Menu

Курган Наталя Володимирівна
наукові та навчально-методичні праці

МОНОГРАФІЇ

 1. Курган Н.В. Оптимізація собівартості реалізованої продукції на основі управління поточними забезпеченнями, спрямованого на перерозподіл постійних загальновиробничих витрат // Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : монографія : [Електронне видання] / Під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Розд. 3.2. – С. 108-196. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с. (19,94 ум. др. арк. / 0,94 ум. др. арк. власного внеску).
 2. Лабунська С. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : Монографія / С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 247 с. (10,38 ум. др. арк. / 4,75 ум. др. арк. власного внеску).
 3. Курган Н. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства в системі стратегічного управлінського обліку // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Розд. 4.2. – С. 73-94. – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. – 640 с. (44,6 ум. др. арк. / 0,84 ум. др. арк. власного внеску).

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Курган Н. В. Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій підприємства [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. В. Курган. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 182 с. (подано до друку)
 2. Валютні операції: порядок здійснення та облік / М. Казанова, Н. Вороная, Н. Курган. – Х.: Фактор, 2012. – 256 с.
 3. Довідник ЗЕДівця / Т. Ємельяненко, Н. Курган. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2012. – 496 с.
 4. ВЭД: бухгалтерский и налоговый учет в подробностях / Т. Войтенко, Н. Курган. – Х.: Фактор, 2013. – 448 с.
 5. Налоги UA / А. Андрусенко, А. Бобро, Т. Войтенко и др. – Х.: Фактор, 2013. – 1120 с.
 6. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / Тютюнник П. С., Волошан І. Г., Курган Н. В. та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Тютюнника П. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с. 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Kurhan N., Aksyuta V. Improvement of electronic money accounting at Ukrainian enterprises. Економіка харчової промисловості, Том 13, Випуск 2/2021. С. 58–70. URL: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/2041/2246 (1,3 ум. др. арк. / 0,65 ум. др. арк. власного внеску).
 2. Курган Н. В. Обґрунтування вибору ERP-рішення для цифровізації обліку, аналізу та управління на підприємстві України. Економічний вісник НТУУ «КПІ», № 17 (2020), 2020 р. С. 238–249. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216359/216454 (0,7 ум. др. арк.).
 3. Курган Н. В. Еволюція та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку та подання звітності підприємств України [Електронний ресурс]. Східна Європа : економіка, бізнес та управління. 2019. № 5 (22). С. 249–256. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/22_2019/37.pdf (0,82 ум. др. арк.).
 4. Курган Н. В., Мелєх А. С. Впровадження управління виробничими витратами за відхиленнями на малих промислових підприємствах України [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1298–1306. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/193.pdf (0,7 ум. др. арк. / 0,35 ум. др. арк. власного внеску)
 5. Курган Н. В. Програмне забезпечення документування експорту продукції українських підприємств [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2018. № 18, С. 951–960. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/132.pdf (0,75 ум. др. арк./ власного внеску).
 6. Курган Н. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України / Н. В. Курган, А. Ю. Кіпренко // Управління розвитком. – 2016. – № 2 (184). – С. 6–11. (0,65 ум. др. арк. / 0,32 ум.-друк. арк. власного внеску) (бази Google Scholar, RePEc)
 7. Курган Н. В. Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing / Н. В. Курган, Д. С. Ніконович // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання], 2016. – Випуск 9. – С. 802–809. (0,56 ум. др. арк. / 0,28 ум. др. арк./ власного внеску) (база Index Copernicus)
 8. Курган Н. В. Обґрунтування вибору промисловими підприємствами методів обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції / Н. В. Курган // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. – Випуск 9. Частина 7. – С. 211-215. (база Index Copernicus)
 9. Курган Н. В. Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції / Н. В. Курган // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. – Випуск 8. Частина 1. – С. 188-192. (база Index Copernicus)
 10. Курган Н. В. Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукції / Н. В. Курган // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія "Економіка і менеджмент". – 2014. – № 2(17). – С. 99-107.
 11. Курган Н. В. Інформаційне забезпечення рентабельності експортних операцій підприємства в умовах автоматизації обліково-аналітичного процесу / Н. В. Курган // Вісник економіки транспорту і промисловості Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Випуск 45. – С. 92–97.
 12. Курган Н. В. Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення / Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11 (418). – С. 241–245.
 13. Лабунська С. В. Вдосконалення агрегованих управлінських показників системи інформаційного забезпечення підприємства інноваційного типу розвитку / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Материалы Международной научно-практической конференции "Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: проблемы науки и практики" (Харьков,15–17 декабря 2009 г.) / Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (2). – С. 141–146.
 14. Лабунська С. В. Дослідження сутності інновацій з позицій забезпечення конкурентоспроможності й економічної ефективності діяльності підприємства / С. В. Лабунська, Н. В. Солянік (Н. В. Курган) // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 56–60.
 15. 15. Маляревский Ю. Д. Проблема оценки информационно-интеллектуальных аспектов деятельности предприятий инновационного типа развития / Ю. Д. Маляревский, С. В. Лабунская, Н. В. Курган // Бизнес Информ. – 2007. – № 8 (338). – С. 17–27.
 16. Лабунська С. В. Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С. 50–54.
 17. Лабунська С. В. Методичне забезпечення управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Управління розвитком : збірник наукових статей. – Х. : ХНЕУ, 2010. – № 6 (82). – С. 125–134.
 18. Курган Н. В. Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу розвитку підприємства / Н. В. Курган // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 1 (45). – С. 143–151.
 19. Лабунська С. В. Інформаційне забезпечення управління додатковими ефектами систематичної інноваційної діяльності підприємства / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Економіка розвитку. – 2011. – № 2 (58). – С. 95–98.

ІНШІ ВИДАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Курган Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління валютними заборгованостями нерезидентів за експортно-імпортними контрактами. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. Харків: ФОП Середняк Т.К., 2021. С. 302-305 (0,24 ум.-друк. арк.).
 2. Курган Н. В. Дисконтування довгострокових заборгованостей підприємства за вимогами оновлених П(С)БО. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 3-4 березня 2020 року. Харків: ФОП Панов А.М., 2020. С. 400–402. (0,24 ум.-друк. арк.).
 3. Курган Н. В. Дисконтування облікових показників підприємства при складанні фінансової звітності на основі таксономії. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути»], (м. Дніпро, 1-2 серпня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 388–394. (0,22 ум. др. арк.).
 4. Курган Н. В., Волковська Я. В. Калькулювання собівартості нового виду продукції за етапами життєвого циклу в системі управлінського обліку. Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»], (Харків, 30-31 травня 2019 р.). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. С. 85–87. (0,2 ум. др. арк. / 0,1 ум. др. арк./ власного внеску).
 5. Курган Н. В. Оподаткування реімпорту товарів українських підприємств в умовах електронного адміністрування ПДВ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми управління підприєм-ствами: теорія та практика»], (м. Харків – м. Торунь, 18-19 березня 2019 р.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 420–423. (0,24 ум.-друк. арк.).
 6. Курган Н. В. Облік зовнішньоекономічного фінансового лізингу в конфігурації «Бухгалтерія для України». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29–30 березня 2018 р.). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 385–388. Електронне видання (0,27 ум.-друк. арк.).
 7. Курган Н. В. Оцінювання економічного ефекту заходів з вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення підприємства. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 30–31 березня 2017 р.). С. 432 – 434. Електронне видання (0,24 ум.-друк. арк.).
 8. Курган Н. В. Застосування функціонального моделювання інформаційних потоків і документообігу для управління накладними витратами підприємства / Н. В. Курган // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.). Електронне видання (0,24 ум.-друк. арк)
 9. Курган Н. В. Техніка проведення та фінансовий облік акредитивних розрахунків українських підприємств при здійсненні експортних операцій / Н. В. Курган // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : ГО "Київський економічний науковий центр", 2015 – Ч.2. – С. 68-71.
 10. Соляник Н. В. (Курган Н. В.) Исследование понятия инновации / Н. В. Соляник (Н. В. Курган) // Тези доповідей 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України" (Коктебель, 7–11 червня 2006 р.).– Вісник економіки транспорту і промисловості : Спец. випуск. – Х. : УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 14. – С. 109–110.
 11. Курган Н. В. Обґрунтування вибору пріоритетного інноваційного проекту підприємства, зайнятого систематичним впровадженням нововведень / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті" (Київ, 16–17 вересня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр "Нова економіка". – 2011. – С. 56–59.
 12. Курган Н. В. Комплексне оцінювання інноваційних можливостей виробничого підприємства / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та ефективна організація фінансових і виробничих процесів" (Київ, 14–15 жовтня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр "Нова економіка". – 2011. – С. 73–77.
 13. Курган Н. В. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку машинобудів-них підприємств України / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки" (Тернопіль, 20–21 жовтня 2011 р.). – Тернопіль : Крок. – 2011. – С. 227–229.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Ділова гра : [Електронне видання] у програмному середовищі «1С: Підприємство» «Виробництво і оптова торгівля»/ укл. Н. В. Курган, О. В. Фартушняк – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 70 с. (подано до друку)
 1. Лабунська С. В. Облік діяльності та управління витратами підприємств : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня / С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 65 с.
 1. Комп'ютерні облікові системи : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / уклад. Н. В. Курган. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 51 с.
 2. Облік діяльності та управління витратами підприємств: робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 68 с.
 3. Маляревський Ю. Д. Комп'ютерні облікові системи. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня / Ю. Д. Маляревський, Н. В. Курган. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2017. – 414 с.
 4. Лабунська С. В. Управлінський облік: практикум для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня / С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. В. Курган – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 64 с.
 5. Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / уклад. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. В. Курган, Д. І. Цибулько. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. (Укр. мов.)
 6. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Н. В. Курган. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 64 с.
 7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік виробництва та управління витратами підприємств" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 33 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, В. В. Іванієнко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 130 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) та магістр (спеціальність 8.03050901) з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 121 с.
 10. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с.
Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика