Menu

Курган Наталя Володимирівна
наукові та навчально-методичні праці

МОНОГРАФІЇ

1. Лабунська С. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : Монографія / С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 247 с.

2. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / під заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Пилипенка та к. е. н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ

1. Валютні операції: порядок здійснення та облік / М. Казанова, Н. Вороная, Н. Курган. – Х.: Фактор, 2012. – 256 с.

2. Довідник ЗЕДівця / Т. Ємельяненко, Н. Курган. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2012. – 496 с.

3. ВЭД: бухгалтерский и налоговый учет в подробностях / Т. Войтенко, Н. Курган. – Х.: Фактор, 2013. – 448 с.

4. Налоги UA / А. Андрусенко, А. Бобро, Т. Войтенко и др. – Х.: Фактор, 2013. – 1120 с.

5. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / Тютюнник П. С., Волошан І. Г., Фартушняк О. В. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Тютюнника П. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с. 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

1. Курган Н. В., Кіпренко А. Ю. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України / Н. В. Курган, А. Ю. Кіпренко // Управління розвитком. – 2016. – № 2 (184). – С. 6–11.

2. Курган Н. В. Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing / Н. В. Курган, Д. С. Ніконович // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Випуск 9. – 2016. – С. 802-809.

3. Курган Н. В. Обґрунтування вибору промисловими підприємствами методів обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції / Н. В. Курган // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 9. Частина 7. – С. 211-215.

4. Курган Н. В. Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції / Н. В. Курган // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 8. Частина 1. – С. 188-192.

5. Курган Н. В. Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукції / Н. В. Курган // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – № 2(17). – С. 99-107.

6. Курган Н. В. Інформаційне забезпечення рентабельності експортних операцій підприємства в умовах автоматизації обліково-аналітичного процесу / Н. В. Курган // Вісник економіки транспорту і промисловості Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Випуск 45. – С. 92–97.

7. Курган Н. В. Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення / Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11 (418). – С. 241–245.

8. Лабунська С. В. Дослідження сутності інновацій з позицій забезпечення конкурентоспроможності й економічної ефективності діяльності підприємства / С. В. Лабунська, Н. В. Солянік (Н. В. Курган) // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 56–60.

9. Маляревский Ю. Д. Проблема оценки информационно-интеллектуальных аспектов деятельности предприятий инновационного типа развития / Ю. Д. Маляревский, С. В. Лабунская, Н. В. Курган // Бизнес Информ. – 2007. – № 8 (338). – С. 17–27.

10. Лабунська С. В. Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С. 50–54.

11. Лабунська С. В. Методичне забезпечення управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Управління розвитком : збірник наукових статей. – Х. : ХНЕУ, 2010. – № 6 (82). – С. 125–134.

12. Курган Н. В. Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу розвитку підприємства / Н. В. Курган // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 1 (45). – С. 143–151.

13. Лабунська С. В. Інформаційне забезпечення управління додатковими ефектами систематичної інноваційної діяльності підприємства / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Економіка розвитку. – 2011. – № 2 (58). – С. 95–98.

Інші видання та матеріали конференцій

1. Курган Н. В. Застосування функціонального моделювання інформаційних потоків і документообігу для управління накладними витратами підприємства / Н. В. Курган // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.)

2. Курган Н. В. Техніка проведення та фінансовий облік акредитивних розрахунків українських підприємств при здійсненні експортних операцій / Н. В. Курган // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 – Ч.2. – С. 68-71.

3. Соляник Н. В. (Курган Н. В.) Исследование понятия инновации / Н. В. Соляник (Н. В. Курган) // Тези доповідей 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (Коктебель, 711 червня 2006 р.). – Вісник економіки транспорту і промисловості : Спец. випуск. – Х. : УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 14. – С. 109–110.

4. Лабунська С. В. Вдосконалення агрегованих управлінських показників системи інформаційного забезпечення підприємства інноваційного типу розвитку / С. В. Лабунська, Н. В. Курган // Материалы Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: проблемы науки и практики» (Харьков,15–17 декабря 2009 г.) / Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (2). – С. 141146.

5. Курган Н. В. Обґрунтування вибору пріоритетного інноваційного проекту підприємства, зайнятого систематичним впровадженням нововведень / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті» (Київ, 16–17 вересня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка». – 2011. – С. 56–59.

6. Курган Н. В. Комплексне оцінювання інноваційних можливостей виробничого підприємства / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та ефективна організація фінансових і виробничих процесів» (Київ, 14–15 жовтня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка». – 2011. – С. 73–77.

7. Курган Н. В. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки» (Тернопіль, 20–21 жовтня 2011 р.). – Тернопіль : Крок. – 2011. – С. 227–229.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

1. Маляревський Ю. Д. Методичні рекомендації до виконання лабо-раторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня / Ю. Д. Маляревський, Н. В. Курган. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2017. – 414 с.

2. Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / уклад. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. В. Курган, Д. І. Цибулько. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. (Укр. мов.)

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік  і  техніка проведення зовнішньоекономічних операцій" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина, Н. В. Курган. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік виробництва та управління витратами підприємств» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 33 с.

5. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, В. В. Іванієнко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 130 с.

6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) та магістр (спеціальність 8.03050901) з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 121 с.

7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с.

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика