Menu

Леонова Юлія Олександрівна
наукові та навчально методичні праці

Статті у фахових виданнях

  1. Леонова Ю. О. Проблеми обліку логістичних витрат на вітчизняних промислових підприємствах // Харків: Бізнес інформ. № 11. – 2012. – С. 245 – 248.
  2. Леонова Ю. О. Особливості обліку основних засобів на підприємстві // Харків : Бізнес інформ. № 5. – 2013. – С. 298-302.
  3. Леонова Ю. О., Махота А. В. Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з дебіторами // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління – Т. ХIV, вип. 288:. Серія: Економіка. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 246-259.
  4. Махота А. В., Леонова Ю. О.Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства: сутність та класифікація // Тернопіль : зб. наук. праць “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 2. – С.154-162.
  5. Леонова Ю. О. Запаси підприємства як об’єкт обліку: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 2. Миколаїв. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Електронний журнал. – № 2. грудень 2014. – С.1255-1258.
  6. Леонова Ю. О.Методичні аспекти організації обліку оплати праці з метою виконання її функціонального призначення // Херсон : Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – № 9. – 2015. С.212-215.

Інші видання та матеріали конференцій

  1. Леонова Ю. О. Формування обліково-інформаційного забезпечення розрахункових операцій у звіті про фінансовий стан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях".– Львів: «ЛЕФ», 2015. – ч.2. –С.114–116.

Методичні розробки.

  1. Практичні завдання з навчальної дисципліни "Облік і аудит" (Модуль1. Основи бухгалтерського обліку та облік основних господар­ських процесів) для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менедж­мент" денної форми навчання : [Електронне видання] / укл. Ю. О. Леоно­ва. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 34 с. (Укр. мов.)
  2. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі" для студентів спеціальності 8.14010301 "Туризмознавство" денної форми навчання: [Електронне видання] / укл. О. В. Прокопішина, Ю. О. Леонова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

 

 

Go to top
(C) Кафедра бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика