Menu

Пасенко Наталія Сергіївна
наукові та навчально методичні праці

Монографії

1. Пасенко Н. С. Порівняння обліку необоротних активів за національними та міжнародними стандартами // Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. – Розд. 2.2. – С. 73-94. – Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с.

2. Пасенко Н.С. Особливості консолідації обліково-аналітичної інформації в менеджменті будівельних підприємств // Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Пилипенка.

 

 Підручники та навчальні посібники

1. Інформаційні системи та технології в обліку. Навчальний посібник / [Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Пасенко Н. С., Маляревський Ю. Д.]. –  Харків: Вид-во ХНЕУ, 2005. – 296 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (протокол № 5 від 20.12.2004 р.))

2. Облік у галузях виробництва і послуг. Навчальний посібник / [Маляревський Ю. Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С., Касич А. О.]. – Харків: Вид-во "ІНЖЕК", 2008. – 616 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.))

3. Практикум з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік». Навчально-практичний посібник / [Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю., Горяєва М. С., Пасенко Н. С. ]. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 96 с.

4. Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг. Навчальний посібник / Маляревський Ю. Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1104 від 11.07.2007 р.))

5. Пасенко Н. С. Облік нематеріальних активів. Господарські операції // Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / За заг. ред. к.е.н., проф. Тютюнника П. С. – Розд. 4. – С. 131-136. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с.

 6. Економіка підприємства: теорія і практикум. Навчальний посібник / [Дорошенко Г. О., Семенець А. О., Пасенко Н. С. та ін.]. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 328 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-11835 від 22.07.2013 р.))

Статті у фахових виданнях

1. Пасенко Н. С.  Про один з підходів до моніторингу системи мотивації праці / Н. С. Пасенко // Технический прогресс и эффективность произ­водства: Вестник НТУ "ХПИ". Сб. науч. тр. Вып. 8-1’2002. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2002. – С. 175-179.

2. Пасенко Н. С. Формування дієвої системи мотивації праці на сучасному етапі / Н. С. Пасенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 162. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 19-29.

3. Пасенко Н. С. Факторный анализ влияния системы мо­тивации труда на финансово-хозяйст­венную деятель­ность предприятия / Н. С. Пасенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 153. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 53-59.

4. Журавльова І. В. Формування дієвої системи мотивації праці персоналу підприємства / І. В. Журавльова, Н. С. Пасенко // Вісник: Економіка: Зб. наук. пр. Вип. 63. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – С. 52-53.

5. Пасенко Н. С.  Вибір інформа­ційних показників для управління сис­темою мотивації праці персоналу під­приємства / Н. С. Пасенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 168. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 66-71.

6. Пасенко Н. С.  Підхід до оцінки рів­ня якості системи мотивації праці на основі побудови ла­тент­ного показника / Н. С. Пасенко // Социально-экономи­чес­кие аспекты промыш­ленной политики. Эко­номи­ка и социология труда, менеджмент пер­сонала: Сб. науч. тр. – Т. 4, ч. І. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти, 2003. – С. 151-156.

7. Пасенко Н. С.  Балансовий метод як інструмент побу­дови елементів ефек­тивної системи мотивації праці пер­соналу / Н. С. Пасенко // Науковий вісник Буко­винського державного фінансово-економіч­но­го інституту: Зб. наук. праць. Вип. 4: Екон. науки. – Чернівці, 2003. – С. 294-299.

8. Пасенко Н. С.  Посилення функції оплати праці в системі фінансово-господарської моти­вації діяльності під­приємств / Н. С. Пасенко // Вісник Дніпропетров­ського державного фі­нансово-економічного інституту. Екон. науки. № 1 (9). – Дніпропет­ровськ, 2003. – С. 33-38.

9. Пасенко Н. С.  Балансовий метод як інструмент побу­дови елементів ефективної системи мотивації праці персоналу / Н. С. Пасенко // Вісник Харківського на­ціонального універ­ситету ім. В.Н. Каразі­на. Економічна серія. № 580. – Харків, 2003. – С. 168-171.

10. Пасенко Н. С.  Побудова дієвого механізму мотивації праці персоналу під­приємства / Н. С. Пасенко // Технический прогресс и эффективность произ­водства: Вестник НТУ "ХПИ". Сб. науч. тр. Вып. 23. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. – С. 56-59.

11. Пасенко Н. С.  Оцінка складових системи мотивації праці персоналу під­приємства (на прик­ладі промислових підприємств Харків­ської області) / Н. С. Пасенко // Збірник наукових праць Українського держав­ного морського техніч­ного університету. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. - № 1 (394). – С. 99-110.

12. Пасенко Н. С. Проблеми класифікації, обліку та документального оформлення нематеріальних активів / Н. С. Пасенко, Л. Г. Макарова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва  – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - № 13(1). – С. 68-71. 

13. Пасенко Н. С. Визнання та оцінка доходів за будівельними контрактами: міжнародна та вітчизняна практика / Н. С. Пасенко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць, 2008, випуск 2. – С. 52-57.

14. Пасенко Н. С. Сравнительная характеристика терминологии П(С)БУ 8 и МСФО 38 "Нематериальные активы" / Н. С. Пасенко, Л. В. Безкоровайна // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва,– Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – № 54. – С.40-44.

15. Пасенко Н. С. Особенности отражения нематериальных активов в финансовой отчетности предприятия / Н. С. Пасенко // Бизнес-Информ, 2008. – № 10. – С.69-72.

16. Безкоровайна Л.В. Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві / Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009. – № 1. – С. 56-61.  

17. Пасенко Н. С. Сравнение дебиторской задолженности в соответствии с украинскими и международными стандартами учета / Н. С. Пасенко, О. В. Шушлякова // Бизнес-Информ, 2011. –  № 2. – С. 101-104.

18. Пасенко Н. С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства [Електронний ресурс ] / Н. С. Пасенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3246-pasenko-n-s-organizatsiya-oblikovo-analitichnogo-zabezpechennya-upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriemstva.

19. Пасенко Н. С. Методика аналітичного забезпечення в управлінні необоротними активами на підприємствах енергетичної галузі [Електронний ресурс ] / Н. С. Пасенко, А. О. Херхадзе // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 19. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-19-2017/28

Інші видання та матеріали конференцій

1. Журавльова І. В.  Система оціночних індикаторів як ін­стру­мент управ­ління якісним скла­дом державного апа­рату / І. В. Журавльова, Н. С. Пасенко // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць. № 2 (13), Ч. І. – Харків: Видавництво ХарРІ УАДУ, 2002. – С. 205-207.

2. Журавльова І. В.  Оплата праці в мо­ти­ваційній системі економічного росту підприємства / І. В. Журавльова, Н. С. Пасенко // Науковий вісник Во­лин­ського державного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. № 2. – Луцьк, 2002. – С. 193.

3. Журавлева И. В.  Моделирование влияния системы мо­тивации труда на финансовую ус­той­чивость предприя­тия / И. В. Журавлева, Н. С. Пасенко // Комп’ютерне моде­лю­вання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: І.В.І., 2002. – С. 250-253.

4. Журавльова І. В.  Моделювання оцін­ки рівня мотивова­но­сті праці персона­лу підприємства / І. В. Журавльова, Н. С. Пасенко // Приборостроение-2002: Сб. трудов. – Вінниця-Алупка, 2002. – С. 63-64.

5. Пасенко Н. С.  Формування моніто­рингу системи моти­ва­ції праці / Н. С. Пасенко // Підприємництво: проб­леми становлення та функціонування: Зб. наук. пр. № 2. – Житомир: Ред.-вид. відділ ІПСТ, 2002. – С. 170-173.

6. Пасенко Н. С.  Організація ефек­тивного механізму мотивації праці пер­соналу / Н. С. Пасенко // Исследование и опти­ми­зация экономических процессов "Оптимум-2003" // Труды IV международной науч.-практ. конф. – Харьков, НТУ "ХПИ", 2003. – С. 166.

7. Пасенко Н. С.  Вплив факторів мо­тивації на продук­тивність праці пер­со­налу підприємст­ва / Н. С. Пасенко // Економічний і соціаль­ний розвиток України в ХХІ столітті: Зб. наук. праць І Всеукраїнської наук.-практ. конф. мо­лодих вчених. – Терно­піль: Економічна думка, 2004. – С. 502-513.

8. Пасенко Н. С. Проблеми формування собівартості наданих послуг у будівельних підприємствах / Н. С. Пасенко // Управління розвитком, 2007. – № 4 – С. 27-28.
9. Маляревський Ю. Д. Розвиток компетенцій спеціаліста під час викладання облікових дисциплін / Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко // Труди IV-ї міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів" "Оптимум-2008". – Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – С. 213-214. 

10. Пасенко Н. С. Відображення в обліку зменшення та відновлення корисності об'єктів нематеріальних активів / Н. С. Пасенко // Управління розвитком, 2009. - № 1. – C. 60. 

11. Пасенко Н. С. Складання приміток до фінансової звітності з обліку основних засобів за міжнародними стандартами / Н. С. Пасенко // Управління розвитком, 2009. – № 15. С. 61-62.

12. Пасенко Н. С. Деякі аспекти обліку інвестиційної нерухомості: міжнародна та вітчизняна практика / Н. С. Пасенко // Управління розвитком, 2011. – № 5. – С. 186-187.

13. Пасенко Н. С. Особливості фор­му­вання системи облі­ку будівельних під­приємств / Н. С. Пасенко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х: Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 435 - 437.

14. Пасенко Н. С. Методичні підходи до визначення фінансових результатів діяльності підприємства / Н. С. Пасенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (30 – 31 березня 2017 року) – Х. : Вид. ФОП Панов А.М., 2017. – С. 477-479.

Методичні розробки

1. Журавлева И. В. Информационные системы и техно­ло­гии в учете. Конс­пект лекций для сту­дентов специальнос­ти 7.050106 всех форм обучения / И. В. Журавлева, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 344 с.

2. Маляревський Ю. Д. Методичні рекомен­дації до виконання контрольних робіт з навчальної дисцип­ліни "Облік у галу­зях виробництва і послуг" для студен­тів напряму підго­тов­ки "Облік і аудит" заочної фор­ми навчання / Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 24 с.

3. Пасенко Н. С. Методичні рекомен­дації до виконання контрольних робіт з навчальної дисцип­ліни "Бухгалтерсь­кий облік" для сту­дентів напряму під­го­товки "Облік і аудит" заочної фор­ми навчання / Н. С. Пасенко, В. В. Ольховська, Г. С. Лучанінова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 36 с.

4. Пасенко Н. С. Методичні рекомен­дації до виконання контрольних робіт з навчальної дисцип­ліни "Облік у зару­біжних країнах" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" заочної фор­ми навчання / Н. С. Пасенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 32 с.

5. Маляревський Ю. Д. Робоча програма навчальної дис­цип­ліни "Бухгалтерсь­кий облік" для сту­дентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" на­пряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм нав­чання / Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, О. В. Фартушняк, Н. С. Пасенко, І. Ю. Пасічник, В. В. Лактіонов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 48 с.

6. Маляревський Ю. Д. Методичні рекомен­дації до виконання індивідуальних нав­чально-дослідних завдань з навчальної дисципліни "Бухгал­терський облік" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної фор­ми навчання / Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, Д. І. Цибулько– Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 60 с.

7. Пасенко Н. С. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з тем "Облік виробничих запасів" і "Облік сировини та матеріалів" навчальної дисципліни "Фінансовий облік І" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Н. С. Пасенко, В. В. Лактіонов. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 48 с.

8. Горяєва М. С. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва і послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання / М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 48 с.

9. Маляревський Ю. Д. Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий облік за міжнародними стандартами" для студентів спеціальності "Облік і аудит" денної форми навчання / Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. – 64 с.

10. Маляревський Ю. Д. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / Маляревський Ю. Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. – 64 с.

11. Горяєва М. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" усіх форм навчання / М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2011. – 64 с.

12. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 та «магістр» зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту / Пилипенко А. А., Маляревський Ю. Д., Безкоровайна Л. В. та ін. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.

13. Горяєва М. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни «Облік у галузях виробництва та послуг» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 36 с.

14. Маляревський Ю. Д. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий облік за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / Маляревський Ю. Д., Пасенко Н. С., Даниленко С. В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с.

15. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання / [Пасенко Н.С., Маляревський Ю.Д., Ольховська В.В., Лучанінова Г.С.]. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 32 с.

16. Маляревський Ю. Д. Робоча програма навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 67 с.

17. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Пилипенко А. А., Маляревський Ю. Д., Безкоровайна Л. В. та ін. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 124 с.

18. Пасенко Н. С. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обучения / Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва, А. В. Махота. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 60 с.

19. Махота А. В. Завдання до прак­тичних занять із навчальної дисцип­ліни «Бухгалтерсь­кий облік» для сту­дентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден­ної форми нав­чання / А. В. Махота, Н. С. Пасенко, Ю. С. Часовнікова, М. С. Горяєва. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 64 с.

20. Пасенко Н. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій в автотранспортних підприєствах з навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 32 с.

21. Пасенко Н. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у будівельних підприєствах з навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 32 с.

22. Пасенко Н. С. Робоча програма навчальної дисцип­ліни "Облік і  фінан­сова звітність за міжнародними стан­дартами" для сту­ден­тів спеціаль­ності 8.03050901 "Облік і аудит" ден­ної фор­ми навчанняя / Н. С. Пасенко, В. В. Ольховська, Т. В. Олійник. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 76 с.

23. Пасенко Н. С. Методичні рекомен­дації до самостійної роботи з обліку опе­рацій у торгі­вельних підприємст­вах з навчальної дисцип­ліни "Облік за вида­ми економіч­ної дія­ль­ності" для студен­тів напряму підго­тов­ки 6.030509 "Об­лік і аудит" денної форми навчання / Н. С. Пасенко, М. С. Горяєва, О. В. Шушлякова. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 64 с.
24. Маляревський Ю. Д. Фінансова звітність за міжнародними стандартами та її аналіз: робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня / Ю. Д. Маляревський, Н. С. Пасенко. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 82 с.

 

 

 

Go to top
(C) Кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Яндекс.Метрика