С.408-410.

Методичні розробки

1.
2. 
3. 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика